Shopping Centre Marketing, Value Creation and Customer Engagement

Shopping Centre Marketing, Value Creation and Customer Engagement

Piotr Krowicki, Grzegorz Maciejewski

Wydawnictwo: Routledge, London-New York 2024

Centra handlowe stały się nieodzownym elementem aktualnej epoki. Natężenie konkurencyjne, oraz rosnąca sprzedaż internetowa wiążą się z niełatwą pracą związaną z codziennym utrzymywaniem atrakcyjności obiektu.

W samej Europie jest prawie 10 000 centrów handlowych, a w Stanach Zjednoczonych ponad 100 000. Wiele z nich weszło w fazę dojrzałości bądź nawet schyłku. Coraz ważniejsze staje się zatem pytanie, jak klienci postrzegają wartość tych obiektów i jak wygląda ich zaangażowanie w relację
z centrum handlowym.

Przedmiotem opisanych w książce badań było zaangażowanie klienta centrum handlowego
oraz postrzegana przez niego wartość takiego obiektu. Zakres podmiotowy dotyczył centrów handlowych. Studium literaturowe zostało prowadzone w latach 2018–2022. Badania empiryczne (ilościowe i jakościowe) dotyczące zjawiska zaangażowania klienta centrum handlowego i postrzeganej wartości centrum handlowego przeprowadzono w okresie od lipca do listopada 2021 roku.

Książka znajdzie szerokie grono odbiorców wśród pracowników naukowych i praktyków zainteresowanych marketingiem i zarządzaniem w handlu detalicznym.

Część publikacji przygotowana została w otwartym dostępie.

https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781032690544/shopping-centre-marketing-piotr-krowicki-grzegorz-maciejewski

Funkcjonowanie podmiotów sfery kultury w kontekście determinizmu technologicznego

Funkcjonowanie podmiotów sfery kultury w kontekście determinizmu technologicznego

redakcja naukowa: Magdalena Sobocińska, Anna Zarychta

Wydawnictwo: PWSFTviT, Łódź 2023

Monografia powstała w ramach Laboratorium Narracji Wizualnych Szkoły Filmowej w Łodzi. Intencją Autorów książki było ukazanie złożoności relacji zachodzących między sferą kultury a technologią w coraz bardziej usieciowionym świecie. Sieciowość rozumiana jest w monografii w szeroki sposób, uwzględniający powstawanie różnego typu zależności łączących świat offline i online. Zwracając uwagę na kategorię determinizmu technologicznego w tytule monografii i podkreślając, że nowe media są nie tylko technologiami, ale również systemami społecznymi zmieniającymi kulturowe praktyki, jednocześnie wyrażono przekonanie, że powstanie nowego typu kultury nie oznacza, iż inne jej typy przestaną istnieć. Rozwój sfery kultury ma charakter wielowymiarowy i uzależniony jest od wielu czynników, ale nie może odbywać się jednak z pominięciem nowych technologii, zmieniających procesy tworzenia, dystrybucji i promocji dóbr kultury. Nowe technologie poszerzają możliwości realizacji wizji i koncepcji artystycznych, a także marketingowych, gdyż celem zarządzania technologią staje się tworzenie spirali wartości, w której to, co możliwe w sferze nowych technologii, będzie inspiracją dla tego, co wskazane jest w sferze zarządzania wartością dla uczestnika kultury i odwrotnie.

 

 

 

 

Ekonomiczne, zarządcze i społeczno-kulturowe wymiary relacji polsko-czeskich

Ekonomiczne, zarządcze i społeczno-kulturowe wymiary relacji polsko-czeskich

redakcja naukowa: Bogusława Drelich-Skulska, Magdalena Sobocińska, Andrea Tomášková

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2023.

Monografia została przygotowana przez zespół Autorów reprezentujących dziewięć polskich i czeskich uniwersytetów, których łączy podejmowanie badań dotyczących problematyki polsko-czeskich relacji z uwzględnieniem wielu punktów widzenia i kontekstów, a w tym ekonomicznego, finansowego, zarządczego i społeczno-kulturowego. Autorzy tekstów podejmują dyskusję nad rolą dyplomacji kulturalnej Polski i Czech, funkcjonowaniem szkolnictwa wyższego w Polsce i w Czechach, polityką pomocy publicznej tych krajów. Monografia obejmuje również problematykę dotyczącą warunków życia na polsko-czeskim pograniczu i współpracy transgranicznej. Opracowania składające się na monografię odzwierciedlają różnorodność problemów badawczych związanych ze współpracą pomiędzy polskimi i czeskimi podmiotami rynku oraz wskazują na wielość czynników stymulujących i utrudniających pogłębianie relacji polsko-czeskich w wymiarze gospodarczym, kulturalnym czy naukowym.

