Publikacje członków PNTM

 Publikacje członków PNTM

 

Tytuł: Marketing. Wiedza ekonomiczna i aktywność na rynku
Autorzy: Anna Mazurkiewicz-Pizło, Wojciech Pizło
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

mazurkiewicz pizlo

Marketing. Wiedza ekonomiczna i aktywność na rynku – opis wydawcy
Praca prezentuje interdyscyplinarne spojrzenie na kwestie marketingu zarówno z punktu widzenia ekonomii, jak i zarządzania. W zaprezentowanym przez autorów ujęciu marketing to nie tylko wiedza o technikach, narzędziach i sposobach oddziaływania na rynek, ale również teoria i praktyka gospodarowania, rozpatrywane na tle zagadnień ekonomii i konsumpcji. Jest to nowatorskie podejście stosunkowo rzadko spotykane w literaturze przedmiotu. Wyróżniającą cechą opracowania jest przedstawienie całokształtu złożonej problematyki marketingu w logiczny i sekwencyjnie uporządkowany sposób. Celem publikacji jest próba odpowiedzi na pytania dotyczące najważniejszych reguł i zasad postępowania marketingowego, które są podstawą zarządzania organizacjami i osiągania przewagi konkurencyjnej w zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Jest adresowana zarówno do studentów kierunków ekonomicznych, jak i praktyków gospodarczych.
Dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW
The book written by Anna Mazurkiewicz-Pizło and Wojciech Pizło focuses on a current marketing theory with a selection of practical consequences and with the stress on economic relations. Presently, there is no offer in the market within the framework of a highly competitive environment that could be successfully applied without a systematic, continuous, planned and objectives-oriented approach within the marketing management process. Although marketing issues are presented by a wide range of publications of domestic (Polish) as well as foreign origin, each new publication, espe-cially if it respects the current marketing trends and is written in a professional style with a high-quality approach, can certainly find its place in the market. These are the reasons why the topic of the reviewed book can be considered as innovative and up-to-date. As stated in the introduction of the book, every one of us at some point has to deal with marketing activities of companies, political parties, non-profit companies, governments or other organisations and thus the publication can be very helpful, as it is important to decode the core marketing concept influencing our everyday life (…). The book has a strong application potential, as it can satisfy the marketing knowledge needs not only of marketing professionals, but also students of management, marketing and/or economics as well as their teachers and, finally, the wider public interested in the core nature and spirit of marketing.
Prof. Peter Štarchoň, Comenius University in Bratislava

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł: Managing Agricultural Enterprises. Exploring Profitability and Best Practice in Central Europe
Redakcja: Paweł Bryła
Autorzy: Paweł Bryła, Hana Urbancová, Krisztián Kovács, Judit Kocsis, Klára Major
Wydawnictwo: Palgrave Macmillan, Cham 2018

managing agricultural

Monografia jest efektem międzynarodowego projektu badawczego na temat rozwoju przedsiębiorstw rolniczych w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Badania przeprowadzono w trzech krajach z regionu Europy Środkowej: w Polsce, Czechach i Węgrach. W każdym kraju dokonano analizy roli rolnictwa w gospodarce, jak również kluczowych wyzwań z obszaru zarządzania, przed którymi stoją firmy rolnicze. Podjęto problematykę rentowności sektora rolniczego, wzrostu potencjału sprzedaży, konkurencyjności, współpracy, zasobów ludzkich i zarządzania ryzykiem.

Więcej informacji: http://www.springer.com/gp/book/9783319598901

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł: Sport jako biznes w czasach globalizacji 
Autor: Andrzej Sznajder
Wydawnictwo:  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017

Sport jako biznes okładka

Książka jest pierwszą w Polsce publikacją na temat internacjonalizacji klubów i innych organizacji sportowych. W książce wskazuje się także na możliwości zwiększenia stopnia umiędzynarodowienia działań różnych przedsiębiorstw dzięki powiązaniu ze sportem.
Tezą książki jest stwierdzenie, że organizacje sportowe, podobnie jak przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, podlegają procesowi internacjonalizacji, rozumianej jako proces zwiększania zaangażowania w działania na rynkach zagranicznych. Jest tu też zwrócona uwaga na zjawisko semiglobalizacji, czyli jednoczesnego przywiązania do społeczności lokalnej i rozwijania działalności na wielu rynkach zagranicznych. Wskazuje się też na różne przejawy internacjonalizacji organizacji sportowych w ramach łańcucha tworzenia wartości przez organizacje sportowe. Polega ona zarówno na pozyskiwaniu z zagranicy zasobów, niezbędnych do ich funkcjonowania – sportowców, trenerów, menedżerów, zasobów finansowych i rzeczowych, jak i na działaniach marketingowych i sprzedażowych na rynkach zagranicznych. Wartością książki są także liczne analizy przypadków rozwoju działania organizacji sportowych na rynkach zagranicznych, jak i internacjonalizacji przedsiębiorstw, stosujących strategię powiązania ze sportem.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Tytuł: Asymetria wiedzy a aktywność informacyjna konsumentów na rynku produktów żywnościowych
Autorka: Renata Nestorowicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2017

asymetria

W monografii usystematyzowano pojęcia związane z asymetrią informacji i wiedzy oraz przedstawienie zależności między obiema kategoriami asymetrii. Przedstawione zostały  skutki asymetrii wiedzy i informacji oraz możliwości przeciwdziałania im na rynku produktów żywnościowych. Przeprowadzone przez autorkę badania pozwoliły m.in. na dokonanie segmentacji konsumentów w oparciu o deklarowaną aktywność informacyjną, a także określenie zależności między poziomem wiedzy a aktywnością informacyjną konsumenta (deklarowaną i rzeczywistą), która wiąże się z ograniczaniem asymetrii wiedzy między konsumentami a producentami.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł: Kształtowanie lojalności klientów biur podróży
Autorka: Izabela Michalska-Dudek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017

