dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prezes Zarządu

Od 1996 roku pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Kierownik Katedry Strategii Marketingowych. W latach 2013 – 2019 Prodziekan Wydziału Zarządzania UEP. Od 1 października 2019 pełni funkcję Dyrektora Instytutu Marketingu na UEP.

Główne obszary zainteresowań naukowych to: zarządzanie i marketing w sporcie, strategie marketingowe przedsiębiorstw, marketing na rynku B2B, marketing w organizacjach non-profit, marketing wartości, marketing doświadczeń. Autor ponad 100 publikacji z zakresu marketingu relacji, zarządzania marketingowego, marketingu w sporcie, m.in. redaktor naukowy monografii pt. „Marketing imprez biegowych”.  Pomysłodawca i organizator cyklu odbywających się co roku konferencji poświęconych rynkowi biegowemu, od kilku la prowadzi projekt badawczy mający na celu monitoring rynku biegowego w Polsce i na świecie. Współzałożyciel Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, w latach 2013-2017 Członek Zarządu PNTM.

Zainteresowania: biegi długodystansowe, wycieczki górskie, fotografia.

prof. dr hab. Edyta Rudawska, Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Edyta Rudawska, Uniwersytet Szczeciński

Członek Zarządu

Pracuje na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie pełni funkcję dyrektora Instytutu Zarządzania i kierownika Katedry Marketingu. Prowadzi badania w obszarze zarządzania relacjami z klientem, lojalności klientów, zarządzania marketingowego i marketingu zrównoważonego. Pracowała na stanowisku profesora wizytującego na University of Jaen (Hiszpania), Guangdong University of Foreign Studies (Chiny) i Virtual College at University of Vitez (Bosnia and Herzegovina). Odbywała liczne staże naukowe, m.in. na West Georgia University (USA), University of Kelaniya (Sri Lanka), University of Manchester (Wielka Brytania) czy University of Nicossia (Cypr). W ostatnich czterech latach kierowała realizacją międzynarodowego projektu badawczego, finansowany przez NCN w ramach konkursu „Harmonia” pt. Sustainable marketing concept and its implementation in selected European markets – identification of international differences. W 2019 r. otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. Jest autorką i współautorką ponad 200 publikacji, wśród nich m.in.:

 • Sustainable marketing strategies in the food and drink industry: a comparative analysis of B2B and B2C SMEs operating in Europe, „Journal of Business & Industrial Marketing” 2019, (IF = 1.833),
 • The Sustainable Marketing Concept in European SMEs: Insights from the Food & Drinks Industry, red. Edyta Rudawska, Emerald Publishing Limited 2018, Wielka Brytania,
 • The development of food retail formats – evidence from Poland, “British Food Journal” 2018, Vol. 120, No. 2, pp. 309-324 (IF = 1,289),
 • Customer loyalty towards traditional products – Polish market experience, “British Food Journal” 2014, Vol. 116, Issue 11, s. 1710-1725, Emerald Group Publishing, (IF 1,206).
dr hab. Agnieszka Żbikowska, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Agnieszka Żbikowska, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Członek Zarządu

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pracuje na Wydziale Zarządzania w Katedrze Marketingu. Prowadzi badania w obszarze marketingu międzynarodowego, szczególnie interesuje się wpływem kultury na działania marketingowe przedsiębiorstw. Drugim ważną sferą zainteresowań naukowych są dla niej public relations i ich wykorzystanie w komunikacji organizacji z otoczeniem. Jest autorką i współautorką ponad 70 publikacji naukowych, w tym m. in. monografii:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym, praca zbior. pod red. J.W. Wiktora, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017,
 • Żbikowska, Eksport jako form internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, PTE, Kraków 2012,
 • Żbikowska, Public relations. Strategie firm międzynarodowych w Polsce, PWE, Warszawa 2005.