 

 

 

Relacje z interesariuszami na rynku wydarzeń sportowych.

Relacje z interesariuszami na rynku wydarzeń sportowych.

Zygmunt Waśkowski, Olga Kijewska-Ratajczak

Wydawnictwo: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2023.

Marketing w sporcie to subdyscyplina, która w ostatnim czasie zyskała sobie w Polsce należną jej popularność. Nadal jednak wiele obszarów jest słabo lub w ogóle nie jest eksplorowanych. Jednym z nich są relacje z interesariuszami organizatorów wydarzeń sportowych. Lista tych interesariuszy jest długa, a wielu z nich zgłasza wobec organizatorów różne, czasami odmienne oczekiwania. Te oczekiwania są dość dobrze zidentyfikowane, ale tylko w ujęciu statycznym. Sprawa komplikuje się bardziej, gdy podejdzie się do tego w ujęciu dynamicznym, to znaczy procesowym. Okazuje się, że na poszczególnych etapach procesu organizacji imprezy oczekiwania interesariuszy mogą pojawiać się z różną intensywnością i wywierać wpływ na podejmowane decyzje dotyczące tego wydarzenia. Takie podejście do tej problematyki nie było dotychczas przedmiotem szerszych badań naukowych, tak w kraju jak i zagranicą. W prezentowanej książce zostały poddane pogłębionej analizie relacje z interesariuszami wydarzeń sportowych w ujęciu procesowym. Solidna podbudowa teoretyczna została uzupełniona o wyniki badań własnych, które pozwoliły Autorom na zgłębienie i przynajmniej częściowe wyjaśnienie zawiłości związanych z kształtowaniem relacji z różnymi grupami interesariuszy na rynku wydarzeń sportowych.

Publikacja dostępna on-line:

https://doi.org/10.12657/978-83-7986-495-9 

 

Zarządzanie winiarstwem i enoturystyką w Polsce. Wino. Konsument. Social media.

Zarządzanie winiarstwem i enoturystyką w Polsce. Wino. Konsument. Social media.

Anna Mazurkiewicz-Pizło

Wydawnictwo: AWF Warszawa, Warszawa 2023.

Zarządzanie winiarstwem w Polsce jest stosunkowo nowym obszarem działań. Wyodrębniła się również enoturystyka (turystyka winiarska) jako wyspecjalizowana oferta dla turystów poszukujących nowych wrażeń, wiedzy i nowości.

W monografii, w syntetyczny sposób przedstawiono historię powstania wina i zmiany w jego postrzeganiu oraz konsumpcji na przestrzeni lat z podkreśleniem roli tego trunku w Polsce w różnych epokach historycznych. Wskazano na wielowymiarowość zarządzania biznesem winiarskim w odniesieniu do klasycznych funkcji zarządzania i scharakteryzowano rozwój winiarstwa w XXI wieku w Polsce oraz czynniki oddziałujące na ten proces. W publikacji wskazano na korzyści i koszty związane z rozwojem enoturystyki w regionie uwzględniając różne perspektywy: właścicieli winnic (przedsiębiorstw winiarskich), lokalnej społeczności oraz władz samorządowych. Zbadano również polskich konsumentów wina, co pozwoliło na ocenę ich wiedzy, zainteresowań oraz oczekiwań wobec tego specyficznego produktu. Podmioty produkujące wino i oferujące usługi turystyczne, podobnie jak inne podmioty na rynku, zmuszone są do promocji swojej działalności, dlatego w ostatniej części książki, zaprezentowano specyfikę komunikacji marketingowej, realizowanej przez właścicieli winnic, polegającej na budowaniu relacji z konsumentami. W celu oszacowania wykorzystania social mediów w praktyce gospodarczej i przydatności w prowadzonej działalności, dokonano przeglądu stron WWW gospodarstw winiarskich i omówiono wykorzystanie mediów społecznościowych (SM) w największych powierzchniowo winnicach w Polsce.

Consumer Ethnocentrism, Country of Origin and Marketing. Food Market in Poland

Consumer Ethnocentrism, Country of Origin and Marketing. Food Market in Poland

Paweł Bryła, Tomasz Domański

Wydawnictwo: Routledge, London-New York 2023.