kształtowanie lojalności klientów biur podróży

Monografia pt. „Kształtowanie lojalności klientów biur podróży” stanowi pierwszą próbę podjęcia kompleksowych badań nad problematyką zastosowania instrumentarium tworzenia lojalności nabywców usług turystycznych, a przeprowadzone na jej potrzeby badania pozwoliły na zgromadzenie i uporządkowanie wiedzy na temat teoretycznych i metodologicznych podstaw procesu budowania długotrwałych więzi biur podróży z klientami. Autorka pracy omówiła  także wyniki badań empirycznych strony podażowej rynku biur podróży w Polsce, co pozwoliło na ocenę znajomości podstawowych zasad projektowania, stopnia i zakresu wykorzystania programów lojalnościowych, stopnia trudności poszczególnych aspektów zarządzania nimi, a także ocenę efektów ich stosowania przez menedżerów odpowiedzialnych za działania marketingowe w biurach podróży funkcjonujących na polskim rynku. W monografii zawarto również propozycję autorskiego modelu teoretycznego lojalności klientów biur podróży, stanowiącego egzemplifikację rzeczywistych zachowań nabywców usług turystycznych biur podróży.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł publikacji: Culture Management. Strategy and Marketing Aspects
Autor: Łukasz Wróblewski
Wydawnictwo: Logos Verlag Berlin – Academic Books for Sciences and Humanities, Berlin 2017

wroblewski-książka

Każdy podmiot gospodarczy, który pragnie utrzymać i umacniać swoją pozycję na rynku, musi dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych oraz wymagań i potrzeb swoich odbiorców. Odnosi się to do wszystkich sektorów gospodarki, w tym również do podmiotów sektora kultury. Zarządzanie instytucjami kultury ma wiele cech wspólnych z tymi, które wykształciły się w przedsiębiorstwach, ale też wiele takich, które spotykamy tylko w sektorze kultury. Szczególnie działania z obszaru zarządzania strategicznego i marketingowego przybierają dużo oryginalnych cech, co zaprezentowane zostało w książce „Culture Management. Strategy and Marketing Aspects”.
Więcej informacji:
http://www.logos-verlag.de/cgi-bin/engbuchmid?isbn=4378&lng=deu&id=

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł publikacji: Uwarunkowania skuteczności badań marketingowych
Autor: Piotr Tarka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2017

piotr tarka

Celem rozprawy była identyfikacja i klasyfikacja kategorii uwarunkowań postulowanego modelu skuteczności badań marketingowych w ujęciu teoretycznym, a następnie konstrukcja empiryczno-operacyjnego modelu pomiarowego i przeprowadzenie analitycznej diagnozy uwarunkowań (w tym wyjaśnienie związków pomiędzy czynnikami i efektami badań wraz ze wskazaniem kluczowych determinant) skuteczności badań marketingowych w firmach w sferze organizacyjnej i metodologicznej.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł: Zabezpieczenie emerytalne. Modele i determinanty zachowań polskich gospodarstw domowych
Autorka: Iwona Olejnik
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016

zabezpieczenie

Opracowanie jest próbą kompleksowego spojrzenia na problem finansowego i pozafinansowego zabezpieczenia na okres starości. Mimo licznych badań i analiz dotyczących systemu zabezpieczenia emerytalnego wiedza o postawach i zachowaniach gospodarstw domowych w tym obszarze jest wciąż niewielka. Ogniskowanie uwagi na systemie zabezpieczenia emerytalnego jedynie w kontekście wydatków socjalnych czy wysokości świadczeń emerytalnych – dla utrzymania poziomu jakości życia przyszłych emerytów – jest niewystarczające. Problem ograniczonej wiedzy w tym zakresie dotyczy nie tylko Polski. Pogłębiona znajomość zachowań różnych grup osób może umożliwić lepsze przewidywania i działania w zakresie polityki społecznej oraz przygotowywania produktów zabezpieczenia emerytalnego dopasowanych do potrzeb gospodarstw domowych. Dlatego też głównym celem pracy jest skonstruowanie modelu postaw i zachowań gospodarstw domowych w zakresie zabezpieczenia na okres starości.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł: Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym
Autor: Wawrzyniec Rudolf
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016

marketing terytorialny

W monografii autor podjął próbę wyjaśnienia rozwoju koncepcji marketingu terytorialnego na podstawie teorii współdziałania międzyorganizacyjnego. Dokonał świadomego zawężenia tej koncepcji do procesów przyciągania mobilnych czynników wzrostu do terytorium. Wymagało to zastąpienia samorządu terytorialnego jego organizacyjnym wymiarem w postaci struktur administracji samorządowej wraz z ich kierownictwem (organizacja terytorialna).
W przeciwieństwie do wielu dotychczasowych ujęć, mieszkańcy zostali zaprezentowani jako udziałowcy terytorium, mający pośredni i bezpośredni wpływ na rządzenie zarówno poprzez demokratyczne instytucje sprawowania władzy, jak i procesy governance, umożliwiające im włączanie się w podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących rozwoju terytorium. W charakterze klientów znaleźli się natomiast zewnętrzni inwestorzy, turyści i studenci rozumiani jako dysponenci mobilnych zasobów kapitału, pracy i wiedzy.