Pełni funkcję kierownika Zakładu Marketingu Międzynarodowego w Katedrze Marketingu UEK. Współtworzyła program nowego kierunku studiów licencjackich i magisterskich „Marketing i komunikacja rynkowa” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Była współorganizatorem siedmiu sympozjów naukowych poświęconych marketingowi międzynarodowemu.

Prywatnie jest miłośniczką dobrego jedzenia oraz kryminałów.

dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Członek Zarządu

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce związanej z funkcjonowaniem rynku kultury, badaniami marketingowymi, zastosowaniem Internetu w marketingu, zachowaniami konsumentów oraz komunikacją marketingową. Autorka i współautorka ponad 160 publikacji naukowych z tego zakresu. Jest pełnomocnikiem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ds. realizacji ogólnouczelnianych przedmiotów fakultatywnych „Akademia Filmu Polskiego” oraz „Akademia Kina Światowego” oraz autorką koncepcji i opiekunem specjalności „Marketing internetowy i e-commerce”. Była współorganizatorem siedmiu konferencji naukowych z cyklu „Badania Marketingowe”. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji produkcji mediów cyfrowych w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, w której prowadzi zajęcia.

Zainteresowania: literatura, film, piosenka aktorska.

dr hab. Renata Nestorowicz, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Renata Nestorowicz, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Członek Zarządu

Pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na Wydziale Zarządzania, w Katedra Strategii Marketingowych. Od kilkunastu lat prowadzi badania na rynku żywności, w tym głównie żywności ekologicznej i funkcjonalnej. Problematyka tych badań dotyczy zarówno zachowań nabywców na tych rynkach, z drugiej natomiast – komunikacji marketingowej stosowanej przez producentów żywności, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji poprzez opakowanie. Autorka lub współautorka ponad 80 publikacji naukowych, w tym:

 • Nestorowicz, R., 2017, Asymetria wiedzy a aktywność informacyjna konsumentów na rynku produktów żywnościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań
 • Pilarczyk, B., Nestorowicz, R., 2010, Marketing ekologicznych produktów żywnościowych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
 • Stefańska, M., Nestorowicz, R. (ed.), 2015, Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers, Palgrave Macmillan, New York.

Funkcje pełnione na uczelni, działania na rzecz uczelni

 • Członek Komisji ds. Promocji Wydziału Zarządzania
 • Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Sprzedażą
 • Członek Komitetu organizacyjnego XXVII Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji
 • Współorganizator konferencji z cyklu Rynki Żywnościowe oraz Komunikacja Rynkowa.

Zainteresowania: Lubi czytać, chodzić po górach, pływać.

dr hab. Iwona Olejnik, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Iwona Olejnik, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Sekretarz

Pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na Wydziale Zarządzania, w Katedrze Badań Rynku i Usług.
Zajmuje się metodologią badań ilościowych i jakościowych. Prowadzi także badania dotyczące zachowań konsumentów, w szczególności w obszarze problemów zabezpieczenia emerytalnego.
Jest autorką i współautorką około 90 publikacji naukowych, w tym m. in. monografii:
• Zabezpieczenie emerytalne. Modele i determinanty zachowań polskich gospodarstw domowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2016
• Badania jakościowe – metody i zastosowania, Warszawa, CeDeWu, 2013 (współautorzy: M. Kaczmarek, A. Springer)
• Wskaźniki koniunktury finansowej w diagnozowaniu i prognozowaniu rozwoju gospodarki / red. nauk. J. Garczarczyk, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006 (współautorzy: J. Garczarczyk, M. Mocek, R. Skikiewicz)
Była współorganizatorem kilku konferencji naukowych. Należy do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz International Network for Economic Research.
W czasie wolnym lubi podróżować.

dr Edyta Gołąb-Andrzejak, Politechnika Gdańska

dr Edyta Gołąb-Andrzejak, Politechnika Gdańska

Skarbnik

Adiunkt w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Prowadzi badania w zakresie usług hotelarskich i pokolenia Y w kontekście: budowania relacji, satysfakcji i lojalności, zaangażowania klientów, komunikacji marketingowej. Jest autorką i współautorką ponad 40 publikacji naukowych, m.in.:

• E. Gołąb-Andrzejak, Lojalność eurokonsumentów pokolenia Y, „Handel Wewnętrzny”, 2015, nr 1, s. 110-119.