Zrozumienie postaw konsumentów wobec kraju i jego produktów może dostarczyć cennych informacji dla strategii marketingowych. Ta książka bada zjawiska etnocentryzmu konsumenckiego i efektu kraju pochodzenia na rynku żywności na przykładach polskich detalistów. Książka ma na celu określenie, w jaki sposób odwołania do kraju pochodzenia, wyrażone poprzez twierdzenia, symbole, etykiety i znaki jakości, mogą wpływać na postawy konsumentów i zamiary zakupu żywności, a także umieścić kwestie zachowań konsumentów w szerszym kontekście całego systemu produkcji i dystrybucji żywności. Czytelnik uzyska wszechstronne zrozumienie etnocentryzmu konsumenckiego i wpływu kraju pochodzenia na rynek żywności w oparciu o szereg oryginalnych badań przeprowadzonych w Polsce. Połączenie ilościowych i jakościowych metod badawczych zapewnia nowatorski i cenny wgląd w badane zjawiska.

Monografia jest efektem projektu badawczego pt. Znaczenie efektu kraju pochodzenia i etnocentryzmu konsumenckiego na rynku produktów żywnościowych, realizowanego w ramach konkursu OPUS Narodowego Centrum Nauki, nr 2017/25/B/HS4/00031, w latach 2018-2022.

Corporate Social Responsibility and Sustainability. From Values to Impact.

Corporate Social Responsibility and Sustainability. From Values to Impact.

redakcja naukowa: Katarzyna Bachnik, Magdalena Kaźmierczak, Magdalena Rojek-Nowosielska, Magdalena Stefańska, Justyna Szumniak-Samolej

Wydawnictwo: Routledge, New York,  2022.

Wartości odgrywają ważną rolę w świecie biznesu oraz kształtują odpowiedzialne podejście organizacji do zarządzania. Sięganie po wyższe wartości nie wyklucza możliwości powiększania zysków, bogacenia się i rozwoju organizacji. Jednak pilne i wciąż nierozwiązane wyzwania współczesnego świata ewidentnie pokazują, że istnieją znaczne rozbieżności między deklaracjami organizacji na temat wartości a ich rzeczywistym wpływem. Pandemia COVID-19, Globalizacja 4.0, katastrofa klimatyczna i wyzwania podkreślane przez SDGs to nowe środowisko, przed którym stoją współczesne organizacje. W efekcie biznes jest częścią problemu, jak również jego rozwiązaniem. Trzeba zatem szybko i skutecznie podejmować działania uwzględniające siłę odpowiedzialnego biznesu do współtworzenia ludzkiego życia i środowiska.

Monografia przedstawia wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem drogi (przejścia) od wartości do wpływu.

Przedstawione w niniejszej monografii zarówno rozważania teoretyczne, jak i badania praktyczne wnoszą istotny wkład w teorię i praktykę zarządzania. Książka jest poszerzeniem i wzbogaceniem dotychczasowej wiedzy z zakresu społecznie odpowiedzialnego zarządzania w organizacjach.

Książka składa się z osiemnastu rozdziałów tworzących cztery bloki tematyczne poświęcone takim zagadnieniom jak: społeczna odpowiedzialność biznesu – od wartości do wpływu, wartości i ich wpływ na wyniki organizacji, komunikacja i raportowanie o wartościach oraz dalsze kierunki rozwoju społecznie odpowiedzialnych organizacji w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Z pewnością jest to bardzo wartościowa publikacja dla badaczy, naukowców, specjalistów i studentów w dziedzinie biznesu i zarządzania, zwłaszcza dla tych którzy interesują się społecznie odpowiedzialnym zarządzaniem i zrównoważonym rozwojem oraz dla tych, którzy koncentrują się na wpływie działalności biznesowej na środowisko.

 

Sustainable Development and Sustainability.

Sustainable Development and Sustainability.

redakcja naukowa: Magdalena Stefańska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2021.

Monografia w j. angielskim, pt.  „Sustainability and Sustainable development”  powstała w ramach projektu CENETSIE finansowanego przez NAWA i jest wynikiem współpracy pracowników ośrodków naukowych z Chorwacji, Bułgarii, Czech, Węgier i Polski. Składa się z czterech części.

Część pierwsza omawia podstawy teoretyczne i uwarunkowania rozwoju koncepcji zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Autorzy odwołują się do zasad Global Compact oraz 17 celów zrównoważonego rozwoju. Wskazują na negatywne zjawiska związane z nieograniczoną konsumpcją oraz zagrożenia związane z ograniczonym dostępem do surowców.

W drugiej części odniesiono się do koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w wymiarze strategiczym. Wyjaśniono w niej, w jaki sposób przenika ona poszczególne obszary funkcjonalne  przedsiębiorstw. Kolejne części monografii zawierają studia przypadków – odnoszące się do zarządzania kapitałem ludzkim, marketingu czy produkcji oraz przykłady w ujęciu sektorowym.  