Więcej informacji: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/?s=rudolf

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł publikacji: Communication in Organizational Environments
Autor: A. Rogala, S. Białowąs
Wydawnictwo: Palgrave Macmillan UK, Basingstoke 2016

anna rogala

Monografia stanowi interdyscyplinarne, kompleksowe opracowanie dotyczące zagadnień związanych z komunikowaniem się w środowisku organizacyjnym. Na potrzeby analizy połączono perspektywy takich dyscyplin jak: psychologia, socjologia i nauki o zarządzaniu. W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych przeanalizowano funkcje, cele, uwarunkowania oraz determinanty skuteczności komunikacji wewnętrznej.
Książka wypełnia lukę w literaturze związanej z zarządzaniem komunikacją wewnątrz organizacji i łączy walory naukowe z walorami aplikacyjnymi. Przydatna przy prowadzeniu zajęć z zakresu komunikacji organizacyjnej, komunikacji wewnętrznej i public relations. Zawarte w niej wnioski i rekomendacje mogą być wykorzystane przez zarządzających komunikacją wewnętrzną w różnego typu organizacjach.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł publikacji: Multikanałowość dystrybucji usług w gospodarce sieciowej
Autor: Marcin Lipowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016

Okładka Książki

Technologie informacyjno-komunikacyjne zmieniły dotychczasowe podstawy przewagi konkurencyjnej oparte na rozbudowanych kanałach dystrybucji, wykorzystaniu wiedzy wyspecjalizowanych pośredników rynkowych i dużej liczbie placówek obsługujących finalnego odbiorcę. Technologia i wykorzystanie jej w procesach dystrybucji spowodowała przede wszystkim skrócenie kanałów marketingowych, bliższy kontakt producenta/dostawcy z finalnym nabywcą produktów oraz wzrost roli informacyjnej jako funkcji dystrybucji. Celem monografii jest identyfikacja czynników determinujących zachowania konsumenta w wyborze kanału dystrybucji na poszczególnych etapach procesu zakupu usługi. W środowisku multikanałowym elementem warunkującym zachowanie konsumenta jest cel kontaktu klienta z usługodawcą – poszukiwanie informacji, zakup, obsługa pozakupowa, rezygnacja. Na podstawie badań nabywców sformułowano zalecenia zarządzania systemami wielokanałowej sprzedaży dla dostawców usług. Niniejsza książka jest efektem pracy w ramach grantu naukowego Narodowego Centrum Nauki nr 2014/13/B/HS4/01612 zatytułowanego „Modelowanie dystrybucji usług w gospodarce sieciowej” .

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł publikacji: Cena jako marketingowy instrument oddziaływania na konsumentów
Autor: Ilona Bondos
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2016

okładka IB

Książka ma charakter teoretyczno-empiryczny, celem głównym było zbadanie i ocena wpływu ceny na decyzje nabywcze konsumentów na rynku dóbr wybieralnych trwałego użytku. Autorka przeanalizowała znaczenie ceny na tle pozostałych elementów oferty, istotnych z punktu widzenia nabywcy, uzupełniając wnioski informacjami pozyskanymi od reprezentantów strony podażowej. W ramach tak sformułowanego celu głównego wyodrębniono również cele cząstkowe nawiązujące do takich kwestii, jak identyfikacja czynników ważnych podczas poszukiwania informacji oraz zakupu, postrzeganie różnych poziomów cen przez nabywców i czynników sprzyjających akceptacji ceny, a także ocena podejścia badanych przedsiębiorstw do problemu komunikowania cen potencjalnym nabywcom.
W części teoretycznej zwrócono uwagę m.in. na zagadnienie ewolucji poglądów na temat wartości i ceny z uwzględnieniem dorobku ekonomii behawioralnej, związków ceny z pozacenowymi instrumentami marketingu oraz wybrane zagadnienia z obszaru zarządzania ceną w przedsiębiorstwie.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł: The Impact of the Digital World on Management and Marketing
Redakcja: G. Mazurek, J. Tkaczyk
Wydawnictwo: Poltext, Warszawa 2016

impact

Takie zjawiska jak e-rynek, e-commerce, e-konsument, które pojawiły się ponad 10 lat temu w dyskursie naukowym, nadal można uznać za nowinki, głównie ze względu na ich rosnące znaczenie i zmiany jakie one wywołują – nie tylko w kontekście działań marketingowych, ale także w odniesieniu do koncepcji działalności gospodarczej oraz sposobu tworzenia wartości.
Paradygmat sieci, współpraca oparta na partnerstwie pomiędzy różnymi podmiotami, dzielenie się zasobami staje się podstawą do dyskusji na temat zarządzania przedsiębiorstwem oraz sposobów w jaki przedsiębiorstwa mogą tworzyć wartość.
Książka ma na celu przedstawienie różnorodnych zmian, jakim podlega Internet oraz ukazanie, jaki wpływ mogą te zmiany wywierać zarówno na teorię, jak i praktykę marketingu i zarządzania.

Książka dostępna jest w otwartym dostępie na licencji Creative Commons 3.0 PL do pobrania w całości z repozytoriów:
Ceon Repozytorium
Google Books

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tytuł: B2B Relationship Marketing Management in Trade Fair Activity
Autorzy: D. Siemieniako, M. Gębarowski
Wydawnictwo: Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2016

