dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prezes Zarządu

Od 1996 roku pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Dyrektor Instytutu Marketingu oraz Kierownik Katedry Strategii Marketingowych.

Główne obszary zainteresowań naukowych to: zarządzanie i marketing w sporcie, marketing relacji, marketing społecznie odpowiedzialny, aktywność marketingowa organizacjach non-profit, wartość dla klienta, marketing doświadczeń. Autor ponad 100 publikacji z ww. zakresu. Pomysłodawca i organizator cyklu odbywających się co roku konferencji branżowych poświęconych rynkowi wydarzeń biegowych, od kilku lat prowadzi projekt badawczy mający na celu monitoring rynku biegowego w Polsce i na świecie. Współzałożyciel Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, w latach 2013-2017 Członek Zarządu PNTM, natomiast funkcję Prezesa Zarządu pełni od 2017 roku. Inicjator i współorganizator licznych akcji charytatywnych, członek Rady Fundacji Niesiemy Nadzieję.

Zainteresowania: sport, biegi długodystansowe (ukończonych ponad 20 maratonów), wycieczki górskie, działalność charytatywna, fotografia (plan na emeryturę 😊).

prof. dr hab. Edyta Rudawska, Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Edyta Rudawska, Uniwersytet Szczeciński

V-ce Prezes Zarządu

Pracuje na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie pełni funkcję dyrektora Instytutu Zarządzania i kierownika Katedry Marketingu. Prowadzi badania w obszarze zarządzania relacjami z klientem, lojalności klientów, zarządzania marketingowego i marketingu zrównoważonego. Pracowała na stanowisku profesora wizytującego na University of Jaen (Hiszpania), Guangdong University of Foreign Studies (Chiny) i Virtual College at University of Vitez (Bosnia and Herzegovina). Odbywała liczne staże naukowe, m.in. na West Georgia University (USA), University of Kelaniya (Sri Lanka), University of Manchester (Wielka Brytania) czy University of Nicossia (Cypr). W ostatnich czterech latach kierowała realizacją międzynarodowego projektu badawczego, finansowany przez NCN w ramach konkursu „Harmonia” pt. Sustainable marketing concept and its implementation in selected European markets – identification of international differences. W 2019 r. otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. Jest autorką i współautorką ponad 200 publikacji, wśród nich m.in.:

 • Sustainable marketing strategies in the food and drink industry: a comparative analysis of B2B and B2C SMEs operating in Europe, „Journal of Business & Industrial Marketing” 2019, (IF = 1.833),
 • The Sustainable Marketing Concept in European SMEs: Insights from the Food & Drinks Industry, red. Edyta Rudawska, Emerald Publishing Limited 2018, Wielka Brytania,
 • The development of food retail formats – evidence from Poland, “British Food Journal” 2018, Vol. 120, No. 2, pp. 309-324 (IF = 1,289),
 • Customer loyalty towards traditional products – Polish market experience, “British Food Journal” 2014, Vol. 116, Issue 11, s. 1710-1725, Emerald Group Publishing, (IF 1,206).
dr hab. Agnieszka Żbikowska, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Agnieszka Żbikowska, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Członek Zarządu

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pracuje na Wydziale Zarządzania w Katedrze Marketingu. Prowadzi badania w obszarze marketingu międzynarodowego, szczególnie interesuje się wpływem kultury na działania marketingowe przedsiębiorstw. Drugim ważną sferą zainteresowań naukowych są dla niej public relations i ich wykorzystanie w komunikacji organizacji z otoczeniem. Jest autorką i współautorką ponad 70 publikacji naukowych, w tym m. in. monografii:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym, praca zbior. pod red. J.W. Wiktora, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017,
 • Żbikowska, Eksport jako form internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, PTE, Kraków 2012,
 • Żbikowska, Public relations. Strategie firm międzynarodowych w Polsce, PWE, Warszawa 2005.

Pełni funkcję kierownika Zakładu Marketingu Międzynarodowego w Katedrze Marketingu UEK. Współtworzyła program nowego kierunku studiów licencjackich i magisterskich „Marketing i komunikacja rynkowa” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Była współorganizatorem siedmiu sympozjów naukowych poświęconych marketingowi międzynarodowemu.