Recenzentem książki Recenzentem książki była Mia Delić, PhD, Universytet w Zagrzebiu, Chorwacja . Książka powstała w ramach projektu CENETSIE finansowanego przez NAWA i jest wynikiem współpracy pracowników ośrodków naukowych z Chorwacji, Bułgarii i Polski.

Opracowanie jest dostępne w całości w wersji elektronicznej pod adresem http://cenetsie.ue.poznan.pl/sustainability_and_sustainable_development/

 

Srebrna gospodarka. Perspektywa interdyscyplinarna.

Srebrna gospodarka. Perspektywa interdyscyplinarna.

redakcja naukowa: Ewa Frąckiewicz, Rafał Iwański

Wydawnictwo: Akademii Sztuki w Szczecinie, Szczecin 2021

Starzenie się populacji jest wyzwaniem przed jakim staje coraz więcej krajów świata. Z jednej strony jest to proces wyraźnie pozytywny, ponieważ udało się wyeliminować lub ograniczyć część ryzyk, które miały bezpośredni wpływ na poziom i jakość życia, ale też jego długość. Z drugiej strony przed społeczeństwami pojawiają się nowe problemy związane z koniecznością zabezpieczenia rosnących i zróżnicowanych potrzeb coraz liczniejszej subpopulacji osób starszych. Stąd też w monografii podjęto rozważania w ujęciu interdyscyplinarnym nad perspektywami rozwoju srebrnej gospodarki w Polsce.

Książka została wydana w wersji elektronicznej, którą można pobrać i korzystać bezpłatnie na zasadach dozwolonego użytku (open access):

https://www.akademiasztuki.eu/Product/srebrna-gospodarka-perspektywa-interdyscyplinarna-redakcja-ewa-frackiewicza-rafal-iwanski

Srebrna gospodarka. Perspektywa interdyscyplinarna obejmuje 19 rozdziałów o zróżnicowanej tematyce i charakterze naukowym. Swoje badania zaprezentowało 28 Autorów, przedstawicieli ekonomii, finansów, zarządzania, marketingu, turystyki, socjologii, pedagogiki, a także nauk o zdrowiu, nauk medycznych, biologii, architektury, urbanistyki i prawa. Tak różnorodne perspektywy badań nad srebrną gospodarką tworzą spójny, chociaż z pewnością niekompletny, obraz tego zjawiska. Naszym zamierzeniem było właśnie połączenie wiedzy i doświadczeń wielu specjalistów, uznając, że daje to szansę podzielenia się swoimi osiągnięciami z czytelnikami zainteresowanymi silver economy.

W monografii poruszono następujące tematy:

zmiany demograficzne a gospodarka i społeczeństwo, w tym: srebrne finanse z perspektywy ekonomicznej i menedżerskiej; komplementarność usług prywatnych i publicznych na lokalnym rynku; zatrudnianie osób starszych i ich oczekiwania wobec pracodawców; prawa seniorów vs. modele rodziny i opieki instytucjonalnej;

funkcjonowanie srebrnego rynku, w tym: reklama jako środek komunikacji marketingowej adresowanej do seniorów; prognoza zmian struktury konsumpcji gospodarstw domowych seniorów dla lat 2025-2050; krytyczna ocena skutków gospodarczych rosnącej populacji osób starszych; 

zdrowie, ochrona zdrowia i profilaktyka, w tym: potrzeby, wyzwania i perspektywy dostępu do usług e-zdrowia; wyzwania stojące przed sektorem ochrony zdrowia; wiedza osób w wieku podeszłym na temat szczepień ochronnych; organizacyjne, legislacyjne i prawne uwarunkowania wykorzystania telerozwiązań

kultura, turystyka i przestrzeń miejska, w tym: stymulanty i destymulanty uczestnictwa seniorów w kulturze; turystyka z perspektywy polityki społeczno-gospodarczej UE i Polski; miejska polityka senioralna na przykładzie Gminy Szczecin; nowości dedykowane osobom starszym w obszarze edukacji i środowiska

innowacje, w tym: zachowania seniorów w świetle postępującej cyfryzacji usług finansowych; postawy osób starszych wobec innowacji na rynku FMCG; innowacje społeczne; subiektywny wymiar cyfrowego wykluczenia.

Recenzenci:

prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Publikacja została objęta patronatem przez Polskie Towarzystwo Gerontologiczne Oddział Szczeciński (http://www.ptg.szczecin.pl/).

Publikacja dofinansowana przez Fundację TZMO „Razem zmieniamy Świat” (https://damy-rade.info/) oraz CitoNet Szczecin sp. z o.o. (http://www.tzmo.szczecin.pl/).