Okładka

Monografia porusza problematykę zarządzania marketingiem na rynku przedsiębiorstw (business-to-business, B2B), którą coraz bardziej interesują się badacze oraz praktycy biznesu. W książce zaprezentowano połączenie dwóch ważnych koncepcji marketingowych, takich jak: zarządzanie marketingiem relacyjnym oraz zarządzanie aktywnością targową. Publikacja poświęcona została zagadnieniu roli targów w zarządzaniu marketingiem relacyjnym na rynku B2B, na przykładzie branży nieruchomości handlowych, w kontekście rynku europejskiego (ze szczególnym uwzględnieniem rynku polskiego). Autorzy uwzględnili wpływ światowego kryzysu ekonomicznego na analizowaną branżę. Istotną kwestią poruszoną w monografii jest eksploracja cech targów branży nieruchomości handlowych z punktu widzenia tworzenia korzystnych warunków w rozwijaniu relacji biznesowych, co jest oryginalnym wkładem autorów. Książka zaczyna się prezentacją współczesnych targów nieruchomości handlowych wraz z propozycją autorskiej metody badania aktywności marketingowej wystawców – mystery visitor. Następnie, przy wykorzystaniu czteroetapowego badania empirycznego, przedstawiono model zarządzania relacjami z klientami z perspektywy uczestników targów nieruchomości handlowych. Na podstawie przeprowadzonych badań ukazano generalny problem zarządzania marketingiem relacji w usługach na rynku B2B, z położeniem szczególnego nacisku na koncepcję zarządzania obietnicą oraz na zagadnienie lojalności relacyjnej. Zaprezentowano nowatorskie podejście do zarządzania aktywnością marketingową w odniesieniu do wielu wydarzeń wystawienniczych, z perspektywy zarządzania cyklem życia projektu. W monografii sporo miejsca poświęcono kluczowym, zdaniem autorów, działaniom w budowaniu relacji w przestrzeni targowej – wykorzystaniu przez wystawców marketingu doświadczeń oraz rozmowie targowej. Pomimo, że wyniki badań empirycznych przedstawionych w książce odnoszą się do branży nieruchomości handlowych, to zdaniem autorów, zawarte w niej propozycje mogą zostać wykorzystywane przez menedżerów w innych obszarach aktywności gospodarczej.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tytuł: Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej

Autorzy: Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Aleksander S. Marcinkowski, Agata Motyl-Adamczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016

Roznice_kulturowe_okladka-1

Książka uwzględnia wielość podejść i perspektyw naukowych. Opiera się na przeglądzie zarówno wyników badań empirycznych, jak i aspektów metodologicznych i teoretycznych z zakresu socjologii, antropologii, psychologii czy lingwistycznych analiz międzykulturowych, ważnych dla działań biznesowych realizowanych na zróżnicowanych kulturowo rynkach. Autorzy, wychodząc z założenia, że komunikacja to kultura, a kultura to komunikacja, skoncentrowali się na syntezie zagadnień wyjaśniających zawiłości i złożoność komunikacji międzykulturowej w biznesie, uwypuklając zagadnienia powiązane z marketingiem.
W poszczególnych rozdziałach zostały podjęte wątki dotyczące:
• istoty komunikacji międzykulturowej i kompetencji międzykulturowych u przedstawicieli biznesu jako konsekwencji procesów globalizacyjnych,
• uwarunkowań komunikacji na zróżnicowanych kulturowo rynkach,
• analizy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w przestrzeni międzykulturowej,
• budowania przekazu reklamowego kierowanego do klientów na rynkach odmiennych kulturowo.

więcej informacji: http://www.wuj.pl/page,produkt,prodid,2751,strona,Roznice_kulturowe_w_komunikacji_biznesowej,katid,49.html

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tytuł: Działania marketingowe i ich uregulowania w Polsce
Autorzy: Radosław Baran , Adam Czarnecki , Stefan Doroszewicz , Beata Marciniak , Piotr Miller , Tomasz M. Miśkiewicz , Teresa Taranko, Anna Zbierzchowska 
Redakcja: Teresa Taranko
Wydawnictwo: Wolters Kluwer, Warszawa 2015

książka T. Taranko

Książka dotyczy prawnych i etycznych uwarunkowań marketingu. Ma ona na celu ułatwienie menedżerom odpowiadającym za działania marketingowe podejmowanie decyzji w zgodzie z uregulowaniami prawnymi, środowiskowymi oraz etyką, co w konsekwencji powinno prowadzić do wzrostu zaufania do marketingu jako koncepcji działania przedsiębiorstw i poprawy jego społecznego wizerunku. W publikacji omówiono m.in. uregulowania dotyczące:
• bezpieczeństwa produktów i odpowiedzialności za ich wadliwość,
• potwierdzania zgodności wyrobów ze standardami za pomocą znaków jakości,
• bezpieczeństwa opakowań produktów dla konsumentów i środowiska naturalnego,
• możliwości legalnego zabezpieczenia niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa,
• zasad kształtowania cen i ich komunikowania potencjalnym nabywcom,
• stosunków między użytkownikami kanałów dystrybucji,
• ograniczeń w obrocie niektórymi rodzajami produktów,
• warunków oferowania wybranych rodzajów produktów,
• komunikacji marketingowej,
• ochrony interesów respondentów, badaczy i zleceniodawców odnoszące się do procesu projektowania badań ich przebiegu i ogłaszania wyników.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tytuł: Podstawy statystyczne badań marketingowych
Autorki: Małgorzata Adamska, Magdalena Ciesielska, Mirosława Szewczyk
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2015

PSBM 2015

Wartością najbardziej cenioną przez współczesnych menedżerów jest doskonała znajomość aktualnych trendów rynkowych i potrzeb nabywców oraz działań konkurencji, wynikająca z realizowanych badań marketingowych. Systematyczne badania rynku należy traktować jako podstawową zasadę postępowania marketingowego.
To drugie wydanie cieszącego się dużą popularnością, zarówno wśród studentów jak i praktyków zarządzania skryptu, poświęcono zarówno teoretycznym, jak i praktycznym zagadnieniom związanym z realizacją badań marketingowych, m.in.: określeniu podmiotu w badaniu marketingowym, charakterystyce klienta jako źródła wiedzy, przekładaniu problemu decyzyjnego na problem badawczy, doborowi odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych, doborowi próby, analizie i interpretacji danych (z zastosowaniem metod statystycznych), raportowaniu i prezentacji wyników badań.
Opracowanie obejmuje swym zakresem materiał pomocny w samodzielnym przeprowadzaniu badań marketingowych lub/i współpracy przy ich przeprowadzaniu z profesjonalną agencja badawczą. Skrypt, dzięki przyjętej konstrukcji ułatwia studentom nabycie umiejętności zastosowania podstawowych metod statystycznych w badaniach marketingowych.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł: Promocja usług 
Autorzy: Mirosław Marczak, Monika Boguszewicz-Kreft
Wydawnictwo: CeDeWu, Warszawa 2015

