Nowoczesne narzędzia marketingu mobilnego - perspektywa konsumenta

Nowoczesne narzędzia marketingu mobilnego - perspektywa konsumenta

pod red. Katarzyna Bachnik, Magdalena Kaźmierczak, Magdalena Rojek-Nowosielska, Magdalena Stefańska, Justyna Szumniak-Samolej

 

Wydawnictwo: Palgrave Macmillan 2020

Książka pt. ”CSR in Contemporary Poland. Institutional Perspective and Stakeholder experiences” dotyczy wybranych aspektów CSR rozpatrywanych z polskiej perspektywy.
(…) W latach 90. XX wieku i pierwszej dekadzie XXI wieku zaobserwowaliśmy silną orientację na liberalną gospodarkę bez równoległego rozwoju i pokrycia potrzeb społecznych i wspólnego dobra społecznego. Kolejna dekada XXI wieku przyniosła nowe doświadczenia i zrozumienie koncepcji CSR. Z tego punktu widzenia zagadnienia wybrane przez redaktorów do niniejszego opracowania dotyczyły dobra wspólnego w odniesieniu do sukcesu gospodarczego, aksjologiczno-językowego wizerunku świata lub prywatnych spółek non-profit. Rozważania te mają stanowić tło i wprowadzić w dalsze rozważania, które skupią się na kwestiach instytucjonalnych i kluczowych interesariuszach. W ramach podejścia instytucjonalnego przedstawiono kwestię CSR w odniesieniu do uniwersytetów oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Instytucje te mają ogromne znaczenie we wdrażaniu i rozwoju zasad CSR. Z jednej strony przyczyniają się do rozpowszechniania wiedzy wśród przyszłych pracowników i pracodawców, a także do rozwoju wspomnianej koncepcji w dziedzinie naukowej. Z drugiej strony, omawianie perspektywy MSP ma pokazać obecną perspektywę ponad 90% podmiotów gospodarczych działających na polskim rynku (jest to udział tych podmiotów w polskiej gospodarce).
Mamy nadzieję, że taki skład wybranych aspektów wdrażania koncepcji CSR w Polsce będzie interesującym tematem do dalszej analizy i dyskusji wśród czytelników proponowanej książki.

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-42277-6

Nowoczesne narzędzia marketingu mobilnego - perspektywa konsumenta

Nowoczesne narzędzia marketingu mobilnego - perspektywa konsumenta

Bogdan Gregor, Emilian Gwiaździński

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo SIZ, Łódź 2019

Z recenzji

„Niewątpliwie mamy dziś do czynienia z rewolucją technologiczno-informacyjno-komunikacyjną, znaczącymi zmianami o charakterze społecznym. Transformacja cyfrowa współczesnego świata oraz powstanie i rozwój społeczeństwa sieci stanowią kluczowe uwarunkowania funkcjonowania współczesnych gospodarek. Jest ona postrzegana jako najważniejszy mega trend cywilizacyjny współczesności. Uwzględniając powyższe problem podjęty w pracy należy uznać za bardzo aktualny i ważny (…).Autorzy niniejszej monografii podejmują problematykę wykorzystania nowoczesnych narzędzi marketingu mobilnego z perspektywy klienta. Identyfikują zmiany jakie technologia cyfrowa wywołuje głównie w instrumentach, ale także działaniach marketingowych.  Próbują również udzielić odpowiedzi na pytanie w jakim kierunku ewoluuje działalność marketingowa organizacji koncentrując uwagę na stosowanych narzędziach marketingowych z perspektywy marketingu mobilnego (…).Walory niniejszej pracy upatruję w:

 • podjęciu aktualnego i istotnego problemu badawczego zarówno z punktu widzenia rozwoju teorii nauk o zarządzaniu, bliżej teorii marketingu, jak również mającego swoje znaczenie aplikacyjne,
 • ujęciu problematyki marketingu mobilnego z perspektywy klienta,
 • wykorzystaniu bogatej i aktualnej literatury przedmiotu, w znaczącym stopniu obcojęzycznej,
 • interdyscyplinarnym charakterze prowadzonych rozważań,
 • możliwości wykorzystania niniejszej monografii w dydaktyce akademickiej.

Prof. dr hab. Jacek Otto, Politechnika Łódzka

Opis:
Problematyka marketingu mobilnego jest niezwykle aktualna i ważna, i to zarówno w warstwie poznawczej, jak i aplikacyjnej. Stąd staje się przedmiotem rozważań w literaturze światowej (a także krajowej). Większość dostępnych publikacji opartych jest na informacjach pochodzących ze źródeł wtórnych. Ponadto dominuje w nich spojrzenie na technologie mobilne z punktu widzenia przedsiębiorstw, które wykorzystują te technologie w działalności marketingowej. Daje się odczuć pewien niedosyt prac ujmujących problematykę marketingu mobilnego z perspektywy konsumenta. W ten nurt wpisuje się niniejsza publikacja.
W pracy podjęto próbę wyjaśnienia istoty marketingu mobilnego, określenia kierunków jego rozwoju, scharakteryzowania nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych w marketingu mobilnym oraz zidentyfikowania postaw konsumentów wobec nich. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Rozważania oparto na źródłach wtórnych i pierwotnych.

Innowacje na rynku detalicznych usług finansowych. Perspektywa globalna i krajowa

Innowacje na rynku detalicznych usług finansowych. Perspektywa globalna i krajowa

Dorota Bednarska-Olejniczak, Anna Mazurkiewicz-Pizło, Mateusz Mierzejewski

 

Wydawnictwo: CeDeWu, Warszawa 2019

Książka jest kompleksowym opracowaniem poświęconym problematyce innowacyjności sektora usług finansowych. Autorzy przybliżają w niej zarówno globalne i krajowe uwarunkowania innowacyjności instytucji finansowych, jak również charakteryzują rodzaje innowacji finansowych, a także efekty i przeszkody pojawiające się przy ich wdrażaniu. Zamysłem towarzyszącym powstawaniu niniejszego opracowania było podjęcie próby analizy i oceny poziomu innowacyjności instytucji finansowych w Polsce w latach 2004-2016 – okresie intensywnych i ważnych zmian zachodzących zarówno w polskiej gospodarce, jak i na rynkach światowych. Zmiany te przyczyniły się do poszukiwania przez podmioty sektora finansowego nowych, skutecznych rozwiązań w zakresie oferty produktowej, ale również w obszarze procesów, przyjętych praktyk działania, organizacji pracy, modeli współpracy z otoczeniem oraz w zakresie metod i narzędzi marketingowych. W publikacji przedstawiono: • zagadnienia opisujące innowacyjność sektora usług finansowych

Zarządzanie relacjami z klientem w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa - ujęcie dynamiczne

Zarządzanie relacjami z klientem w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa - ujęcie dynamiczne

Anetta Pukas

 

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2019

W książce zaprezentowano nowe, dynamiczne podejście do zarządzania relacjami z klientem (Customer Relationship Management, CRM), wykorzystując koncepcję dynamicznych zdolności (dynamic capabilities). Treść opracowania obejmuje następujące zagadnienia: rozwój koncepcji i fundamenty poznawcze zarządzania relacjami z klientem, perspektywę dynamicznych zdolności marketingowych w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, znaczenie zarządzania relacjami z klientem (CRM) w procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa i model z wykorzystaniem koncepcji dynamicznych zdolności (DCV), a także propozycję modelową dynamicznego zarządzania relacjami z klientem w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Publikację można polecić naukowcom, doktorantom i studentom uczelni ekonomicznych, jak również praktykom zarządzania.

Rebranding Strategiczna zmiana dla organizacji

Rebranding Strategiczna zmiana dla organizacji

Barbara Mróz-Gorgoń

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019

Zasadniczym celem tego opracowania jest określenie istoty i znaczenia czynników skuteczności rebrandingu korporacyjnego, opracowanie modelu wpływu tych czynników na efekty rebrandingu, oraz weryfikacja tego modelu wśród podmiotów, które faktycznie przeszły proces rebrandingu. W monografii zestawiono ze sobą zarówno analizę studiów literaturowych, jak i wyników własnych badań: jakościowych i ilościowych. Badania jakościowe pozwoliły na uzyskanie wglądu w interpretacje/opinie kadry kierowniczej odnośnie zrealizowanych działań rebrandingowych, a badania ilościowe wskazały na istotność statystyczną wybranych czynników rebrandingu wśród 300 przedsiębiorstw (różnorodnych pod względem reprezentowanych branż i form działalności), działających w Polsce.
Rozważania teoretyczne odnoszące się do rebrandingu zilustrowano opisem rebrandingu zachodzącego w realnych organizacjach, w tym w takich firmach, jak mBank, InPost, Warta, Cyfrowy Polsat, Nest Bank, TIM, Work Service, Mamut, Port Lotniczy we Wrocławiu, Spółdzielnia finansowa ANG, Wrocławski Ogród Zoo, a także tygodnik „Polityka”. Opisy tych przypadków umieszczono w formie załącznika na końcu książki.
Złożoność problemu badawczego wymagała podejścia interdyscyplinarnego, w efekcie czego niniejsza monografia, oprócz głównego wątku związanego z rebrandingiem, prezentuje wiele zagadnień poruszanych w literaturze z obszaru zarządzania i marketingu, a także socjologii i psychologii społecznej.
Zgodnie z wiedzą autorki niniejsza monografia stanowi pionierską próbę identyfikacji czynników skuteczności procesu rebrandingu na bazie szeroko zakrojonych badań prowadzone wśród polskich przedsiębiorstw.

