Sprawozdanie z konferencji „Komunikacja rynkowa – Innowacje – Media – Design”

Sprawozdanie z konferencji Komunikacja rynkowa – Innowacje – Media – Design

IMG_9531

IMG_9444

IMG_9448

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 7-8 maja 2014 roku odbyła się w Poznaniu kolejna, trzecia z cyklu, konferencja naukowa poświęcona komunikacji rynkowej. Motywem przewodnim tegorocznej konferencji były: Innowacje – Media – Design. Konferencję zorganizowali pracownicy Katedry Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierowanej przez dra hab. Z. Waśkowskiego, prof. nadzw. UEP. Koordynatorem merytorycznym była dr hab. Ewa Jerzyk, prof. nadzw. UEP. W konferencji wzięło udział około 65 uczestników reprezentujących akademickie ośrodki naukowe z całej Polski prowadzące badania nad komunikacją marketingową.

W pierwszym dniu odbyły się trzy sesje plenarne, które rozpoczęły wystąpienia praktyków. W pierwszej sesji, którą poprowadził prof. dr hab. Z. Waśkowski interesujące wystąpienia przedstawicieli biznesu nawiązywały do najnowszych osiągnięć technologicznych i informatycznych warunkujących procesy komunikacji marketingowej. Wskazywano w nich też na potrzebę interaktywnej a zarazem zintegrowanej komunikacji marketingowej, która często jest źródłem sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa.

Sesja druga poświęcona była innowacjom w komunikacji marketingowej, przewodniczył jej prof. dr hab. Jan Wiktor, niekwestionowany autorytet w zakresie badań nad komunikacją marketingową. Uczestnikami panelu byli dr hab. J. Kreft (Uniwersytet Jagielloński), dr A. Perchla-Włosik (Uniwersytet Wrocławski) mgr A. Dziakowicz (Uniwersytet Szczeciński), dr J. Wiechoczek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) i mgr B. Mazurkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Paneliści dzielili się swoimi przemyśleniami dotyczącymi m.in. takich zagadnień jak zawłaszczanie wartości w marketingowej działalności w nowych mediach, ethical fashion w kontekście komunikacji rynkowej, paradoksalnego wymiaru komunikacji na rynku dóbr luksusowych, rozszerzonej rzeczywistości jako narzędzia w nowoczesnej komunikacji oraz wykorzystania gier komputerowych w komunikacji rynkowej.

Trzecia sesja dotyczyła metod badań i oceny nowoczesnych form i narzędzi komunikacji marketingowej. Panelowi dyskusyjnemu przewodniczyła dr hab. E. Rudawska, prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego. W gronie panelistów znaleźli się dr hab. M. Drzazga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), dr A. Rogala (UEP), dr B. Tarczydło (AGH  w Krakowie), dr M. Zieliński (UEP) i dr A. Smalec (Uniwersytet Szczeciński). Dyskusja dotyczyła trudnych problemów dotyczących metod badania i oceny skuteczności komunikacji marketingowej realizowanej przy wykorzystaniu nowych technologii i kanałów komunikacji. Kwestie te poruszone zostały także w odniesieniu do komunikacji wewnętrznej.

W kolejnym, drugim dniu Konferencji, przewidziano dwie sesje. W pierwszej, moderowanej przez dra hab. J. Kalla prof. nadzw. UEP, ukazano nowe spojrzenie na procedurę segmentacji nabywców oraz sposoby komunikowania z nowo wyodrębnionymi segmentami. Prezentowano wyniki badań prowadzonych w takich segmentach jak: kupujący przez internet, młodzi nabywcy, gospodarstwa domowe społeczności wirtualne, sieci handlowe. W dyskusji panelowej uczestniczyli: dr B. Kucharska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), dr hab. T. Wanat (UEP), dr J. Wardzała (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. W. Patrzałek (Uniwersytet Wrocławski) oraz dr M. Skorek (Uniwersytet Warszawski).

Ostatnia sesja  konferencji poświęcona była komunikacji wizualnej i designowi opakowań. Kwestie te nabierają coraz większego znaczenia i stanowią interesujący obszar badań. Wystąpienia panelistów i przebieg dyskusji koncentrowały się wokół wskazanych przez przewodniczącą panelu, dr hab. T. Taranko (SGH), nowych trendów w marketingu (m.in. minimalizm, indywidualizm, interaktywność, emocjonalność, zrównoważony rozwój), które znajdują swoje odniesienie w komunikacji wizualnej i opakowaniach. Uczestnicy  panelu: dr J. Starostka (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), dr K. Krajewski (Wyższa Szkoła Sztuk Filmowych i Teatralnych w Warszawie), mgr M. Nalewajek, (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr R. Nestorowicz (UEP) oraz mgr M. Woźniakowski (Uniwersytet Łódzki) prezentowali zarówno wyniki badań jak i własne, interesujące przemyślenia w obszarze objętym tematem tej sesji.

Podsumowując interesujące i ożywione obrady w trakcie dwóch dni trwania konferencji warto podkreślić, że zagadnienia, nad którymi dyskutowano są niezwykle istotne. Co ważniejsze, dynamicznie rozwijająca się komunikacja marketingowa staje się jednym z istotnych źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku. Oznacza to, że problemy komunikacji rynkowej wymagają kontynuowania badań i dociekań naukowych. W trakcie sesji poruszano różnorodne zagadnienia wskazujące m.in. na:

  • potrzebę badania czynników determinujących procesy komunikacji (m.in. rozwój nowych technologii, zmiany zachowań nabywców, nasilające się procesy konkurencji na rynku);
  • współistnienie w komunikacji marketingowej tradycyjnych i nowoczesnych form, narzędzi i mediów;
  • rosnące znaczenie nowych technologii i form komunikacji marketingowej;
  • konieczność nowego podejścia do segmentacji odbiorców komunikacji rynkowej (zewnętrznych i wewnętrznych);
  • wzrost znaczenia elementów wizualnych i design opakowań w procesach komunikacji;
  • trudności w mierzeniu skuteczności i efektywności komunikacji.

Uczestnicy konferencji potwierdzili potrzebę dalszych badań oraz wymiany ich wyników i doświadczeń dla porządkowania i poszerzania wiedzy w tym obszarze. Obradom merytorycznym towarzyszyły spotkania kuluarowe, doznania kulturalne i gastronomiczne niezbędne dla budowania relacji osobistych i sympatii w środowisku naukowym zajmującym się zagadnieniami komunikacji marketingowej.

prof. dr hab. Bogna Pilarczyk