Zasady udzielania patronatu merytorycznego

Organizator konferencji składa drogą elektroniczną wniosek (formularz do pobrania znajduje się tutaj) z prośbą o objęcie przez PNTM patronatu merytorycznego wydarzenia: konferencji naukowej / seminarium naukowego / sympozjum / warsztatów.

Wniosek zawiera następujące informacje:

 1. Nazwa i adres organizatora wydarzenia
 2. Rodzaj wydarzenia
 3. Tytuł wydarzenia
 4. Data i miejsce wydarzenia
 5. Program wydarzenia
 6. Imię i nazwisko osoby merytorycznie odpowiedzialnej za organizację wydarzenia
 7. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 miesiące przed planowaną datą organizacji wydarzenia
 8. Decyzję o objęciu lub nieobjęciu patronatem merytorycznym przez PNTM wydarzenia podejmuje Prezes PNTM po zaciągnięciu opinii przynajmniej dwóch Członków Zarządu
 9. Decyzja Prezesa Zarządu PNTM jest ostateczna
 10. Wnioskodawca, który otrzyma zgodę na objęcie patronatem merytorycznym PNTM organizowanego wydarzenia jest zobowiązany do umieszczenia takiej informacji we wszystkich oficjalnych, drukowanych i elektronicznych materiałach związanych w tym wydarzeniem oraz w widocznym miejscu, w którym odbywają się obrady.
 11. Wnioskodawca w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia wydarzenia, składa w wersji elektronicznej sprawozdanie z jej przebiegu oraz dokumentuje fakt eksponowania logotypu i nazwy PNTM.