Promocja_uslug_[1023]_1200

Podręcznik zawiera szczegółową analizę funkcjonowania rynku usługowego w kontekście podejmowanych na nim działań promocyjnych, w tym m.in.:
- podstawy teoretyczne i terminologię związaną z usługami,
- specyfikę promocji oraz charakterystykę jej głównych instrumentów wykorzystywanych w sektorze usług,
- przykłady wykorzystania niestandardowych form promocji w usługach,
- zasady planowania i realizacji kampanii promocyjnych,
- przykłady działań promocyjnych podejmowanych na wybranych rynkach usług,
- analizę kompleksowych rozwiązań w zakresie promocji usług na przykładzie sektora usług turystycznych.

Główne zalety podręcznika to m.in.:
- przejrzysty układ,
- logiczna i spójna merytorycznie struktura,
- zrozumiała forma przekazu,
- szczegółowa analiza wykorzystania promocji w usługach,
- liczne przykłady z polskiego i zagranicznego rynku usług,
- omówienie problematyki rzadko podejmowanej w literaturze krajowej (dotyczącej koncepcji ambient marketingu),
- bogata bibliografia.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł: Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych. Perspektywa sprzedawcy i konsumenta
Autor: Paweł Bryła
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015

bryła

W marketingu produktów żywnościowych wzrasta znaczenie akcentowania obszaru pochodzenia, tradycyjnych metod wytwarzania i ekologicznego charakteru produktu jako wyróżników oferty. W procesie budowania przekonania konsumentów o atrakcyjności oferty istotną rolę odgrywają instrumenty gwarantowania wysokiej jakości produktu, w szczególności oznaczenia jakości i systemy certyfikacji. Przyjmują one cechy tzw. marek kolektywnych. Marketingowy proces konstruowania jakości produktów regionalnych i ekologicznych ma uwarunkowania systemowe, gdyż zależy od poziomu współpracy w kanale dystrybucji. Tożsamość obszaru pochodzenia i wymiar ekologiczny nawiązują do potrzeb współczesnego konsumenta, jego systemu wartości i preferencji. Dotychczasowe zainteresowania naukowe autora koncentrowały się na marketingu regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych, przede wszystkim od strony podażowej z perspektywy producentów. Naturalnym kierunkiem dalszych badań, których wyniki prezentowane są w tej publikacji, było zatem dążenie do poznania perspektywy konsumentów i innych uczestników kanału rynku, w szczególności detalistów.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł: Komunikacja marketingowa. Istota uwarunkowania efekty
Autorka: Teresa Taranko
Wydawnictwo: Wolters Kluwer, Warszawa 2015

taranko

Książka dotyczy tematyki komunikacji marketingowej, która stanowi element komunikacji społecznej, a jednocześnie część systemu działań przedsiębiorstwa zmierzających do identyfikowania i kształtowania zachowań uczestników rynku: konsumentów, pośredników handlowych i konkurentów. Autorka opisuje w niej sposoby wykorzystania mechanizmów perswazyjnych związanych z kształtowaniem opinii, postaw i zachowań klientów wobec przedsiębiorstw i ich ofert. Wskazuje na funkcję konkurencyjną komunikacji marketingowej będącej ważnym elementem rywalizacji podmiotów rynkowych o uwagę, wybory i lojalność konsumentów.
Szczegółowo przedstawia m.in.: – istotę komunikacji marketingowej, jej cechy i funkcje, – zadania komunikacji marketingowej oraz wykorzystywanych do ich realizacji narzędzi i kanałów przekazu, – specyfikę komunikacji marketingowej wybranych kategorii dóbr oferowanych na rynku, – uwarunkowania projektowania i realizacji komunikacji marketingowej, – czynniki wpływające na osiąganie zakładanych przez przedsiębiorstwo celów komunikacji marketingowej, – modele ujmowania i pomiaru efektów komunikacji marketingowej, – rezultaty komunikacji marketingowej w czasie (m.in. mediowe, komunikacyjne i biznesowe, kapitał marki i kapitał relacyjny).

źródło: http://www.sklep.gildia.pl/literatura/278478-teresa-taranko-komunikacja-marketingowa

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł: Za fasadą społeczności
Autor: Jan Kreft
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015