Satysfakcja klienta na rynku usług turystycznych

Satysfakcja klienta na rynku usług turystycznych

Maria Johann

 

Wydawnictwo: Difin, Warszawa 2019

Tematyka monografii koncentruje się na zagadnieniach związanych z satysfakcją klienta, jej znaczeniem oraz pomiarem na rynku usług turystycznych. W pracy przedstawiono mechanizm kształtowania się satysfakcji w oparciu o modele powstałe na gruncie psychologii behawioralnej, koncentrując następnie uwagę na współczesnych modelach biznesowych, w których satysfakcja klienta traktowana jest jako wartość wynikowa realizowanej strategii. Ważną część opracowania stanowi analiza rynku turystycznego w Polsce, z podkreśleniem znaczenia turystyki zorganizowanej oraz jej możliwości rozwojowych. Ponadto w monografii zawarto analizę metod stosowanych do pomiaru satysfakcji klienta, a także wyniki badania satysfakcji turystów z usług świadczonych przez touroperatorów. Zastosowanie modelowania równań strukturalnych SEM jako procedury analitycznej umożliwiło weryfikację zaproponowanego modelu teoretycznego, natomiast wykorzystanie analizy IPA pozwoliło na sformułowanie wniosków oraz zaleceń dla menedżerów.

Interfejs marketingowo-finansowy w analityce marketingowej. Teoria i praktyka

Interfejs marketingowo-finansowy w analityce marketingowej. Teoria i praktyka

Grażyna Golik-Górecka

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo SIZ, Łódź 2018

Niniejsza monografia odkrywa interfejs marketingowo- finansowy. Po raz pierwszy dokonano przeglądu tej problematyki, tak w literaturze anglojęzycznej jak i polskiej. Publikacja zawiera tak ewolucyjne ujecie oraz przegląd kierunków i zakresu badań. Dokonano próby oceny wpływu interfejsu MFTI w zintegrowanych analizach strategicznych na utrzymywanie pozycji przedsiębiorstw na rynku (ich rozwoju i wzrostu). Natomiast we współczesnych analitykach marketingowych, czyli w dashboardach, integrujących planowanie, monitorowanie i analizę strategii przedsiębiorstwa ujęto, także Interfejs MFTI w całościowym zarządzaniu strategicznym co pozwala na uzyskanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku. Praca ma walory metodyczne, poznawcze i aplikacyjne. Praca ma charakter w przeważającej części empiryczny, ale również może być wykorzystywana przez praktyków. Przedstawione w rozprawie tendencje w rozwoju teorii i praktyki w zakresie interfejsu, mogą być wykorzystane przy planowaniu i prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie analityki marketingowej. Praca może być przeznaczona także dla grona odbiorców zaangażowanych w badaniach i procesach dydaktycznych na studiach z zakresu ekonomii i zarządzania.

Z recenzji: „Prezentacja narzędzi analitycznych służących badaniu problemu problemów marketingowych i finansowych stanowi oryginalne ujęcie. Faktyczna analiza strategiczna jest ważnym wyzwaniem dla kształtowania współczesnego rozwoju w tym dla zarządzania strategicznego. Spojrzenie na przedsiębiorstwo jako na portfel produktów uważam za ważny punkt wyjścia dla kształtowania działań marketingowych, ale i dla innych procesów biznesowych (…) Rozważania na temat zależności marketingu i finansów w polskiej nauce uważam za wartościowe i oryginalne, zwłaszcza w kontekście silnej tradycji rozdzielania tych nauk. Choć mało jest badań w tym stylu to tym bardziej wydają się one obiecujące. Argumentację na temat potrzeby integracji ujęć badawczych oraz przegląd dokonań naukowych z tego obszaru uważam za ważny wkład Autorki do nauki (…) Interesująca także w pracy jest oryginalna próba zaprojektowania kokpitu dla wcześniej opisywanych przedsiębiorstw. Jest to zamierzenie wartościowe o znacznych walorach aplikacyjnych.”
prof. zw. dr hab. Andrzej Kaleta

Relationships on food markets. Consumers’ perspectives

Relationships on food markets. Consumers’ perspectives

Elżbieta Goryńska-Goldmann, Michał Gazdecki

 

Wydawnictwo: Poznań University of Life Sciences, Poznań 2018

Link do książki

Problematyka relacji występujących pomiędzy podmiotami rynku należy do zagadnień o rosnącym znaczeniu zarówno w ujęciach teoretycznych jak i praktycznych. Istotność problematyki relacji wynika również z faktu, iż mogą one być rozpatrywane w układach B2B jak i B2C. W obu tych obszarach obserwuje się rozwój piśmiennictwa, który jest wynikiem rosnącego zainteresowania autorów wywodzących się z nauk o zarządzaniu i ekonomii.Silna konkurencja i częsty kontakt z klientem na rynkach żywnościowych pobudzają kreatywność marketerów, a zjawiska i trendy zapoczątkowane na tych rynkach często upowszechniają się w innych branżach. Rozwój rynków żywnościowych, ich heterogeniczność, powodują, że może ujawnić się na nich pełne spektrum powiązań relacyjnych. Z tych powodów rynki żywnościowe mogą stanowić wartościowy obszar badań w zakresie relacji.

W niniejszej monografii przyjęto wielopłaszczyznowe podejście do relacji, poddając je analizie z perspektywy konsumentów. W kolejnych rozdziałach przedstawiono ważne aspekty zarządzania i budowania relacji B2C, takie jak tworzenie innowacji i wartości dla konsumentów, możliwości rozwoju rynków żywności ekologicznej oraz zmiany w stylu życia konsumentów. Przedstawione tematy mogą stać się punktem wyjścia do dalszych badań, pogłębionych studiów i badań naukowych, stanowiąc tym samym inspirację do poszerzania obecnej wiedzy.

The Sustainable Marketing Concept in European SMEs: Insights from the Food & Drink Industry

The Sustainable Marketing Concept in European SMEs: Insights from the Food & Drink Industry

Redakcja naukowa: Edyta Rudawska

 

Wydawnictwo: Emerald Publishing Limited, Wielka Brytania 2018

Monografia jest efektem realizacji blisko czteroletniego projektu badawczego, otrzymanego przez międzynarodowy Zespół, kierowany przez prof. Edytę Rudawską, w wyniku konkursu „Harmonia” finansowanego przez NCN. Był to pierwszy w Polsce międzynarodowy projekt badawczy przyznany w ramach konkursu „Harmonia” w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Monografia dostarcza nową wiedzę na temat uwarunkowań rozwoju koncepcji marketingu zrównoważonego, sposobu jej konceptualizacji oraz zakresu jej wdrożenia przez MSP funkcjonujące na europejskim rynku żywności i napojów.

Monografia stanowi pionierskie studium o charakterze komparatywnym, w którym zaprezentowano różnice w postawach i wiedzy menadżerów oraz implementacji marketingu zrównoważonego pomiędzy rynkami odmiennymi pod względem stopnia rozwoju społeczno-ekonomicznego: kraje rozwijające się (Europa Środkowo-Wschodnia – Polska, Chorwacja, Rosja) vs. kraje rozwinięte (Europa Zachodnia – Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania). Monografia jest pracą zespołową, a jej autorami są pracownicy sześciu ośrodków naukowo-badawczych z sześciu krajów europejskich (Polska, Wielka Brytania, Niemcy, Chorwacja, Hiszpania i Rosja).

Managing Agricultural Enterprises. Exploring Profitability and Best Practice in Central Europe

Managing Agricultural Enterprises. Exploring Profitability and Best Practice in Central Europe

Redakcja: Paweł Bryła

 

Autorzy: Paweł Bryła, Hana Urbancová, Krisztián Kovács, Judit Kocsis, Klára Major
Wydawnictwo: Palgrave Macmillan, Cham 2018

Monografia jest efektem międzynarodowego projektu badawczego na temat rozwoju przedsiębiorstw rolniczych w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Badania przeprowadzono w trzech krajach z regionu Europy Środkowej: w Polsce, Czechach i Węgrach. W każdym kraju dokonano analizy roli rolnictwa w gospodarce, jak również kluczowych wyzwań z obszaru zarządzania, przed którymi stoją firmy rolnicze. Podjęto problematykę rentowności sektora rolniczego, wzrostu potencjału sprzedaży, konkurencyjności, współpracy, zasobów ludzkich i zarządzania ryzykiem.

Więcej informacji tutaj

Marketing społeczny przedsiębiorstw komercyjnych

Marketing społeczny przedsiębiorstw komercyjnych

Anna Czubała, Agata Jonas, Halina Wojnarowska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017

Ze wstępu:

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa to spełnienie ekonomicznych, etycznych i społecznych oczekiwań oraz powinności nakładanych na przedsiębiorstwo przez jego interesariuszy. Stopień zaangażowania przedsiębiorstwa w podejmowanie działań z obszarów społecznej odpowiedzialności jest w praktyce mocno zróżnicowany. Prowadzi od negacji tej koncepcji poprzez postrzeganie jej jako społecznego obowiązku, odpowiedzialności typu reaktywnego na pojawiające się kwestie społeczne, szkody, negatywne skutki prowadzonej działalności, traktowanie prospołecznych działań i projektów jako instrumentów budowania reputacji firmy do integracji celów społecznych i ekonomicznych w ogólnej strategii rozwoju firmy.

W realizacji CSR ważną rolę odgrywa marketing, odpowiadając za obserwację rynku, określenie oczekiwań społecznych na rynkach docelowych przedsiębiorstw, opracowanie produktów zaspokajających etyczne i społeczne potrzeby nabywców, ich dostarczanie i promocję.

Z recenzji wydawniczej Prof. dr hab. Jacka Otto:

Niniejszy podręcznik nie powinien być traktowany jako wyczerpujące zestawienie i pełny opis koncepcji marketingu społecznego. Należy jednak podkreślić, iż jest to pierwsza na polskim rynku wydawniczym pozycja książkowa podejmująca zagadnienia marketingu społecznego. Zapewne będzie ona stanowiła punkt odniesienia dla potencjalnych innych autorów gotowych zmierzyć się z tą problematyką.