Prywatnie jest miłośniczką dobrego jedzenia oraz kryminałów.

dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Członek Zarządu

Dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEW specjalizuje się w problematyce związanej z zastosowaniami Internetu w marketingu, komunikacją marketingową, badaniami marketingowymi, procesami rozwoju konsumpcji, zrównoważonym rozwojem i marketingiem produktów ekologicznych oraz funkcjonowaniem sfery kultury. Autorka i współautorka ponad 200 publikacji z tego zakresu wydanych w formie monografii, rozdziałów w monografiach i podręcznikach oraz artykułów. Za pracę doktorską pt. „Zachowania konsumentów na rynku dóbr kultury” otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Monografia habilitacyjna jej autorstwa: „Uwarunkowania i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w podmiotach sfery kultury” została wyróżniona w konkursie na prace naukowe przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Jest współredaktorem 8 numerów Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i 3 monografii poświęconych problematyce badań marketingowych, a także redaktorem goszczącym Special Issue “New Technologies in Customer Value Management in the Perspective of Sustainable Development” w ramach czasopisma „Sustainability”.

Zainteresowania: literatura, film, piosenka aktorska.

dr hab. Renata Nestorowicz, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Renata Nestorowicz, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Członek Zarządu

Pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w Instytucie Marketingu, w Katedra Strategii Marketingowych. Od kilkunastu lat prowadzi badania na rynku żywności, w tym głównie żywności ekologicznej i funkcjonalnej. Problematyka tych badań dotyczy zarówno zachowań nabywców na tych rynkach, z drugiej natomiast – komunikacji marketingowej stosowanej przez producentów żywności, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji poprzez opakowanie. Autorka lub współautorka ponad 80 publikacji naukowych, w tym:

 • Nestorowicz, R., 2017, Asymetria wiedzy a aktywność informacyjna konsumentów na rynku produktów żywnościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań
 • Pilarczyk, B., Nestorowicz, R., 2010, Marketing ekologicznych produktów żywnościowych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
 • Stefańska, M., Nestorowicz, R. (ed.), 2015, Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers, Palgrave Macmillan, New York.

Funkcje pełnione na uczelni, działania na rzecz uczelni

 • Członek Komisji ds. Promocji Wydziału Zarządzania
 • Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Sprzedażą
 • Członek Komitetu organizacyjnego XXVII Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji
 • Współorganizator konferencji z cyklu Rynki Żywnościowe oraz Komunikacja Rynkowa.

Zainteresowania: Lubi czytać, chodzić po górach, pływać.

dr hab. Iwona Olejnik, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Iwona Olejnik, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Sekretarz

Pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w Instytucie Marketingu, w Katedrze Badań Rynku i Usług.
Zajmuje się metodologią badań ilościowych i jakościowych. Prowadzi także badania dotyczące zachowań konsumentów, w szczególności w obszarze problemów zabezpieczenia emerytalnego.
Jest autorką i współautorką około 100 publikacji naukowych, w tym m. in. monografii:
 • Qualitative and quantitative methods in sustainable development, (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2021
 • Zabezpieczenie emerytalne. Modele i determinanty zachowań polskich gospodarstw domowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2016
 • Badania jakościowe – metody i zastosowania, Warszawa, CeDeWu, 2013 (współautorzy: M. Kaczmarek, A. Springer)
 • Wskaźniki koniunktury finansowej w diagnozowaniu i prognozowaniu rozwoju gospodarki / red. nauk. J. Garczarczyk, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006 (współautorzy: J. Garczarczyk, M. Mocek, R. Skikiewicz)
Była współorganizatorem kilku konferencji naukowych. Należy do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz International Network for Economic Research.
W czasie wolnym lubi podróżować.
dr hab. Edyta Gołąb-Andrzejak, prof. Politechniki Gdańskiej

dr hab. Edyta Gołąb-Andrzejak, prof. Politechniki Gdańskiej

Skarbnik

Jest autorką ponad 50 publikacji naukowych w obszarach związanych z marketingiem relacji, jakością usług hotelarskich i efektów relacyjnych, zaangażowaniem klienta, logiką dominacji usługowej oraz zintegrowanymi koncepcjami CE i SD- logic, którym poświęciła swoje dzieło wydane jako monografia habilitacyjna pt. Zaangażowanie konsumenta w ujęciu logiki dominacji usługowej. Była redaktorem gościnnym trzech wydań specjalnych renomowanych czasopism indeksowanych w bazach Scopus i WoS. Pełni funkcję recenzenta w prestiżowym czasopiśmie Tourism Management (Wyd. Elsevier, IF 12,879) oraz innych renomowanych czasopismach m.in. Journal of Creating Value (Wyd. Sage) oraz Procedia Computer Science (Wyd. Elsevier). Została wyróżniona certyfikatem: Elsevier Recognized reviewer status Tourism Management Certificate of Reviewing. Prowadzi współpracę zagraniczną z naukowcami z następujących ośrodków, m.in. University of Castilla-La Mancha oraz University of Murcia z Hiszpanii.
 