1

Google, Facebook, Twitter, Instagram, Huffington Post i wiele innych. Za nowomedialną „społecznościową fasadą” równości, partnerstwa, wspólnot i zbiorowej inteligencji, w aureoli kreatywności i doświadczeń korporacje medialne zarządzają największą sieciową fabryką świata. Internauci są w niej wydajni i twórczy, sami się uczą i sami kupują narzędzia pracy: smartfony, komputery, aplikacje… Sami współtworzą media: poprawiają gry komputerowe, nagrywają pliki muzyczne, piszą artykuły, maile, rekomendacje. Dzielą się nimi, wzajemnie zachęcają i inspirują. Są ich już w sieciowym „nowym wspaniałym świecie” miliardy – jeszcze nigdy tak wielu nie pracowało tak nieświadomie i z takim entuzjazmem dla tak niewielu. Zwykle za darmo.
Zarządzanie ich aktywnością jest dziś największym wyzwaniem organizacji medialnych. Tych nowych, dominujących korporacji nowomedialnych, i tych starych, które w poszukiwaniu efektywnych modeli biznesowych są skazane na aktywność piratów i firm „jadących na gapę”. W środowisku „płynnej rzeczywistości” i „zawieszenia prawa” wydawcy prasowi i nadawcy telewizyjni dostarczają to, co nadal w mediach najcenniejsze, czyli unikatowe produkty: informacje, filmy, gry itp.
W Web 2.0 internauci bawią się, informują, uczą, ale też tworzą rynkowe wartości, których owoców pozbawiają się świadomie i nieświadomie. Web 2.0 towarzyszy Kultura 2.0, ale i Praca 2.0 prosumentów i prekariuszy”.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł: Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers
Redakcja: Magdalena Stefańska i Renata Nestorowicz
Autorzy: Ewa Jerzyk, Henryk Mruk, Renata Nestorowicz, Anna Rogala, Magdalena Stefańska, Ryszard Stefański, Grażyna Śmigielska, Tomasz Wanat
Wydawnictwo: Palgrave Macmillan, New York 2015

 

2

„Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers” to interesująca, wielowymiarowa pozycja na temat sprawiedliwego handlu oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Jej oryginalność ma swoje źródło przede wszystkim w obiektywnym ukazaniu zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektów związanych z tytułowymi zagadnieniami, którego to podejścia brakowało do tej pory w literaturze przedmiotu.
Autorzy omawiają ideę fair trade w nowatorski sposób, widząc w niej obszar o strategicznym znaczeniu dla sieci handlowych. Odwołują się do szeroko zakrojonych badań własnych (ilościowych i jakościowych), które przeprowadzono na terenie Polski, wśród różnych grup interesariuszy sieci detalicznych.
Szczegółowej analizie poddano m.in.: obszary przenikania koncepcji fair trade i CSR, postawy konsumentów wobec obydwu idei i związane z nimi zachowania zakupowe, znaczenie fair trade w relacjach detalistów z dostawcami oraz role komunikacji wewnętrznej i bezpośrednich przełożonych w szerzeniu postaw CSR i fair trade wśród personelu.
Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz autorzy wskazali na kierunki rozwoju koncepcji fair trade.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł: Scales Construction for Consumers’ Personal Values
Autor: Piotr Tarka
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015

okładka

Monografia obejmuje istotną dla badań społecznych, przede wszystkim badań konsumenckich, problematykę pomiaru wartości osobowych. Książka ma charakter teoretyczno-empiryczny i jest poświęcona metodom oraz technikom konstrukcji skal pomiarowych. Poza omówieniem takich zagadnień, jak: wartości osobowe, problemy pomiaru w badaniach społecznych, czy modele pomiaru zjawisk ukrytych, autor przedstawił w książce własną propozycję skali mierzącej wartości hedonistyczno-konsumpcyjne konsumentów.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł: Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich
Autorzy: Bogdan Gregor, Magdalena Kalińska-Kula
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014

gregor kalinska kula

Monografia wpisuje się w aktualny i ważny nurt rozważań na temat roli informacji i wiedzy
w zarządzaniu współczesną organizacją. Autorzy koncentrują się na przedstawieniu roli informacji, pozyskiwanych głównie w drodze badań marketingowych, w podejmowaniu decyzji menedżerskich. W oparciu o studia literaturowe i inne źródła wtórne, a także wyniki szeroko zakrojonych badań empirycznych wśród przedsiębiorstw dokonano diagnozy stanu
i uwarunkowań badań marketingowych realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa oraz oceny użyteczności tychże badań w procesach decyzyjnych. Książka jest jedną z nielicznych publikacji poświęconych ocenie wykorzystania wyników badań marketingowych
w rozwiązywaniu konkretnych problemów rynkowych. Za nowatorskie można uznać badania dotyczące informacyjnych podstaw negocjacji biznesowych. Praca ma liczne walory metodyczne, poznawcze i praktyczne. Jest adresowana do szerokiego grona odbiorców. Jej treści mogą być inspirujące dla pracowników naukowych, studentów i przedstawicieli praktyki gospodarczej.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł: The impact of the Erasmus programme on mobility and employability
Autorzy:  Paweł Bryła, Tomasz Domański
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014

3

Książka jest efektem międzynarodowego projektu badawczego finansowanego z środków Unii Europejskiej pt. “Mobilities and Employability Research for Generation Erasmus” (MERGE). Projekt był realizowany przez partnerów z Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski w latach 2011-2014. Polskim zespołem projektowym kierował dr Paweł Bryła z Katedry Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji Uniwersytetu Łódzkiego. Celem badania było określenie wpływu udziału w międzynarodowej wymianie studenckiej na przyszłą skłonność do mobilności i karierę zawodową absolwentów. Według naszej wiedzy jest to pierwsza próba analizy długofalowych efektów programu Erasmus. Polska część badania została wykonana za pomocą ankiety internetowej przeprowadzonej w 2012 r. wśród uczestników programu Erasmus w latach 2007 i 2008 (14705 wysłanych próśb, 2450 wypełnionych ankiet) oraz wywiadów z ekspertami. Dla celów porównawczych stworzono dodatkowo grupę kontrolną złożoną z absolwentów, który nie brali udziału w międzynarodowej wymianie studenckiej. Wyniki wskazują m.in. na związek między udziałem w Erasmusie a późniejszą emigracją