Dodatkowo, uwzględniając fakt, iż sama koncepcja marketingu społecznego budzi pewne kontrowersje, odbierana jest niejednoznacznie, dokonany przez Autorki dobór treści należy uznać za interesujący i godny uznania. Uważam, iż podręcznik ten będzie inspiracją do podjęcia merytorycznej dyskusji w tym obszarze.

Uwzględniając pionierski charakter podręcznika na polskim rynku wydawniczym, pojawiające się wątpliwości co do istoty, zakresu narzędzi, obszarów zastosowania koncepcji marketingu społecznego powodujących niedostateczną spójność poglądów a w konsekwencji powszechnie uznanych i akceptowanych podstaw teoretycznych, w pełni uznaję prawa Autorek do własnej propozycji w tym zakresie. Mając świadomość pojawienia się zdań odmiennych traktuję ten fakt jako zaletę albowiem pobudzenie dyskursu merytorycznego w podjętej przez Autorki problematyce powinno zaowocować jego kolejną udoskonaloną edycją.

Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym. Integracja różnorodności

Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym. Integracja różnorodności

Redakcja naukowa: Jan W. Wiktor

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017

 

Jest nam miło podzielić się z Państwem informacją o wyróżnieniu książki „Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym. Integracja różnorodności” Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grupie „wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich”. Nagrodzona praca jest efektem współpracy 7. autorów pod redakcją prof. Jana W. Wiktora z trzech Wydziałów naszego Uniwersytetu:  1) Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 2) Wydziału Finansów i Prawa oraz 3) Wydziału Zarządzania. Zespół tworzą: prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, prof. dr hab. Jan W. Wiktor, dr hab. Paweł Bielawski, prof. UEK dr hab. Czesław Mesjasz,  dr Jolanta Walas-Trębacz, dr hab. Joanna Wyrobek i prof. UEK dr hab. Agnieszka Żbikowska. Była to jedyna nagroda Ministra, jaką otrzymali pracownicy naszego Uniwersytetu w roku 2018 (i jedna z trzech – uniwersytetów ekonomicznych w Polsce).  Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Łazienkach Królewskich w Warszawie w dn. 3 grudnia 2018 r.

Gratulujemy i życzymy kolejnych spektakularnych sukcesów!

Ze Wstępu:

Książka podejmuje pogłębioną, jednak syntetyczną refleksję nad koncepcją, strukturą i uwarunkowaniami zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym. Stanowi próbę zaprezentowania podstawowych zagadnień problematyki internacjonalizacji firmy w postaci swoistej integracji różnorodności – integracji podstawowych i na wskroś autonomicznych funkcji przedsiębiorstwa: marketingu, zasobów ludzkich, finansów i rachunkowości, ale i też integracji odmienności, jaką stanowi współczesny świat – `globalna wioska` ze specyfiką i tożsamością poszczególnych rynków ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw. Takie podejście umożliwia holistyczne spojrzenie na zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym w złożonych i turbulentnych warunkach, jakie stwarzają rozległe i pogłębiające się procesy globalizacji.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. dr. h.c. multi Andrzeja K. Koźmińskiego:

„ W książce  dostrzegam co najmniej następujące znaczące zalety:

 • Po pierwsze, opracowanie zawiera kompletny (lub „niemal kompletny”, […] ) przegląd podstawowych problemów i wyzwań zarządzania międzynarodowego. Na szczególnie pozytywną ocenę zasługuje przełamanie coraz wyraźniejszych barier dzielących subdyscypliny zarządzania i uwzględnienie aspektów finansowych i rachunkowości przedsiębiorstw międzynarodowych.
 • Po drugie, opracowanie zawiera wiele przykładów (w formie tzw. „skanerów”), często zaczerpniętych z praktyki przedsiębiorstw polskich, lub działających w Polsce. Dzięki temu możliwe jest bezpośrednie odniesienie teorii do praktyki i nierzadko rodzimej praktyki.
 • Po trzecie, w pracy znaleźć można kompetentne omówienie większości najważniejszych koncepcji, teorii i modeli spotykanych w światowej i polskiej literaturze dotyczącej zarządzania międzynarodowego. Zapewnia się w ten sposób Czytelnikowi dobry punkt wyjścia do dalszych studiów.
 • Po czwarte, wszystkie rozdziały zostały opracowane przez uznanych uczonych zatrudnionych na czołowej polskiej uczelni ekonomicznej. Gwarantuje to wysoki poziom zaprezentowanego w pracy warsztatu naukowego istotny ze względu na spodziewane zastosowania dydaktyczne książki.
 • Po piąte, dzięki starannej redakcji naukowej udało się nadać pracy zwarty, jednolity charakter, wyraźnie podporządkowany wspólnej koncepcji zaakceptowanej przez wszystkich Autorów.

Podsumowując stwierdzam, że Autorom udało się z powodzeniem zrealizować ambitny zamiar, wychodzący naprzeciw potrzeb praktyki zarządzania, dydaktyki akademickiej, rozwoju kadr menedżerskich i  dalszych badań w obszarze zarządzania międzynarodowego”.

Marketing. Wiedza ekonomiczna i aktywność na rynku

Marketing. Wiedza ekonomiczna i aktywność na rynku

Anna Mazurkiewicz-Pizło, Wojciech Pizło

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

 

Marketing. Wiedza ekonomiczna i aktywność na rynku – opis wydawcy
Praca prezentuje interdyscyplinarne spojrzenie na kwestie marketingu zarówno z punktu widzenia ekonomii, jak i zarządzania. W zaprezentowanym przez autorów ujęciu marketing to nie tylko wiedza o technikach, narzędziach i sposobach oddziaływania na rynek, ale również teoria i praktyka gospodarowania, rozpatrywane na tle zagadnień ekonomii i konsumpcji. Jest to nowatorskie podejście stosunkowo rzadko spotykane w literaturze przedmiotu. Wyróżniającą cechą opracowania jest przedstawienie całokształtu złożonej problematyki marketingu w logiczny i sekwencyjnie uporządkowany sposób. Celem publikacji jest próba odpowiedzi na pytania dotyczące najważniejszych reguł i zasad postępowania marketingowego, które są podstawą zarządzania organizacjami i osiągania przewagi konkurencyjnej w zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Jest adresowana zarówno do studentów kierunków ekonomicznych, jak i praktyków gospodarczych.
Dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW
The book written by Anna Mazurkiewicz-Pizło and Wojciech Pizło focuses on a current marketing theory with a selection of practical consequences and with the stress on economic relations. Presently, there is no offer in the market within the framework of a highly competitive environment that could be successfully applied without a systematic, continuous, planned and objectives-oriented approach within the marketing management process. Although marketing issues are presented by a wide range of publications of domestic (Polish) as well as foreign origin, each new publication, espe-cially if it respects the current marketing trends and is written in a professional style with a high-quality approach, can certainly find its place in the market. These are the reasons why the topic of the reviewed book can be considered as innovative and up-to-date. As stated in the introduction of the book, every one of us at some point has to deal with marketing activities of companies, political parties, non-profit companies, governments or other organisations and thus the publication can be very helpful, as it is important to decode the core marketing concept influencing our everyday life (…). The book has a strong application potential, as it can satisfy the marketing knowledge needs not only of marketing professionals, but also students of management, marketing and/or economics as well as their teachers and, finally, the wider public interested in the core nature and spirit of marketing.
Prof. Peter Štarchoň, Comenius University in Bratislava

Sport jako biznes w czasach globalizacji

Sport jako biznes w czasach globalizacji

Andrzej Sznajder

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017

Książka jest pierwszą w Polsce publikacją na temat internacjonalizacji klubów i innych organizacji sportowych. W książce wskazuje się także na możliwości zwiększenia stopnia umiędzynarodowienia działań różnych przedsiębiorstw dzięki powiązaniu ze sportem.
Tezą książki jest stwierdzenie, że organizacje sportowe, podobnie jak przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, podlegają procesowi internacjonalizacji, rozumianej jako proces zwiększania zaangażowania w działania na rynkach zagranicznych. Jest tu też zwrócona uwaga na zjawisko semiglobalizacji, czyli jednoczesnego przywiązania do społeczności lokalnej i rozwijania działalności na wielu rynkach zagranicznych. Wskazuje się też na różne przejawy internacjonalizacji organizacji sportowych w ramach łańcucha tworzenia wartości przez organizacje sportowe. Polega ona zarówno na pozyskiwaniu z zagranicy zasobów, niezbędnych do ich funkcjonowania – sportowców, trenerów, menedżerów, zasobów finansowych i rzeczowych, jak i na działaniach marketingowych i sprzedażowych na rynkach zagranicznych. Wartością książki są także liczne analizy przypadków rozwoju działania organizacji sportowych na rynkach zagranicznych, jak i internacjonalizacji przedsiębiorstw, stosujących strategię powiązania ze sportem.

Asymetria wiedzy a aktywność informacyjna konsumentów na rynku produktów żywnościowych

Asymetria wiedzy a aktywność informacyjna konsumentów na rynku produktów żywnościowych

Renata Nestorowicz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2017

W monografii usystematyzowano pojęcia związane z asymetrią informacji i wiedzy oraz przedstawienie zależności między obiema kategoriami asymetrii. Przedstawione zostały  skutki asymetrii wiedzy i informacji oraz możliwości przeciwdziałania im na rynku produktów żywnościowych. Przeprowadzone przez autorkę badania pozwoliły m.in. na dokonanie segmentacji konsumentów w oparciu o deklarowaną aktywność informacyjną, a także określenie zależności między poziomem wiedzy a aktywnością informacyjną konsumenta (deklarowaną i rzeczywistą), która wiąże się z ograniczaniem asymetrii wiedzy między konsumentami a producentami.