Consumer 4.0 on the food market

Consumer 4.0 on the food market

red. Ewa Jerzyk, Anna Rogala, Renata Nestorowicz

Wydawnictwo: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2021

Monografia składa się z ośmiu rozdziałów, których autorami są uczestnicy międzynarodowej konferencji naukowej Food Markets 4.0, zorganizowanej przez: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Tematyka tekstów dotyczy zarówno kwestii bardziej ogólnych, jak obserwowane i prognozowane zmiany na rynku żywności, czy możliwości wykorzystania internetu rzeczy na tym rynku, ale także odnosi się do kwestii bardziej szczegółowych, jak np. postawy konsumentów wobec oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Ponadto autorzy przedstawiają: możliwości zastosowania technologii VR w kształtowaniu świadomości i postaw proekologicznych konsumentów żywności, intencje zakupowe e-konsumentów, moderowane przez otwartość na innowacje technologiczne oraz postrzegane ryzyko infekcji COVID-19, wpływ influencerów-ekspertów w zakresie zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia na kształtowanie wizerunku marki produktu spożywczego, porównanie preferencji konsumentów żywności na wybranych rynkach europejskich. Zaprezentowane w monografii wyniki badań i analiz dotyczą m.in. Polski, Niemiec, Francji, Rosji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Grecji.

Monografia jest dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej pod adresem: https://foodmarkets.pl/publikacje/ oraz po kliknięciu tutaj.

Zarówno Konferencja, jak i publikacja monografii były dofinansowane z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Opakowanie jako narzędzie oddziaływania na nabywców. Zarządzanie opakowaniem w przedsiębiorstwie.

Opakowanie jako narzędzie oddziaływania na nabywców. Zarządzanie opakowaniem w przedsiębiorstwie.

Monika Ratajczyk

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2021

 

Opakowanie jest zagadnieniem interdyscyplinarnym, szeroko ujmowanym w teorii nauk. Zagadnienia związane z opakowaniem są przedmiotem badań i analiz z różnych dyscyplin: socjologii, psychologii, językoznawstwa, ekonomii i finansów, zarządzania i jakości, technologii żywności i żywienia, nauk medycznych, nauk o sztuce, a także prawa.

Decyzje dotyczące opakowania podejmowane w przedsiębiorstwie mają złożony charakter i wymagają podejścia interdyscyplinarnego, ponieważ wiążą się z wieloma obszarami jego działalności.

Niniejsza  publikacja uzupełnia widoczną lukę w polskim piśmiennictwie naukowym aktualizując złożoną rolę, jaką opakowanie pełni dla przedsiębiorstwa. Ilustruje ewolucję, jaka dokonała się w literaturze przedmiotu w kontekście rozumienia znaczenia opakowania – od ujmowania go, jako elementu strategii produktu, przez uwzględnianie jego roli w strategiach marketingowych, a następnie jako istotny element brandingu. Publikacja przybliża także rolę opakowania w strategii biznesowej przedsiębiorstwa. Aktualizuje definicję opakowania, a także popularne klasyfikacje opakowań o nowe ich rodzaje (np. opakowania aktywne, inteligentne, funkcjonalne, wysyłkowe, e-opakowanie). Przybliża również znaczenie opakowania w procesie zakupowym konsumenta na rynku FMCG, a także prezentuje wieloletnie, wieloetapowe badania własne autorki – zarówno strony popytowej, jak i podażowej.

W monografii autorka odpowiada na 3 pytania badawcze:

 • Czy konsumenci są świadomi wpływu opakowania na ich decyzje zakupowe?
 • Czy konsumenci różnią się pod względem wrażliwości na opakowanie, a jeśli tak – to na jakie elementy zwracają uwagę i od czego to zależy?
 • Czy opakowanie wykorzystuje pełnię swojego potencjału marketingowego, a jeśli nie – co ogranicza ten potencjał?

Publikacja przedstawia interdyscyplinarny dorobek naukowy – zarówno z dziedziny marketingu, jak i dziedzin pokrewnych. Monografia łączy zarówno doświadczenie naukowe, jak i praktyczne autorki (współpraca i realizowanie badań marketingowych, w tym badań nad opakowaniem, dla przedsiębiorstw reprezentujących różne branże i wielkości biznesu).