• E. Gołąb-Andrzejak, Lojalność w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie „pokolenia Milenium”, „Marketing i Rynek” nr 11/2014, PWE, Warszawa 2014, s. 11-21.

• E. Gołąb-Andrzejak, Sposoby oraz narzędzia podnoszące atrakcyjność imprezy biegowej, red. Z. Waśkowski, [w:] Marketing imprez biegowych, Wyd. Nauk. Bogucki, Poznań 2014

Współorganizatorka siedmiu edycji Naukowych Konferencji Katedr Marketingu Uczelni Technicznych pt. „Marketing w społeczeństwie informacyjnym – MARKET INFO”. Prowadziła działania z zakresu promocji na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Członek Senatu poprzedniej kadencji. Opiekun Naukowego Koła Marketingu „KREATYWNI PG”.

Prywatnie, miłośniczka podróży i poznawania innych kultur

dr hab. Radosław Mącik, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Radosław Mącik, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

 

dr hab. Wiesław Ciechomski prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Wiesław Ciechomski prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Członek Komisji Rewizyjnej

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pracuje na Wydziale Zarządzania w Katedrze Handlu i Marketingu. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na problematyce strategii marketingowych przedsiębiorstw handlowych, koncentracji sektora handlu oraz zarządzania marketingowego firmami i organizacjami non-profit. Jest autorem i współautorem ponad 120 publikacji naukowych, w tym m. in. książek:

 • H. Szulce, J. Chwałek, W. Ciechomski, Ekonomika handlu, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w Warszawie, 2008.
 • W. Ciechomski, Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2010.
 • W. Ciechomski, R. Romanowski (red.) Marketing oparty na wiedzy w świetle procesów decyzyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013.
 • W. Ciechomski, R. Romanowski (red.) Marketing terytorialny oparty na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013.

Od 2012 roku pełni funkcję członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Zainteresowania pozanaukowe: piłka nożna, narciarstwo.

 

dr Agnieszka Smalec, Uniwersytet Szczeciński

dr Agnieszka Smalec, Uniwersytet Szczeciński

Członek Komisji Rewizyjnej

Doktor nauk ekonomicznych, specjalność: marketing, ekonomika usług. Pracuje w Katedrze Marketingu, Instytucie Zarządzania, na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Ma doświadczenie w pracach skierowanych dla praktyki gospodarczej oraz sektora publicznego w ramach komercjalizacji wiedzy, m.in. współpraca z samorządami w ramach realizacji badań, szkoleń, ekspertyz czy innych projektów. Jest również ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Posiada certyfikat Project Management Associate IMPMA Level D® oraz jego rozszerzenie o R&D wydany przez Biuro Certyfikacji IPMA. Autorka ponad 100 publikacji naukowych o tematyce marketingu, komunikacji marketingowej, analizy rynku czy partnerstwa. Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.

Główne zainteresowania naukowe to: komunikacja marketingowa, zarządzanie, badania rynkowe i marketingowe, marketing, samorząd terytorialny, media relations, obsługa klienta, marka, zarządzanie sprzedażą, media społecznościowe. Jest kierownikiem studiów podyplomowych: Public relations i komunikacja społeczna oraz Menedżer sprzedaży. Organizator cyklicznej konferencji Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współredaktor czasopisma naukowego Marketing i Zarządzanie.

Prywatnie lubi podróże, nawiązywanie kontaktów z ludźmi, taniec, czytanie książek i…rozwiązywanie krzyżówek.