Kształtowanie lojalności klientów biur podróży

Kształtowanie lojalności klientów biur podróży

Izabela Michalska-Dudek

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017

Monografia pt. „Kształtowanie lojalności klientów biur podróży” stanowi pierwszą próbę podjęcia kompleksowych badań nad problematyką zastosowania instrumentarium tworzenia lojalności nabywców usług turystycznych, a przeprowadzone na jej potrzeby badania pozwoliły na zgromadzenie i uporządkowanie wiedzy na temat teoretycznych i metodologicznych podstaw procesu budowania długotrwałych więzi biur podróży z klientami. Autorka pracy omówiła  także wyniki badań empirycznych strony podażowej rynku biur podróży w Polsce, co pozwoliło na ocenę znajomości podstawowych zasad projektowania, stopnia i zakresu wykorzystania programów lojalnościowych, stopnia trudności poszczególnych aspektów zarządzania nimi, a także ocenę efektów ich stosowania przez menedżerów odpowiedzialnych za działania marketingowe w biurach podróży funkcjonujących na polskim rynku. W monografii zawarto również propozycję autorskiego modelu teoretycznego lojalności klientów biur podróży, stanowiącego egzemplifikację rzeczywistych zachowań nabywców usług turystycznych biur podróży.

Culture Management. Strategy and Marketing Aspects

Culture Management. Strategy and Marketing Aspects

Łukasz Wróblewski

 

Wydawnictwo: Logos Verlag Berlin – Academic Books for Sciences and Humanities, Berlin 2017

Każdy podmiot gospodarczy, który pragnie utrzymać i umacniać swoją pozycję na rynku, musi dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych oraz wymagań i potrzeb swoich odbiorców. Odnosi się to do wszystkich sektorów gospodarki, w tym również do podmiotów sektora kultury. Zarządzanie instytucjami kultury ma wiele cech wspólnych z tymi, które wykształciły się w przedsiębiorstwach, ale też wiele takich, które spotykamy tylko w sektorze kultury. Szczególnie działania z obszaru zarządzania strategicznego i marketingowego przybierają dużo oryginalnych cech, co zaprezentowane zostało w książce „Culture Management. Strategy and Marketing Aspects”.
Więcej informacji tutaj

Uwarunkowania skuteczności badań marketingowych

Uwarunkowania skuteczności badań marketingowych

Piotr Tarka

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2017

Celem rozprawy była identyfikacja i klasyfikacja kategorii uwarunkowań postulowanego modelu skuteczności badań marketingowych w ujęciu teoretycznym, a następnie konstrukcja empiryczno-operacyjnego modelu pomiarowego i przeprowadzenie analitycznej diagnozy uwarunkowań (w tym wyjaśnienie związków pomiędzy czynnikami i efektami badań wraz ze wskazaniem kluczowych determinant) skuteczności badań marketingowych w firmach w sferze organizacyjnej i metodologicznej.

 

Badania marketingowe. Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku

Badania marketingowe. Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku

Krystyna Mazurek-Łopacińska

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

Książkę oceniam jako jedną z najbardziej wartościowych pozycji poświęconych tej problematyce na polskim rynku. Jest to efekt zastosowanego w niej podejścia metodycznego obejmującego procedurę badawczą, źródła informacji, metody i techniki badań (…). Ciekawie dobrane przykłady bardzo dobrze pokazują specyfikę i użyteczność stosowanych metod w rozwiązywaniu problemów marketingowych związanych m.in. z segmentacją rynku, produktami marketingowymi, wyborem kanałów dystrybucji i obsługą klienta, a także pomiarem efektów komunikacji, w tym reklamy internetowej. Zaletą książki jest stosowanie nowoczesnych rozwiązań metodycznych z wykorzystaniem internetu, technik neurobiologicznych, a także dobrze dobranych metod jakościowych i ilościowych. Publikację wyróżnia kompleksowe ujęcie prezentowanych zagadnień, a doskonałym zwieńczeniem takiego podejścia są przedstawione metody pomiaru satysfakcji i lojalności i klientów.

Z recenzji wydawniczej: Prof. dr hab. Józefa Garczarczyka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Do wyróżników książki należą:

 • zaprezentowanie szerokiego wachlarza jakościowych oraz ilościowych metod badań marketingowych wraz ze wskazaniem na rozwój zastosowań eyetrackingu, technik neurobiologicznych, a także na zwiększający się zakres wykorzystywania internetu w badaniach marketingowych,
 • przykłady pochodzące z polskich firm,
 • kompleksowe podejście,
 • przejrzysta struktura i jasność wykładu,
 • bogata bibliografia.
Zabezpieczenie emerytalne. Modele i determinanty zachowań polskich gospodarstw domowych

Zabezpieczenie emerytalne. Modele i determinanty zachowań polskich gospodarstw domowych

Iwona Olejnik

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016

Opracowanie jest próbą kompleksowego spojrzenia na problem finansowego i pozafinansowego zabezpieczenia na okres starości. Mimo licznych badań i analiz dotyczących systemu zabezpieczenia emerytalnego wiedza o postawach i zachowaniach gospodarstw domowych w tym obszarze jest wciąż niewielka. Ogniskowanie uwagi na systemie zabezpieczenia emerytalnego jedynie w kontekście wydatków socjalnych czy wysokości świadczeń emerytalnych – dla utrzymania poziomu jakości życia przyszłych emerytów – jest niewystarczające. Problem ograniczonej wiedzy w tym zakresie dotyczy nie tylko Polski. Pogłębiona znajomość zachowań różnych grup osób może umożliwić lepsze przewidywania i działania w zakresie polityki społecznej oraz przygotowywania produktów zabezpieczenia emerytalnego dopasowanych do potrzeb gospodarstw domowych. Dlatego też głównym celem pracy jest skonstruowanie modelu postaw i zachowań gospodarstw domowych w zakresie zabezpieczenia na okres starości.

Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym

Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym

Wawrzyniec Rudolf

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016

W monografii autor podjął próbę wyjaśnienia rozwoju koncepcji marketingu terytorialnego na podstawie teorii współdziałania międzyorganizacyjnego. Dokonał świadomego zawężenia tej koncepcji do procesów przyciągania mobilnych czynników wzrostu do terytorium. Wymagało to zastąpienia samorządu terytorialnego jego organizacyjnym wymiarem w postaci struktur administracji samorządowej wraz z ich kierownictwem (organizacja terytorialna).
W przeciwieństwie do wielu dotychczasowych ujęć, mieszkańcy zostali zaprezentowani jako udziałowcy terytorium, mający pośredni i bezpośredni wpływ na rządzenie zarówno poprzez demokratyczne instytucje sprawowania władzy, jak i procesy governance, umożliwiające im włączanie się w podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących rozwoju terytorium. W charakterze klientów znaleźli się natomiast zewnętrzni inwestorzy, turyści i studenci rozumiani jako dysponenci mobilnych zasobów kapitału, pracy i wiedzy.

Więcej informacji tutaj

Communication in Organizational Environments

Communication in Organizational Environments

Anna Rogala, Sylwester Białowąs

 

Wydawnictwo: Palgrave Macmillan UK, Basingstoke 2016

Monografia stanowi interdyscyplinarne, kompleksowe opracowanie dotyczące zagadnień związanych z komunikowaniem się w środowisku organizacyjnym. Na potrzeby analizy połączono perspektywy takich dyscyplin jak: psychologia, socjologia i nauki o zarządzaniu. W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych przeanalizowano funkcje, cele, uwarunkowania oraz determinanty skuteczności komunikacji wewnętrznej.
Książka wypełnia lukę w literaturze związanej z zarządzaniem komunikacją wewnątrz organizacji i łączy walory naukowe z walorami aplikacyjnymi. Przydatna przy prowadzeniu zajęć z zakresu komunikacji organizacyjnej, komunikacji wewnętrznej i public relations. Zawarte w niej wnioski i rekomendacje mogą być wykorzystane przez zarządzających komunikacją wewnętrzną w różnego typu organizacjach.

Multikanałowość dystrybucji usług w gospodarce sieciowej

Multikanałowość dystrybucji usług w gospodarce sieciowej

Marcin Lipowski

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016

Technologie informacyjno-komunikacyjne zmieniły dotychczasowe podstawy przewagi konkurencyjnej oparte na rozbudowanych kanałach dystrybucji, wykorzystaniu wiedzy wyspecjalizowanych pośredników rynkowych i dużej liczbie placówek obsługujących finalnego odbiorcę. Technologia i wykorzystanie jej w procesach dystrybucji spowodowała przede wszystkim skrócenie kanałów marketingowych, bliższy kontakt producenta/dostawcy z finalnym nabywcą produktów oraz wzrost roli informacyjnej jako funkcji dystrybucji. Celem monografii jest identyfikacja czynników determinujących zachowania konsumenta w wyborze kanału dystrybucji na poszczególnych etapach procesu zakupu usługi. W środowisku multikanałowym elementem warunkującym zachowanie konsumenta jest cel kontaktu klienta z usługodawcą – poszukiwanie informacji, zakup, obsługa pozakupowa, rezygnacja. Na podstawie badań nabywców sformułowano zalecenia zarządzania systemami wielokanałowej sprzedaży dla dostawców usług. Niniejsza książka jest efektem pracy w ramach grantu naukowego Narodowego Centrum Nauki nr 2014/13/B/HS4/01612 zatytułowanego „Modelowanie dystrybucji usług w gospodarce sieciowej” .