Książkę można kupić w sklepie PWE – w wersji papierowej oraz elektronicznej (pdf). Link do strony: https://www.pwe.com.pl/ksiazki/marketing/opakowanie-jako-narzedzie-oddzialywania-na-nabywcow-zarzadzanie-opakowaniem-w-przedsiebiorstwie,p371970116

 

Zaangażowanie konsumenta w usługach w ujęciu logiki dominacji usługowej

Zaangażowanie konsumenta w usługach w ujęciu logiki dominacji usługowej

Edyta Gołąb-Andrzejak

Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2021

Zaangażowanie klienta (ang. customer engagement, CE) lub zaangażowanie konsumenta (ang. consumer engagement, CE) zaczęło być przedmiotem zainteresowania praktyków marketingu w związku z dynamicznym rozwojem nowoczesnych technologii i postępującym procesem cyfryzacji społeczeństw w ujęciu globalnym w XXI wieku. Równocześnie, od początku XXI wieku obserwujemy wzrost zainteresowania tym zagadnieniem wśród badaczy marketingu (Bowden, 2007; Heath, 2007; Keller, 2001; Sawhney, Verona i Prandelli, 2005). Customer engagement zostało również wskazane jako kierunek badań w latach 2010, 2014 i 2016 przez MSI (Marketing Science Institute, 2010). Koncepcja zaangażowania klientów wciąż znajduje się w centrum zainteresowania badaczy marketingu oraz praktyków.

W tym samym okresie Vargo i Lusch (2004) zaprezentowali koncepcję logiki dominacji usługowej (ang. service dominant logic, S-D logic). Była ona postrzegana jako teoria rewolucyjna lub nawet sprzeczna z dotychczas obowiązującym podejściem do rynku. Pomimo postrzegania koncepcji S-D logic jako kontrowersyjnej – stojącej w opozycji do dotychczas obowiązującej koncepcji logiki dominacji produktowej (ang. goods dominant logic, G-D logic) – jej systematyczny rozwój postępuje aż do dzisiaj.

Po raz pierwszy koncepcja CE została ujęta w kontekście logiki dominacji usługowej W rozważaniach teoretycznych nad zaangażowaniem klientów (Brodie i Hollebeek, 2011). Stanowiło to przyczynek do następnych opracowań, których na przestrzeni kolejnego dziesięciolecia było stosunkowo niewiele. Ponadto w zdecydowanej większości, były to opracowania teoretyczne (Jaakkola i Alexander, 2014; Hollebeek, Srivastava i Chen, 2019), a nie empiryczne (Vivek i in., 2014). Z tego też względu jako przedmiot badań podjętych w niniejszym opracowaniu wybrano tematykę dwóch zintegrowanych koncepcji CE i S-D logic. Z uwagi na kontekstowy charakter większości badań prowadzonych nad CE podjęto decyzję o realizacji badań na gruncie usług – bez dywersyfikacji ich rodzajów. Miało to zapewnić po pierwsze, brak kontekstowego charakteru badań, po drugie zaś, ich metateoretyczny charakter i wkład w naukę. Podmiotem podjętych i zrealizowanych badań były zatem szeroko pojmowane usługi – świadczone przez różnego rodzaju usługodawców – konsumowane przez nabywców indywidualnych. Należy podkreślić, że badanie empiryczne wśród konsumentów w zakresie skonsolidowanych koncepcji S-D logic i CE zostało podjęte po raz pierwszy, a prowadzone w odniesieniu do usług stanowi nowatorskie ujęcie.

Struktura monografii została oparta na celach szczegółowych i powiązanych z nimi szczegółowych problemach badawczych. W związku z tym w opracowaniu wyodrębniono sześć rozdziałów:

I i II – Systematyczny przegląd światowej literatury przedmiotu w zakresie zaangażowania klientów;

III – Analiza zagadnień teoretycznych dotyczących koncepcji logiki dominacji usługowej i jej powiązania z koncepcją zaangażowania klienta na gruncie usług;

IV – Specyfikacja modelu koncepcyjnego i sformułowanie hipotez badawczych;

V –  Empiryczna weryfikacja modeli konceptualnego pomiarowego i strukturalnego i opracowanych dla nich hipotez badawczych;

VI – Wnioski z przeprowadzonego badania oraz wkład do nauki w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

Pełny spis treści oraz Wstęp są dostępne pod linkiem: https://sklep.pg.edu.pl/pl/wydawnictwo-pg/520-golab-andrzejak-e-zaangazowanie-konsumenta-w-uslugach-w-ujeciu-logiki-dominacji-uslugowej.html

Książkę można zakupić w e-sklepie PG: wersja papierowa, e-book

 

Experimental design and biometric research. Toward innovations

Experimental design and biometric research. Toward innovations

Sylwester Białowąs (red.)

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2021

Monografia w j. angielskim, pt. „Experimental design and biometric research. Toward innovations” dotyczy planowania, przeprowadzania i analizy eksperymentów, ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów fizjologicznych. Książka składa się z trzech części.  

Pierwsza omawia podstawy teoretyczne i wskazówki dotyczące organizacji własnych badań z wykorzystaniem eksperymentów. Rozdział zawiera poradnik poświęcony pisaniu raportu badawczego w stylu APA oraz przykład raportu.