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł: Kreowanie marki korporacyjnej
Autorki: Magdalena Daszkiewicz, Sylwia Wrona
Wydawnictwo: Difin, Warszawa 2014

okładka2

Świadomość znaczenia aspektów wizerunkowych sprawia, że wiele przedsiębiorstw inwestuje w branding korporacyjny. Oznacza to dbałość o przekazywanie otoczeniu wyrazistego oraz spójnego pod każdym względem obrazu. Ma on zapewnić wyróżnienie i zawładnąć trwale świadomością odbiorców. Dziś, na silnie konkurencyjnym i przeładowanym komunikacyjnie rynku, jest to zadanie coraz trudniejsze. Książka jest odpowiedzią na potrzeby osób pragnących poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności w zakresie tworzenia wizerunku firmy. Jej głównym celem jest przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z kreowaniem marki korporacyjnej oraz zainspirowanie do wykorzystania przedstawionej wiedzy w praktyce. Czytelnicy znajdą w niej odpowiedzi na pytania dotyczące istoty kreowania marki korporacyjnej, komunikacyjnych aspektów jej tworzenia, badań i analizy wizerunku, wartości marki korporacyjnej oraz związanych z nią wyzwań rynkowych. Autorki posługują się licznymi przykładami, które osadzają prezentowane zagadnienia w realiach rynkowych, uatrakcyjniając przekaz i pozwalając na lepsze zrozumienie prezentowanych treści. Książka skierowana jest do osób zainteresowanych problematyką wizerunku firmy i marki korporacyjnej.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł: Zintegrowana opieka zdrowotna. Podejście relacyjne do obsługi pacjenta jako klienta
Autorka: Iga Rudawska
Wydawnictwo: ABC, a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014

Iga Rudawska

Publikacja jest jedyną tego typu pozycją na rynku, która w sposób kompleksowy omawia zagadnienie integrowania procesu świadczenia usług opieki zdrowotnej oraz obsługi pacjenta-klienta. Opracowanie zawiera:
-przesłanki wprowadzania modelu zintegrowanej opieki zdrowotnej,
-uzasadnienie tego modelu z perspektywy teorii nauk ekonomicznych,
- nowatorskie, relacyjne ujęcie obsługi pacjenta,
-propozycję modelu oceny jakości obsługi pacjenta.
Publikacja wpisuje się w dyskusję nad możliwością jednoczesnego podnoszenia jakości obsługi pacjenta i realizowania celów efektywnościowych stawianych przed systemami ochrony zdrowia. Proponuje relacyjne ujęcie obsługi pacjenta w perspektywie marketingu związków oraz teorii sieci, w tym – oparte na badaniach empirycznych – narzędzia pomiaru jakości tej obsługi. Książkę wieńczy wypracowanie praktycznych narzędzi.
Adresatami publikacji są zarówno pracownicy naukowi zajmujący się problematyką marketingu relacji w opiece zdrowotnej i ekonomiki zdrowia, studenci uczelni ekonomicznych różnych form kształcenia, jak i decydenci w systemie ochrony zdrowia.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł: Marketing doświadczeń. Jak poruszyć zmysły, zaangażować emocje, zdobyć lojalność klientów?
Autorka: Monika Boguszewicz-Kreft
Wydawnictwo: CeDeWu, Warszawa 2013

Marketing_doswiadczen_Jak_porusz_[363]_1200

To drugie wydanie pionierskiej na polskim rynku publikacji dotyczącej marketingu doświadczeń (tytuł wydania pierwszego: Zarządzanie doświadczeniem w usługach, 2009 r.). Opisana w książce koncepcja doświadczenia, bazująca na dorobku marketingu usług, proponuje holistyczne spojrzenie na ofertę przedsiębiorstw, unikając sztucznej z punk¬tu widzenia zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów, dychotomii dóbr materialnych i usług.
W książce opisano istotę marketingu doświadczeń oraz przeprowadzono szczegółową analizę elementów budujących doświadczenie. Szczególne miejsce poświęcono w niej emocjom – konstytutywnemu elementowi tej koncepcji, adaptując koncepcje z zakresu psychologii na potrzeby marketingu i wskazując sposoby ich zastosowań w kształtowaniu doświadczeń klientów.
Fragmenty publikacji dedykowano dwóm kwestiom szczególnie znacząco wpływającym na odbiór doświadczenia przez klienta. Pierwsza związana jest z sytuacją asymetrii zależności pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą, druga dotyczy sytuacji wystąpienia błędu w usłudze i sposobów reakcji przedsiębiorstwa. W kolejnych rozdziałach omówiono proces projektowania, wdrażania, monitorowania i udoskonalania zarządzania doświadczeniem. Książka zawiera również wiele przykładów zastosowań marketingu doświadczeń oraz cztery studia przypadków prezentujące wzorcowe zarządzanie doświadczeniem.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł: E-consumer in Europe. Comparative analysis of behabiours
Autorzy: M. Jaciow, R. Wolny, A. Stolecka-Makowska
Wydawnictwo: Helion, Gliwice 2013

 rw2

Kraje Europy rozwijają się w różnym tempie, stopniu i zakresie, w zależności od czynników ekonomicznych, demograficznych, społecznych, kulturowych czy stopnia zaawansowania technologicznego. Innowacyjność gospodarki ma coraz większe znaczenie dla rozwoju danego państwa, ponieważ przekłada się na konkurencyjność podmiotów rynkowych i zwyczaje konsumentów. Jednym z przejawów tej innowacyjności jest wirtualizacja życia społeczno-gospodarczego, o określonych skutkach dla handlu międzynarodowego. Monografia uzupełnia wiedzę w zakresie zachowań e-konsumentów w Europie. W pracy dokonano identyfikacji i porównania zachowań nabywczych e-klientów w wybranych krajach (we Francji i Włoszech, w Polsce, Portugalii, Rumunii i na Słowacji). Zawarto w niej także informacje, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w Internecie i kierującym ofertę do e-konsumentów na obszarze naszego kontynentu.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł: Rynek e-usług w Polsce – funkcjonowanie i kierunki rozwoju
Autor: R. Wolny
Wydawnictwo: UE, Katowice 2013