Cena jako marketingowy instrument oddziaływania na konsumentów

Cena jako marketingowy instrument oddziaływania na konsumentów

Ilona Bondos

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2016

Książka ma charakter teoretyczno-empiryczny, celem głównym było zbadanie i ocena wpływu ceny na decyzje nabywcze konsumentów na rynku dóbr wybieralnych trwałego użytku. Autorka przeanalizowała znaczenie ceny na tle pozostałych elementów oferty, istotnych z punktu widzenia nabywcy, uzupełniając wnioski informacjami pozyskanymi od reprezentantów strony podażowej. W ramach tak sformułowanego celu głównego wyodrębniono również cele cząstkowe nawiązujące do takich kwestii, jak identyfikacja czynników ważnych podczas poszukiwania informacji oraz zakupu, postrzeganie różnych poziomów cen przez nabywców i czynników sprzyjających akceptacji ceny, a także ocena podejścia badanych przedsiębiorstw do problemu komunikowania cen potencjalnym nabywcom.
W części teoretycznej zwrócono uwagę m.in. na zagadnienie ewolucji poglądów na temat wartości i ceny z uwzględnieniem dorobku ekonomii behawioralnej, związków ceny z pozacenowymi instrumentami marketingu oraz wybrane zagadnienia z obszaru zarządzania ceną w przedsiębiorstwie.

The Impact of the Digital World on Management and Marketing

The Impact of the Digital World on Management and Marketing

G. Mazurek, J. Tkaczyk

 

Wydawnictwo: Poltext, Warszawa 2016

Takie zjawiska jak e-rynek, e-commerce, e-konsument, które pojawiły się ponad 10 lat temu w dyskursie naukowym, nadal można uznać za nowinki, głównie ze względu na ich rosnące znaczenie i zmiany jakie one wywołują – nie tylko w kontekście działań marketingowych, ale także w odniesieniu do koncepcji działalności gospodarczej oraz sposobu tworzenia wartości.
Paradygmat sieci, współpraca oparta na partnerstwie pomiędzy różnymi podmiotami, dzielenie się zasobami staje się podstawą do dyskusji na temat zarządzania przedsiębiorstwem oraz sposobów w jaki przedsiębiorstwa mogą tworzyć wartość.
Książka ma na celu przedstawienie różnorodnych zmian, jakim podlega Internet oraz ukazanie, jaki wpływ mogą te zmiany wywierać zarówno na teorię, jak i praktykę marketingu i zarządzania.

Książka dostępna jest w otwartym dostępie na licencji Creative Commons 3.0 PL do pobrania w całości z repozytoriów:
Ceon Repozytorium
Google Books

B2B Relationship Marketing Management in Trade Fair Activity

B2B Relationship Marketing Management in Trade Fair Activity

D. Siemieniako, M. Gębarowski

 

Wydawnictwo: Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2016

Monografia porusza problematykę zarządzania marketingiem na rynku przedsiębiorstw (business-to-business, B2B), którą coraz bardziej interesują się badacze oraz praktycy biznesu. W książce zaprezentowano połączenie dwóch ważnych koncepcji marketingowych, takich jak: zarządzanie marketingiem relacyjnym oraz zarządzanie aktywnością targową. Publikacja poświęcona została zagadnieniu roli targów w zarządzaniu marketingiem relacyjnym na rynku B2B, na przykładzie branży nieruchomości handlowych, w kontekście rynku europejskiego (ze szczególnym uwzględnieniem rynku polskiego). Autorzy uwzględnili wpływ światowego kryzysu ekonomicznego na analizowaną branżę. Istotną kwestią poruszoną w monografii jest eksploracja cech targów branży nieruchomości handlowych z punktu widzenia tworzenia korzystnych warunków w rozwijaniu relacji biznesowych, co jest oryginalnym wkładem autorów. Książka zaczyna się prezentacją współczesnych targów nieruchomości handlowych wraz z propozycją autorskiej metody badania aktywności marketingowej wystawców – mystery visitor. Następnie, przy wykorzystaniu czteroetapowego badania empirycznego, przedstawiono model zarządzania relacjami z klientami z perspektywy uczestników targów nieruchomości handlowych. Na podstawie przeprowadzonych badań ukazano generalny problem zarządzania marketingiem relacji w usługach na rynku B2B, z położeniem szczególnego nacisku na koncepcję zarządzania obietnicą oraz na zagadnienie lojalności relacyjnej. Zaprezentowano nowatorskie podejście do zarządzania aktywnością marketingową w odniesieniu do wielu wydarzeń wystawienniczych, z perspektywy zarządzania cyklem życia projektu. W monografii sporo miejsca poświęcono kluczowym, zdaniem autorów, działaniom w budowaniu relacji w przestrzeni targowej – wykorzystaniu przez wystawców marketingu doświadczeń oraz rozmowie targowej. Pomimo, że wyniki badań empirycznych przedstawionych w książce odnoszą się do branży nieruchomości handlowych, to zdaniem autorów, zawarte w niej propozycje mogą zostać wykorzystywane przez menedżerów w innych obszarach aktywności gospodarczej.

Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej

Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej

Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Aleksander S. Marcinkowski, Agata Motyl-Adamczyk

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016

Książka uwzględnia wielość podejść i perspektyw naukowych. Opiera się na przeglądzie zarówno wyników badań empirycznych, jak i aspektów metodologicznych i teoretycznych z zakresu socjologii, antropologii, psychologii czy lingwistycznych analiz międzykulturowych, ważnych dla działań biznesowych realizowanych na zróżnicowanych kulturowo rynkach. Autorzy, wychodząc z założenia, że komunikacja to kultura, a kultura to komunikacja, skoncentrowali się na syntezie zagadnień wyjaśniających zawiłości i złożoność komunikacji międzykulturowej w biznesie, uwypuklając zagadnienia powiązane z marketingiem.
W poszczególnych rozdziałach zostały podjęte wątki dotyczące:
• istoty komunikacji międzykulturowej i kompetencji międzykulturowych u przedstawicieli biznesu jako konsekwencji procesów globalizacyjnych,
• uwarunkowań komunikacji na zróżnicowanych kulturowo rynkach,
• analizy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w przestrzeni międzykulturowej,
• budowania przekazu reklamowego kierowanego do klientów na rynkach odmiennych kulturowo.

więcej informacji tutaj

Uwarunkowania i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w podmiotach sfery kultury

Uwarunkowania i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w podmiotach sfery kultury

Magdalena Sobocińska

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015

Książka w 2017 roku została wyróżniona w XII konkursie na prace naukowe w zakresie nauk o zarządzaniu w kategorii monografie przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.
Autorka podjęła w monografii bardzo ważny problem badawczy oraz wniosła istotny wkład do dorobku naukowego. Główne komponenty „intelektualnej wartości dodanej” reprezentowanego opracowania są następujące:

 • wzbogacenie wiedzy dotyczącej stosowania orientacji rynkowej w podmiotach sfery kultury w Polsce dzięki oryginalnym, samodzielnie zaprojektowanym i metodycznie poprawnym badaniom empirycznym […];
 • systematyzacja istniejącego dorobku naukowego; Autorka bardzo rzetelnie, z benedyktyńską wręcz dokładnością, prowadzi swoją narrację, odwołując się do różnych teorii, ujęć i koncepcji funkcjonujących w naukach społecznych i w naukach o zarządzaniu;
 • solidna dokumentacja naukowa i bogata warstwa faktograficzna; Autorka zademonstrowała bardzo dobrą znajomość podejmowanych w pracy zagadnień i problemów, wspartą erudycją i przeglądem bogatej literatury przedmiotu (krajowej i zagranicznej) […];
 • umiejętne wykorzystanie oraz twórcza adaptacja istniejących teorii, ujęć i koncepcji dla potrzeb własnego programu badawczego, co świadczy o dojrzałości intelektualnej oraz metodycznej Autorki oraz bardzo dobrym opanowaniu warsztatu naukowego.

Z recenzji wydawniczej: Prof. dr hab. Bogdana Mroza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Monografia zawiera krytyczny przegląd istniejących teorii i koncepcji. W nowatorski sposób łączy teorie ekonomiczne z teoriami funkcjonowania sfery kultury. Autorka wniosła także własny wkład do syntetyzowania dotychczasowego dorobku naukowego. Dokonała modyfikacji metod badań ilościowych oraz jakościowych i poprawnie je zastosowała do osiągnięcia celu pracy oraz zweryfikowania postawionych hipotez badawczych. Przeprowadzone badania oraz zastosowane metody w istotny sposób poszerzają wiedzę marketingową z zakresu orientacji rynkowej instytucji kultury i jej uwarunkowań. Autorka wykazała się bardzo dobrym warsztatem naukowym.

Z recenzji wydawniczej: Prof. dr hab. Henryka Mruka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Działania marketingowe i ich uregulowania w Polsce

Działania marketingowe i ich uregulowania w Polsce

Redakcja: Teresa Taranko

 

Autorzy: Radosław Baran , Adam Czarnecki , Stefan Doroszewicz , Beata Marciniak , Piotr Miller , Tomasz M. Miśkiewicz , Teresa Taranko, Anna Zbierzchowska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer, Warszawa 2015

Książka dotyczy prawnych i etycznych uwarunkowań marketingu. Ma ona na celu ułatwienie menedżerom odpowiadającym za działania marketingowe podejmowanie decyzji w zgodzie z uregulowaniami prawnymi, środowiskowymi oraz etyką, co w konsekwencji powinno prowadzić do wzrostu zaufania do marketingu jako koncepcji działania przedsiębiorstw i poprawy jego społecznego wizerunku. W publikacji omówiono m.in. uregulowania dotyczące:
• bezpieczeństwa produktów i odpowiedzialności za ich wadliwość,
• potwierdzania zgodności wyrobów ze standardami za pomocą znaków jakości,
• bezpieczeństwa opakowań produktów dla konsumentów i środowiska naturalnego,
• możliwości legalnego zabezpieczenia niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa,
• zasad kształtowania cen i ich komunikowania potencjalnym nabywcom,
• stosunków między użytkownikami kanałów dystrybucji,
• ograniczeń w obrocie niektórymi rodzajami produktów,
• warunków oferowania wybranych rodzajów produktów,
• komunikacji marketingowej,
• ochrony interesów respondentów, badaczy i zleceniodawców odnoszące się do procesu projektowania badań ich przebiegu i ogłaszania wyników.