Kolejna część składa się z dwóch rozdziałów prowadzących czytelnika krok po kroku przez planowanie i przeprowadzenie badania eye-trackingowego oraz badania aktywności elektrodermalnej (EDA). Rozdziały zawierają szczegóły dotyczące przygotowania eksperymentów, ich przeprowadzania, wykorzystania dedykowanego oprogramowania do analizy zebranych danych oraz interpretacji domyślnych wykresów.

Trzecia część poświęcona jest analizie danych i ma charakter uniwersalny, wykracza poza eksperymenty biometryczne. W tej części znajdują się trzy rozdziały obejmujące standardowe testy stosowane w analizie eksperymentów. Pierwszy omawia testy dla jednej hipotezy: parametryczny test t i one-way ANOVA oraz nieparametryczne odpowiedniki: test U Manna Whitneya i test Kruskala-Wallisa. W kolejnej części opisano testy uwzględniające większą liczbę hipotez: ANOVA bez powtórzeń oraz ANOVA z powtórzeniami. Ostatni rozdział dotyczy prób zależnych: test t dla prób zależnychi test Wilcoxona. We wszystkich testach uwzględniono obliczenia wielkości efektów. Omówienie każdego testu zawiera zrzuty ekranu z SPSS (w niektórych przypadkach też z Excel). Takie podejście pozwala na wykonanie każdego testu krok po kroku. Zamieszczone przykłady pomagają w zrozumieniu procedur i interpretacji wyników.

Opracowanie jest dostępne w całości w wersji elektronicznej pod adresem http://cenetsie.ue.poznan.pl/experimental-design-and-biometric-research/

 

Qualitative and quantitative methods in sustainable development

Qualitative and quantitative methods in sustainable development

Iwona Olejnik (red.)

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2021

W monografii zaprezentowano kilka wybranych metod gromadzenia i analizowania danych.  W pierwszej części omówiono podstawy gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych pochodzących z badań o charakterze pierwotnym. Zaprezentowano zarówno metodologię badań jakościowych, jak i ilościowych. 

Drugą część poświęcono metodom analizowania danych. W kolejnych rozdziałach przedstawiono eksploracyjną analizę czynnikową, modelowanie równań strukturalnych oraz metodę DEA. W każdym z rozdziałów książki znaleźć można studia przypadków obejmujących różnorakie problemy zrównoważonego rozwoju, np. związane ze zrównoważoną konsumpcją, ekologią, społeczną odpowiedzialnością biznesu czy rozwojem rolnictwa.

Recenzentem książki była Ing Martina Hanova, Ph.D., Slovak University of Agriculture in Nitra. Książka powstała w ramach projektu CENETSIE finansowanego przez NAWA i jest wynikiem współpracy pracowników ośrodków naukowych z Chorwacji, Bułgarii i Polski.

Opracowanie jest dostępne w wersji elektronicznej pod adresem http://cenetsie.ue.poznan.pl/methods-in-sustainable-development/