Jej zainteresowania badawcze to: marketing relacji, zaangażowanie konsumenta, logika dominacji usługowej oraz usługi, a w ostatnim czasie, zastosowanie sztucznej inteligencji w marketingu.
dr Jolanta Tkaczyk, Akademia Leona Koźmińskiego

dr Jolanta Tkaczyk, Akademia Leona Koźmińskiego

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Doktor ekonomii w zakresie zarządzania, adiunktka w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego, kierowniczka studiów magisterskich Zarządzanie marką i strategie marketingowe oraz studiów podyplomowych Zarządzanie marketingowe. Trenerka i specjalistka w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu, analiz rynkowych, reklamy, technik sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania marką i zachowań konsumenckich. Autorka ponad 80 artykułów, opracowań i monografii publikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych, twórczyni internetowych serwisów edukacyjnych na temat marketingu (www.rynkologia.pl; komunikacjanieformalna.pl). Członkini Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, Stowarzyszenia ACR (Association for Consumer Research), EMAC (European Marketing Academy) oraz AAA (American Advertising Association). Główne obszary zainteresowań naukowych to komunikacja nieformalna, zachowania konsumenckie, digital marketing, social media marketing, niestandardowe formy komunikacji marketingowej.

Prywatnie wielbicielka literatury sf oraz kina tak niedobrego, że aż kultowego

dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. PŁ; Politechnika Łódzka

dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. PŁ; Politechnika Łódzka

Członek Komisji Rewizyjnej

Dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. PŁ od 14 lat jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej. Swoje badania koncentruje na zagadnieniach zarządzania marką i marketingu międzynarodowego, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie marką w mediach społecznościowych oraz branding nostalgiczny. Prowadzi także działalność doradczą w zakresie międzynarodowych strategii marketingowych. Jest autorką 7 książek i ponad 100 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest członkiem polskich i międzynarodowych organizacji naukowych (takich jak Polskie Towarzystwo Naukowe Marketingu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, czy Międzynarodowa Grupa Badawcza ERECO-PGV). W ostatnich latach z powodzeniem zarządzała projektami badawczymi finansowanymi ze źródeł zewnętrznych (m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czy Ambasadę Republiki Francuskiej w Polsce). Prowadzi zajęcia z obszaru marketingu głównie w językach obcych (angielskim i francuskim) systematycznie wdrażając nowoczesne metody nauczania (PBL, DT, tutoring). Od 2008 roku regularnie prowadzi zajęcia w charakterze wykładowcy wizytującego (visiting professor) na uczelniach zagranicznych we Francji, Finlandii i na Słowacji. Popularyzuje także wiedzę naukową wśród uczniów szkół gimnazjalnych i średnich oraz w środowisku praktyków gospodarczych poprzez udział w Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki organizowanym w Łodzi oraz prowadzenie wykładów m.in. w ramach łódzkich Tygodni Mody, czy odbywających się na Politechnice Łódzkiej Szkół Letnich.

Prywatnie wielbicielka kryminałów i gier planszowych.

 

 

dr hab. Robert Wolny, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. Robert Wolny, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Członek Komisji Rewizyjnej

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, profesor UE; Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach; Kierownik Katedry Badań nad Gospodarką Cyfrową; Kierownik studiów podyplomowych Menedżer Kultury; w latach 2012-2021 dyrektor Centrum Badań i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; w latach 2016-2020 prodziekan Wydziału Ekonomii i Szkoły Studiów I i II Stopnia. Autor ponad 130 prac naukowych. Kierownik i wykonawca wielu projektów naukowych oraz projektów badawczych na rzecz praktyki gospodarczej. Członek: sieci badawczej ERECO-PGV; Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu; Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.

Hobby: literatura biograficzna, motoryzacja, snowboard.