Podstawy statystyczne badań marketingowych

Podstawy statystyczne badań marketingowych

Małgorzata Adamska, Magdalena Ciesielska, Mirosława Szewczyk

 

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2015

Wartością najbardziej cenioną przez współczesnych menedżerów jest doskonała znajomość aktualnych trendów rynkowych i potrzeb nabywców oraz działań konkurencji, wynikająca z realizowanych badań marketingowych. Systematyczne badania rynku należy traktować jako podstawową zasadę postępowania marketingowego.
To drugie wydanie cieszącego się dużą popularnością, zarówno wśród studentów jak i praktyków zarządzania skryptu, poświęcono zarówno teoretycznym, jak i praktycznym zagadnieniom związanym z realizacją badań marketingowych, m.in.: określeniu podmiotu w badaniu marketingowym, charakterystyce klienta jako źródła wiedzy, przekładaniu problemu decyzyjnego na problem badawczy, doborowi odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych, doborowi próby, analizie i interpretacji danych (z zastosowaniem metod statystycznych), raportowaniu i prezentacji wyników badań.
Opracowanie obejmuje swym zakresem materiał pomocny w samodzielnym przeprowadzaniu badań marketingowych lub/i współpracy przy ich przeprowadzaniu z profesjonalną agencja badawczą. Skrypt, dzięki przyjętej konstrukcji ułatwia studentom nabycie umiejętności zastosowania podstawowych metod statystycznych w badaniach marketingowych.

Promocja usług

Promocja usług

Mirosław Marczak, Monika Boguszewicz-Kreft

 

Wydawnictwo: CeDeWu, Warszawa 2015

Podręcznik zawiera szczegółową analizę funkcjonowania rynku usługowego w kontekście podejmowanych na nim działań promocyjnych, w tym m.in.:
– podstawy teoretyczne i terminologię związaną z usługami,
– specyfikę promocji oraz charakterystykę jej głównych instrumentów wykorzystywanych w sektorze usług,
– przykłady wykorzystania niestandardowych form promocji w usługach,
– zasady planowania i realizacji kampanii promocyjnych,
– przykłady działań promocyjnych podejmowanych na wybranych rynkach usług,
– analizę kompleksowych rozwiązań w zakresie promocji usług na przykładzie sektora usług turystycznych.

Główne zalety podręcznika to m.in.:
– przejrzysty układ,
– logiczna i spójna merytorycznie struktura,
– zrozumiała forma przekazu,
– szczegółowa analiza wykorzystania promocji w usługach,
– liczne przykłady z polskiego i zagranicznego rynku usług,
– omówienie problematyki rzadko podejmowanej w literaturze krajowej (dotyczącej koncepcji ambient marketingu),
– bogata bibliografia.

Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych. Perspektywa sprzedawcy i konsumenta

Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych. Perspektywa sprzedawcy i konsumenta

Paweł Bryła

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015

W marketingu produktów żywnościowych wzrasta znaczenie akcentowania obszaru pochodzenia, tradycyjnych metod wytwarzania i ekologicznego charakteru produktu jako wyróżników oferty. W procesie budowania przekonania konsumentów o atrakcyjności oferty istotną rolę odgrywają instrumenty gwarantowania wysokiej jakości produktu, w szczególności oznaczenia jakości i systemy certyfikacji. Przyjmują one cechy tzw. marek kolektywnych. Marketingowy proces konstruowania jakości produktów regionalnych i ekologicznych ma uwarunkowania systemowe, gdyż zależy od poziomu współpracy w kanale dystrybucji. Tożsamość obszaru pochodzenia i wymiar ekologiczny nawiązują do potrzeb współczesnego konsumenta, jego systemu wartości i preferencji. Dotychczasowe zainteresowania naukowe autora koncentrowały się na marketingu regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych, przede wszystkim od strony podażowej z perspektywy producentów. Naturalnym kierunkiem dalszych badań, których wyniki prezentowane są w tej publikacji, było zatem dążenie do poznania perspektywy konsumentów i innych uczestników kanału rynku, w szczególności detalistów.

Komunikacja marketingowa. Istota uwarunkowania efekty

Komunikacja marketingowa. Istota uwarunkowania efekty

Teresa Taranko

 

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, Warszawa 2015

Książka dotyczy tematyki komunikacji marketingowej, która stanowi element komunikacji społecznej, a jednocześnie część systemu działań przedsiębiorstwa zmierzających do identyfikowania i kształtowania zachowań uczestników rynku: konsumentów, pośredników handlowych i konkurentów. Autorka opisuje w niej sposoby wykorzystania mechanizmów perswazyjnych związanych z kształtowaniem opinii, postaw i zachowań klientów wobec przedsiębiorstw i ich ofert. Wskazuje na funkcję konkurencyjną komunikacji marketingowej będącej ważnym elementem rywalizacji podmiotów rynkowych o uwagę, wybory i lojalność konsumentów.
Szczegółowo przedstawia m.in.: – istotę komunikacji marketingowej, jej cechy i funkcje, – zadania komunikacji marketingowej oraz wykorzystywanych do ich realizacji narzędzi i kanałów przekazu, – specyfikę komunikacji marketingowej wybranych kategorii dóbr oferowanych na rynku, – uwarunkowania projektowania i realizacji komunikacji marketingowej, – czynniki wpływające na osiąganie zakładanych przez przedsiębiorstwo celów komunikacji marketingowej, – modele ujmowania i pomiaru efektów komunikacji marketingowej, – rezultaty komunikacji marketingowej w czasie (m.in. mediowe, komunikacyjne i biznesowe, kapitał marki i kapitał relacyjny).

źródło

Za fasadą społeczności

Za fasadą społeczności

Jan Kreft

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015

Google, Facebook, Twitter, Instagram, Huffington Post i wiele innych. Za nowomedialną „społecznościową fasadą” równości, partnerstwa, wspólnot i zbiorowej inteligencji, w aureoli kreatywności i doświadczeń korporacje medialne zarządzają największą sieciową fabryką świata. Internauci są w niej wydajni i twórczy, sami się uczą i sami kupują narzędzia pracy: smartfony, komputery, aplikacje… Sami współtworzą media: poprawiają gry komputerowe, nagrywają pliki muzyczne, piszą artykuły, maile, rekomendacje. Dzielą się nimi, wzajemnie zachęcają i inspirują. Są ich już w sieciowym „nowym wspaniałym świecie” miliardy – jeszcze nigdy tak wielu nie pracowało tak nieświadomie i z takim entuzjazmem dla tak niewielu. Zwykle za darmo.
Zarządzanie ich aktywnością jest dziś największym wyzwaniem organizacji medialnych. Tych nowych, dominujących korporacji nowomedialnych, i tych starych, które w poszukiwaniu efektywnych modeli biznesowych są skazane na aktywność piratów i firm „jadących na gapę”. W środowisku „płynnej rzeczywistości” i „zawieszenia prawa” wydawcy prasowi i nadawcy telewizyjni dostarczają to, co nadal w mediach najcenniejsze, czyli unikatowe produkty: informacje, filmy, gry itp.
W Web 2.0 internauci bawią się, informują, uczą, ale też tworzą rynkowe wartości, których owoców pozbawiają się świadomie i nieświadomie. Web 2.0 towarzyszy Kultura 2.0, ale i Praca 2.0 prosumentów i prekariuszy”.

Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers

Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers

Redakcja: Magdalena Stefańska i Renata Nestorowicz

 

Autorzy: Ewa Jerzyk, Henryk Mruk, Renata Nestorowicz, Anna Rogala, Magdalena Stefańska, Ryszard Stefański, Grażyna Śmigielska, Tomasz Wanat
Wydawnictwo: Palgrave Macmillan, New York 2015

„Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers” to interesująca, wielowymiarowa pozycja na temat sprawiedliwego handlu oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Jej oryginalność ma swoje źródło przede wszystkim w obiektywnym ukazaniu zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektów związanych z tytułowymi zagadnieniami, którego to podejścia brakowało do tej pory w literaturze przedmiotu.
Autorzy omawiają ideę fair trade w nowatorski sposób, widząc w niej obszar o strategicznym znaczeniu dla sieci handlowych. Odwołują się do szeroko zakrojonych badań własnych (ilościowych i jakościowych), które przeprowadzono na terenie Polski, wśród różnych grup interesariuszy sieci detalicznych.
Szczegółowej analizie poddano m.in.: obszary przenikania koncepcji fair trade i CSR, postawy konsumentów wobec obydwu idei i związane z nimi zachowania zakupowe, znaczenie fair trade w relacjach detalistów z dostawcami oraz role komunikacji wewnętrznej i bezpośrednich przełożonych w szerzeniu postaw CSR i fair trade wśród personelu.
Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz autorzy wskazali na kierunki rozwoju koncepcji fair trade.

Scales Construction for Consumers’ Personal Values

Scales Construction for Consumers’ Personal Values

Piotr Tarka

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015

Monografia obejmuje istotną dla badań społecznych, przede wszystkim badań konsumenckich, problematykę pomiaru wartości osobowych. Książka ma charakter teoretyczno-empiryczny i jest poświęcona metodom oraz technikom konstrukcji skal pomiarowych. Poza omówieniem takich zagadnień, jak: wartości osobowe, problemy pomiaru w badaniach społecznych, czy modele pomiaru zjawisk ukrytych, autor przedstawił w książce własną propozycję skali mierzącej wartości hedonistyczno-konsumpcyjne konsumentów.

Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich

Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich

Bogdan Gregor, Magdalena Kalińska-Kula

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014

Monografia wpisuje się w aktualny i ważny nurt rozważań na temat roli informacji i wiedzy
w zarządzaniu współczesną organizacją. Autorzy koncentrują się na przedstawieniu roli informacji, pozyskiwanych głównie w drodze badań marketingowych, w podejmowaniu decyzji menedżerskich. W oparciu o studia literaturowe i inne źródła wtórne, a także wyniki szeroko zakrojonych badań empirycznych wśród przedsiębiorstw dokonano diagnozy stanu
i uwarunkowań badań marketingowych realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa oraz oceny użyteczności tychże badań w procesach decyzyjnych. Książka jest jedną z nielicznych publikacji poświęconych ocenie wykorzystania wyników badań marketingowych
w rozwiązywaniu konkretnych problemów rynkowych. Za nowatorskie można uznać badania dotyczące informacyjnych podstaw negocjacji biznesowych. Praca ma liczne walory metodyczne, poznawcze i praktyczne. Jest adresowana do szerokiego grona odbiorców. Jej treści mogą być inspirujące dla pracowników naukowych, studentów i przedstawicieli praktyki gospodarczej.

The impact of the Erasmus programme on mobility and employability

The impact of the Erasmus programme on mobility and employability

Paweł Bryła, Tomasz Domański

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014

Książka jest efektem międzynarodowego projektu badawczego finansowanego z środków Unii Europejskiej pt. “Mobilities and Employability Research for Generation Erasmus” (MERGE). Projekt był realizowany przez partnerów z Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski w latach 2011-2014. Polskim zespołem projektowym kierował dr Paweł Bryła z Katedry Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji Uniwersytetu Łódzkiego. Celem badania było określenie wpływu udziału w międzynarodowej wymianie studenckiej na przyszłą skłonność do mobilności i karierę zawodową absolwentów. Według naszej wiedzy jest to pierwsza próba analizy długofalowych efektów programu Erasmus. Polska część badania została wykonana za pomocą ankiety internetowej przeprowadzonej w 2012 r. wśród uczestników programu Erasmus w latach 2007 i 2008 (14705 wysłanych próśb, 2450 wypełnionych ankiet) oraz wywiadów z ekspertami. Dla celów porównawczych stworzono dodatkowo grupę kontrolną złożoną z absolwentów, który nie brali udziału w międzynarodowej wymianie studenckiej. Wyniki wskazują m.in. na związek między udziałem w Erasmusie a późniejszą emigracją

Kreowanie marki korporacyjnej

Kreowanie marki korporacyjnej

Magdalena Daszkiewicz, Sylwia Wrona

 

Wydawnictwo: Difin, Warszawa 2014

Świadomość znaczenia aspektów wizerunkowych sprawia, że wiele przedsiębiorstw inwestuje w branding korporacyjny. Oznacza to dbałość o przekazywanie otoczeniu wyrazistego oraz spójnego pod każdym względem obrazu. Ma on zapewnić wyróżnienie i zawładnąć trwale świadomością odbiorców. Dziś, na silnie konkurencyjnym i przeładowanym komunikacyjnie rynku, jest to zadanie coraz trudniejsze. Książka jest odpowiedzią na potrzeby osób pragnących poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności w zakresie tworzenia wizerunku firmy. Jej głównym celem jest przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z kreowaniem marki korporacyjnej oraz zainspirowanie do wykorzystania przedstawionej wiedzy w praktyce. Czytelnicy znajdą w niej odpowiedzi na pytania dotyczące istoty kreowania marki korporacyjnej, komunikacyjnych aspektów jej tworzenia, badań i analizy wizerunku, wartości marki korporacyjnej oraz związanych z nią wyzwań rynkowych. Autorki posługują się licznymi przykładami, które osadzają prezentowane zagadnienia w realiach rynkowych, uatrakcyjniając przekaz i pozwalając na lepsze zrozumienie prezentowanych treści. Książka skierowana jest do osób zainteresowanych problematyką wizerunku firmy i marki korporacyjnej.

Zintegrowana opieka zdrowotna. Podejście relacyjne do obsługi pacjenta jako klienta

Zintegrowana opieka zdrowotna. Podejście relacyjne do obsługi pacjenta jako klienta

Iga Rudawska

 

Wydawnictwo: ABC, a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014

Publikacja jest jedyną tego typu pozycją na rynku, która w sposób kompleksowy omawia zagadnienie integrowania procesu świadczenia usług opieki zdrowotnej oraz obsługi pacjenta-klienta. Opracowanie zawiera:
-przesłanki wprowadzania modelu zintegrowanej opieki zdrowotnej,
-uzasadnienie tego modelu z perspektywy teorii nauk ekonomicznych,
– nowatorskie, relacyjne ujęcie obsługi pacjenta,
-propozycję modelu oceny jakości obsługi pacjenta.
Publikacja wpisuje się w dyskusję nad możliwością jednoczesnego podnoszenia jakości obsługi pacjenta i realizowania celów efektywnościowych stawianych przed systemami ochrony zdrowia. Proponuje relacyjne ujęcie obsługi pacjenta w perspektywie marketingu związków oraz teorii sieci, w tym – oparte na badaniach empirycznych – narzędzia pomiaru jakości tej obsługi. Książkę wieńczy wypracowanie praktycznych narzędzi.
Adresatami publikacji są zarówno pracownicy naukowi zajmujący się problematyką marketingu relacji w opiece zdrowotnej i ekonomiki zdrowia, studenci uczelni ekonomicznych różnych form kształcenia, jak i decydenci w systemie ochrony zdrowia.

Marketing doświadczeń. Jak poruszyć zmysły, zaangażować emocje, zdobyć lojalność klientów?

Marketing doświadczeń. Jak poruszyć zmysły, zaangażować emocje, zdobyć lojalność klientów?

Monika Boguszewicz-Kreft

 

Wydawnictwo: CeDeWu, Warszawa 2013

To drugie wydanie pionierskiej na polskim rynku publikacji dotyczącej marketingu doświadczeń (tytuł wydania pierwszego: Zarządzanie doświadczeniem w usługach, 2009 r.). Opisana w książce koncepcja doświadczenia, bazująca na dorobku marketingu usług, proponuje holistyczne spojrzenie na ofertę przedsiębiorstw, unikając sztucznej z punk¬tu widzenia zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów, dychotomii dóbr materialnych i usług.
W książce opisano istotę marketingu doświadczeń oraz przeprowadzono szczegółową analizę elementów budujących doświadczenie. Szczególne miejsce poświęcono w niej emocjom – konstytutywnemu elementowi tej koncepcji, adaptując koncepcje z zakresu psychologii na potrzeby marketingu i wskazując sposoby ich zastosowań w kształtowaniu doświadczeń klientów.
Fragmenty publikacji dedykowano dwóm kwestiom szczególnie znacząco wpływającym na odbiór doświadczenia przez klienta. Pierwsza związana jest z sytuacją asymetrii zależności pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą, druga dotyczy sytuacji wystąpienia błędu w usłudze i sposobów reakcji przedsiębiorstwa. W kolejnych rozdziałach omówiono proces projektowania, wdrażania, monitorowania i udoskonalania zarządzania doświadczeniem. Książka zawiera również wiele przykładów zastosowań marketingu doświadczeń oraz cztery studia przypadków prezentujące wzorcowe zarządzanie doświadczeniem.

 E-consumer in Europe. Comparative analysis of behabiours

E-consumer in Europe. Comparative analysis of behabiours

M. Jaciow, R. Wolny, A. Stolecka-Makowska

 

Wydawnictwo: Helion, Gliwice 2013

Kraje Europy rozwijają się w różnym tempie, stopniu i zakresie, w zależności od czynników ekonomicznych, demograficznych, społecznych, kulturowych czy stopnia zaawansowania technologicznego. Innowacyjność gospodarki ma coraz większe znaczenie dla rozwoju danego państwa, ponieważ przekłada się na konkurencyjność podmiotów rynkowych i zwyczaje konsumentów. Jednym z przejawów tej innowacyjności jest wirtualizacja życia społeczno-gospodarczego, o określonych skutkach dla handlu międzynarodowego. Monografia uzupełnia wiedzę w zakresie zachowań e-konsumentów w Europie. W pracy dokonano identyfikacji i porównania zachowań nabywczych e-klientów w wybranych krajach (we Francji i Włoszech, w Polsce, Portugalii, Rumunii i na Słowacji). Zawarto w niej także informacje, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w Internecie i kierującym ofertę do e-konsumentów na obszarze naszego kontynentu.

Rynek e-usług w Polsce – funkcjonowanie i kierunki rozwoju

Rynek e-usług w Polsce – funkcjonowanie i kierunki rozwoju

R. Wolny

 

Wydawnictwo: UE, Katowice 2013

Zmiany jakie dokonują się w procesie świadczenia usług, a związane z rozwojem internetowego kanału dystrybucji wpływają na funkcjonowanie rynku usług, w tym na zachowania usługobiorców i na działalność usługodawców. Rynek e-usług w Polsce jest rynkiem młodym. Świadczy o tym zarówno liczba podmiotów występujących na rynku, jak również oferta e-usług. Praca stanowi próbę eksploracji rynku e-usług w Polsce zarówno od strony popytowej, jak i podażowej. W pracy dokonano próby modelowania wyodrębnionych wschodzących i wzrastających rynków e-usług. Przeprowadzone na potrzeby pracy badania o charakterze teoretycznym i empirycznym poszerzają wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku e-usług w Polsce oraz wskazują na kierunki jego rozwoju.