 rw1

Zmiany jakie dokonują się w procesie świadczenia usług, a związane z rozwojem internetowego kanału dystrybucji wpływają na funkcjonowanie rynku usług, w tym na zachowania usługobiorców i na działalność usługodawców. Rynek e-usług w Polsce jest rynkiem młodym. Świadczy o tym zarówno liczba podmiotów występujących na rynku, jak również oferta e-usług. Praca stanowi próbę eksploracji rynku e-usług w Polsce zarówno od strony popytowej, jak i podażowej. W pracy dokonano próby modelowania wyodrębnionych wschodzących i wzrastających rynków e-usług. Przeprowadzone na potrzeby pracy badania o charakterze teoretycznym i empirycznym poszerzają wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku e-usług w Polsce oraz wskazują na kierunki jego rozwoju.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł: Marketing produktów regionalnych na europejskim rynku żywności
Autorzy: Tomasz Domański, Paweł Bryła
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013

 regionalne

W procesie konsumpcji produktów żywnościowych obserwujemy wyraźny trend do poszukiwania autentycznych wartości i związanych z nimi produktów. W kontekście europejskim należy także podkreślić umacnianie roli regulacji unijnych, które służą ochronie produktów regionalnych oraz unikatowych metod wytwarzania. Z marketingowego punktu widzenia produkty regionalne stwarzają szereg zupełnie nowych możliwości dla innowacyjnych działań marketingowych. Działania te wpisują się w szeroki nurt marketingu sensorycznego i nostalgicznego, gdyż w przypadku żywności zmysłowe walory produktu mają kluczowe znaczenie. Innowacje marketingowe tej kategorii firm dotyczą głównie sfery komunikacji marketingowej oraz nowoczesnych kanałów dystrybucji. W sferze komunikacji marketingowej działania te dotyczą strategii budowania marki oraz wykorzystania nowoczesnych kanałów komunikacji marketingowej. Osobnym wyzwaniem dla regionalnych produktów żywnościowych są strategie eksportu i próby penetrowania rynków zagranicznych. Możliwości marketingowe są w tym zakresie zdeterminowane skalą produkcji, a także wykorzystaniem w tej strategii różnego rodzaju dobrowolnych zrzeszeń i konsorcjów producenckich.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł: Marketing terytorialny oparty na wiedzy
Redakcja: Wiesław Ciechomski, Robert Romanowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013

marketing terytorialny

Marketing terytorialny oparty na wiedzy nawiązuje do terminu gospodarka oparta na wiedzy – oznaczającego procesy rozwoju gospodarczego stymulowanego przez innowacje powstające na bazie wiedzy rozprzestrzeniającej się dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych oraz do coraz większego znaczenia kapitału ludzkiego we wprowadzaniu nowych rozwiązań. Monografia pozwala odpowiedzieć na pytanie, w jakim zakresie marketingowe podejście oparte na relacjach z otoczeniem zmienia sposoby zarządzania jednostką terytorialną.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł: Marketing oparty na wiedzy w świetle procesów decyzyjnych
Redakcja: Wiesław Ciechomski, Robert Romanowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013

marketing-oparty-na-wiedzy

W monografii została podjęta tematyka dotycząca znaczenia marketingu w procesie tworzenia i rozwoju kapitału intelektualnego na poziomie przedsiębiorstwa (poziom mikro). Autorzy rozdziałów prezentują koncepcję marketingu opartego na wiedzy na poziomie przedsiębiorstw i ich otoczenia.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł: Niewerbalna komunikacja w reklamie telewizyjnej. Zastosowanie i oddziaływanie
Autor: Michał Makowski
Wydawnictwo: CeDeWu, Warszawa 2013

 Niewerbalna_komunikacja_w_reklam_[1003]_568

Dotychczasowy stan wiedzy dotyczący problematyki komunikacji niewerbalnej odnosi się przede wszystkim do niewerbalnych zachowań ludzkich rejestrowanych i analizowanych w kontekście psychologicznych prawidłowości zachodzących podczas interpersonalnych relacji. Niniejsza książka wskazuje natomiast zakres praktycznego stosowania treści niewerbalnych w przekazie reklamowym emitowanym w telewizji. Fakt wykorzystywania tych treści poddawany jest analizie ich postrzegania przez społeczeństwo, co w efekcie stanowić ma przyczynek do identyfikacji skuteczności reklamy. Głównym celem opracowania jest ujawnienie czynników determinujących stosowanie treści niewerbalnej w reklamie telewizyjnej, a w konsekwencji opisanie wpływu skuteczności wykorzystania treści niewerbalnych w przekazach komercyjnych, politycznych i społecznych na percepcję audytorium. Książka jest przeznaczona dla studentów marketingu, komunikacji społecznej i psychologii, jak również praktyków zajmujących się na co dzień reklamą.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Zapraszamy do zakupu publikacji ukazujących nakładem PNTM

okładka

Tytuł: Marketing imprez biegowych

Redakcja naukowa: Zygmunt Waśkowski

 

zamówienia prosimy realizować poprzez wypełnienie oraz odesłanie na adres kontakt@pntm.pl poniższego formularza.

Pobierz

cena jednostkowa wraz z przesyłką pocztową: 25 PLN

wysyłka nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie

wpłaty prosimy kierować na konto:

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu
nr konta BZ WBK S.A. 98 1090 1476 0000 0001 2125 9974