Marketing produktów regionalnych na europejskim rynku żywności

Marketing produktów regionalnych na europejskim rynku żywności

Tomasz Domański, Paweł Bryła

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013

W procesie konsumpcji produktów żywnościowych obserwujemy wyraźny trend do poszukiwania autentycznych wartości i związanych z nimi produktów. W kontekście europejskim należy także podkreślić umacnianie roli regulacji unijnych, które służą ochronie produktów regionalnych oraz unikatowych metod wytwarzania. Z marketingowego punktu widzenia produkty regionalne stwarzają szereg zupełnie nowych możliwości dla innowacyjnych działań marketingowych. Działania te wpisują się w szeroki nurt marketingu sensorycznego i nostalgicznego, gdyż w przypadku żywności zmysłowe walory produktu mają kluczowe znaczenie. Innowacje marketingowe tej kategorii firm dotyczą głównie sfery komunikacji marketingowej oraz nowoczesnych kanałów dystrybucji. W sferze komunikacji marketingowej działania te dotyczą strategii budowania marki oraz wykorzystania nowoczesnych kanałów komunikacji marketingowej. Osobnym wyzwaniem dla regionalnych produktów żywnościowych są strategie eksportu i próby penetrowania rynków zagranicznych. Możliwości marketingowe są w tym zakresie zdeterminowane skalą produkcji, a także wykorzystaniem w tej strategii różnego rodzaju dobrowolnych zrzeszeń i konsorcjów producenckich.

Marketing terytorialny oparty na wiedzy

Marketing terytorialny oparty na wiedzy

Wiesław Ciechomski, Robert Romanowski

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013

Marketing terytorialny oparty na wiedzy nawiązuje do terminu gospodarka oparta na wiedzy – oznaczającego procesy rozwoju gospodarczego stymulowanego przez innowacje powstające na bazie wiedzy rozprzestrzeniającej się dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych oraz do coraz większego znaczenia kapitału ludzkiego we wprowadzaniu nowych rozwiązań. Monografia pozwala odpowiedzieć na pytanie, w jakim zakresie marketingowe podejście oparte na relacjach z otoczeniem zmienia sposoby zarządzania jednostką terytorialną.

Marketing oparty na wiedzy w świetle procesów decyzyjnych

Marketing oparty na wiedzy w świetle procesów decyzyjnych

Wiesław Ciechomski, Robert Romanowski

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013

W monografii została podjęta tematyka dotycząca znaczenia marketingu w procesie tworzenia i rozwoju kapitału intelektualnego na poziomie przedsiębiorstwa (poziom mikro). Autorzy rozdziałów prezentują koncepcję marketingu opartego na wiedzy na poziomie przedsiębiorstw i ich otoczenia.

Niewerbalna komunikacja w reklamie telewizyjnej. Zastosowanie i oddziaływanie

Niewerbalna komunikacja w reklamie telewizyjnej. Zastosowanie i oddziaływanie

Michał Makowski

 

Wydawnictwo: CeDeWu, Warszawa 2013

Dotychczasowy stan wiedzy dotyczący problematyki komunikacji niewerbalnej odnosi się przede wszystkim do niewerbalnych zachowań ludzkich rejestrowanych i analizowanych w kontekście psychologicznych prawidłowości zachodzących podczas interpersonalnych relacji. Niniejsza książka wskazuje natomiast zakres praktycznego stosowania treści niewerbalnych w przekazie reklamowym emitowanym w telewizji. Fakt wykorzystywania tych treści poddawany jest analizie ich postrzegania przez społeczeństwo, co w efekcie stanowić ma przyczynek do identyfikacji skuteczności reklamy. Głównym celem opracowania jest ujawnienie czynników determinujących stosowanie treści niewerbalnej w reklamie telewizyjnej, a w konsekwencji opisanie wpływu skuteczności wykorzystania treści niewerbalnych w przekazach komercyjnych, politycznych i społecznych na percepcję audytorium. Książka jest przeznaczona dla studentów marketingu, komunikacji społecznej i psychologii, jak również praktyków zajmujących się na co dzień reklamą.

Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu

Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu

Jan W. Wiktor

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

 

Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych

Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych

Redakcja: J. W. Wiktor, P. Chlipała

 

Autorzy: P. Chlipała, A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J. W. Wiktor, A. Żbikowska 
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012

Ze Wstępu

Komunikacja marketingowa w bogactwie form  i ich kombinacji jest tym elementem strategii, który w sposób znaczący i bezpośredni łączy uczestników rynku: przedsiębiorstwo i konsumenta, nadawcę i odbiorcę przekazu.  Przedsiębiorstwo poprzez proces komunikacji z rynkiem wyraża swoją tożsamość – misję, strategie marketingowe, wartości i kształt kompozycji marketingu mix. Z kolei odbiorca przekazu,  konsument w procesie zaspokajania swoich potrzeb  i preferencji komunikuje się z rynkiem poszukując niezbędnych informacji zakupowych, umożliwiających rozwiązania określonej sytuacji problemowej.

Książka podejmuje  pogłębioną refleksję nad komunikacją marketingową  w szerokim, wielowymiarowym, interdyscyplinarnym wymiarze. Szczegółowo prezentuje jej  narzędzia  ujęte w cztery podstawowe formy przekazu – promocję osobistą, reklamę, promocję dodatkową i public relations,  omawia ich cechy i właściwości, akcentując  wymiary integracji, konfigurację i  zależność między nimi w dwóch odmiennych, jednak wzajemnie się uzupełniających środowiskach komunikacji: tradycyjnym i  hipermedialnym.  Podręcznik  nawiązuje do najnowszej wiedzy z  teorii komunikacji społecznej, zarządzania i marketingu jak i rozwiązań kształtujących komunikację marketingową pod wpływem zmian w  technice i technologii komunikacji, rozwoju Internetu, jego narzędzi i aplikacji; przedstawia zarazem interesujące przykłady i  doświadczenia kampanii promocyjnych.

Z recenzji prof. dr hab. Bogny Pilarczyk:

„Recenzowana publikacja stanowi rzetelne studium łączące w sobie atrybuty monografii z cechami podręcznika akademickiego i z tego m.in. powodu zasługuje na szczególne wyróżnienie. Autor będąc uznanym autorytetem w polskim środowisku naukowym w dziedzinie komunikacji marketingowej, prezentuje swój pogląd myślenia oraz sposób podejścia do badania procesów komunikacji marketingowej. Wyraźna aktualizacja treści oparta na najnowszych studiach literatury oraz sposób ujęcia rozważań czynią z tej książki źródło wiedzy i inspiracji zarówno dla studentów różnych kierunków ekonomicznych (w tym nie tylko o profilu marketingowym), jak też dla badaczy zajmujących się tą problematyką. Wiele wątków rozważanych w tej publikacji jest też przydatnych dla osób zajmujących się w praktyce kreowaniem procesów komunikacji marketingowej w przedsiębiorstwach, agencjach marketingowych(reklamowych), a także instytucjach non-profit. Mogą one stanowić cenną wskazówkę dla kompleksowego ujęcia tych kwestii w strategii marketingowej oraz wykorzystania komunikacji marketingowej jako źródła przewagi konkurencyjnej na rynku”.

[HANDEL WEWNĘTRZNY 2014;2(349):171-174]

Z recenzji prof. dr. hab. Henryka Mruka”

„W coraz bardziej zglobalizowanym świecie, nasyconym nowymi technologiami, zdominowanym przez rosnące zasoby informacji, coraz większą wagę należy przykładać do budowania skutecznych komunikatów. Dążąc do budowania lepszego świata, z namysłem i rozwagą należy podchodzić do tworzenia właściwych form i treści przekazu. Odpowiednia komunikacja jest niezbędna w sferze nie tylko ekonomicznej, lecz także społecznej i politycznej. To wszystko, a także wiele innych czynników uzasadnia pojawianie się na rynku wydawniczym pracy pióra wybitnego znawcy tematyki komunikacji marketingowej, jakim jest Jan W. Wiktor, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Z satysfakcją należy odnotować fakt, że ta ważna dla teorii oraz praktyki książka ukazała się na 25-lecie funkcjonowania gospodarki opartej na mechanizmie rynkowym. Z jednej strony rozważania zawarte w pracy porządkują terminologię, odwołują się do modeli teoretycznych, z drugiej zaś praca zawiera oryginalne przykłady rozwiązań, a także wskazuje kierunki rozwoju form przekazu.

W odbiorze treści zawartych w książkach istotne znaczenie ma ich struktura. W przypadku omawianej pracy jest ona starannie ułożona zarówno od strony merytorycznej, jak i logicznej. Autor przechodzi od problemów ogólnych do szczegółowych. W rozważaniach stosowana jest zasada wynikania. Mocną  stroną pracy jest osadzenie treści w sferze komunikacji marketingowej, rozumianej jako komunikacja przedsiębiorstwa z rynkiem oraz konsumentem. Całość rozważań została zamknięta w sześciu  rozdziałach. Każda część pracy odwołuje się do bogatej literatury przedmiotu i do rozwiązań praktycznych. Osią, wokół której skupiają się rozważania, jest marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Warto tu podkreślić bezkompromisowe związanie komunikacji z zasadami etyki oraz uczciwości biznesowej”.

[“Management and Business Administration. Central Europe” Vol. 22, No. 3(126):2014,  p. 152–155].

Książka została wyróżniona  w VIII edycji Konkursu na  Najlepszą Publikację Ekonomiczną w Polsce w kategorii  Zarządzanie i Marketing.

Marketing imprez biegowych

Marketing imprez biegowych

Zygmunt Waśkowski