Information Asymmetry in Online Advertising

Information Asymmetry in Online Advertising

Jan W. Wiktor, Katarzyna Sanak-Kosmowska

Wydawnictwo: Routledge, London and New York 2021

We wrześniu 2021 r. nakładem Routledge w Londynie ukazała się monografia Jana W. Wiktora i Katarzyny Sanak-Kosmowskiej pt. Information Asymmetry in Online Advertising. Monografia jest rezultatem badań zrealizowanych w ramach grantu NCN 2018/29/B/HS4/00563 (Asymetria informacji w reklamie on-line a manipulacja zachowaniem e-konsumenta). W swym ogólnym przesłaniu wpisuje się w badania i dyskusję nad wielowymiarową rolą reklamy w środowisku sieci.
Reklama jest podstawową, medialną i bezosobową formą komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Jest zarazem taką formą komunikacji, w której możliwość wystąpienia asymetrii informacji i jej negatywnych skutków w postaci manipulacji zachowaniem konsumenta jest wielce prawdopodobna. Przekonanie społeczne, że reklama „manipuluje” jest dość powszechne i stanowi przedmiot poważnej krytyki społecznej. „Głosem w dyskusji”, opartym na szerokich badaniach empirycznych w grupie przedsiębiorstw i e-konsumnetów, jest niniejsza monografia. Jej strukturę tworzą trzy części.
Część pierwsza (Theoretical framework: Online advertising, information asymmetry, manipulation) przedstawia ramy teoretyczne problemu. Prezentuje specyfikę komunikacji marketingowej w środowisku sieci, jej form i narzędzi, koncentrując uwagę na przesłankach rywalizacji informacją i dominacji informacyjnej reklamodawców nad użytkownikami sieci – e-konsumentami. Podejmuje dyskusję nad asymetrią informacji przekazu reklamowego w aspekcie „władzy reklamy on-line” nad e-konsumentem i mechanizmem manipulacji jego zachowaniem i decyzjami rynkowymi. Jej końcową częścią jest opis metodologii badań empirycznych. Zostały one zrealizowane na ogólnopolskiej próbie polskich e-konsumentów (N=1004, 2019) oraz grupie 100 przedsiębiorstw różnych branż i sektorów gospodarki (2020).
W drugiej części (Research results: Informationa asymmetry and the world of manipulation in online advertising) zaprezentowano rezultaty badań empirycznych, ujęte w dwóch grupach zagadnień w aspekcie evidence-based theory. Pierwszą stanowią strategie reklamy on-line przedsiębiorstw oraz postawy i wartości przedsiębiorców w procesie komunikacji marketingowej. W ujęciu syntetycznym strategie te wyrażone zostały przez „indeks nadużycia informacyjnego” („index moral hazard”). Drugą jest ocena postrzegania reklamy on-line przez e-konsumentów, w kontekście asymetrii informacji i form manipulacji wyborami rynkowymi. Ich syntetycznym wyrazem jest „indeks manipulacji reklamy” („Ad manipulation index”, „index adverse selection”).
Część trzecia (Managerial and theoretical implication) zawiera syntezę wyników badań i implikacje dla przedsiębiorstw, konsumentów oraz formułuje kierunki dalszych badań nad tytułowym problemem manipulacji przekazem reklamowym poprzez asymetrię informacji.
Monografia przedstawia określony sposób spojrzenia na reklamę on-line, na jej funkcje informacyjne i perswazyjne, na mechanizm jej wpływu na postawy i zachowania e-konsumentów. Jest także zaproszeniem do dyskusji, a także do projektu przyszłych badań nad poszukiwaniem w środowisku polskim i międzynarodowym odpowiedzi na ważne i złożone, wielowymiarowe pytanie, czy reklama stanowi „świat wielkiej manipulacji”?
Recenzentem monografii była pani prof. Vanda Maráková, Matej Bell University, Banská Bystrica.

Wykorzystanie beaconów w komunikacji marketingowej

Wykorzystanie beaconów w komunikacji marketingowej

Maria Bajak

Wydawnictwo: PWE, Warszawa 2021

Monografia ukazuje możliwości wykorzystania beaconów w komunikacji marketingowej  Współczesny konsument za sprawą technologii cyfrowych podczas zakupów coraz częściej balansuje na granicy świata rzeczywistego i wirtualnego. Angażujący dialog z marką mogą wspierać między innymi rozwiązania z obszaru internetu rzeczy. W tym kontekście jako jedną z perspektywicznych technologii wskazać można beacony, które pełnią funkcję punktów kontaktowych konsumenta z marką. Urządzenia te lokalizują użytkownika w przestrzeni i przesyłają mu pakiet spersonalizowanych informacji, wspierając go na ścieżce zakupowej. Umożliwiają realizację wielowymiarowych kampanii marketingowych opartych na tworzeniu indywidualnej relacji z odbiorcą.

Publikacja odpowiada na pytania:

 • jakie możliwości prezentują beacony w obszarze komunikacji marketingowej,
 • jakie oczekiwania mają konsumenci wobec tej technologii,
 • w jaki sposób te sensory mogą wspierać działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu i wyrównywania szans,
 • jakie są główne niebezpieczeństwa związane z wykorzystaniem beaconów w przedsiębiorstwie i każdej instytucji,
 • jakie jest miejsce tych urządzeń w systemie komunikacji marketingowej?

 

Książka zapewnia kompletność ujęcia tematu, gdyż ukazuje zarówno „świat beaconów”, jak i tytułowy „system komunikacji”, a także to, co je łączy: wyniki badań zrealizowanych przez autorkę, dotyczące praktycznego wykorzystania beaconów w komunikacji marketingowej.

Z recenzji dr hab. inż. Barbary Szymoniuk, prof. PL.

Wartość ocenianej publikacji podnoszą zaprezentowane w niej wyniki badań własnych, przeprowadzonych zarówno wśród konsumentów, jak i organizacji wykorzystujących beacony jako instrument wspierający komunikację z ich klientami (…). W pracy zwrócono uwagę na mnogość zastosowań beaconów w biznesie, stawiając jednocześnie tezę, że będą one miały istotny wpływ na kształt współczesnej komunikacji marketingowej.

Z recenzji dr. hab. Grzegorza Hajduka, prof. UR.

 

 

Zachowania konsumentów na współczesnym rynku. Perspektywa marketingowa

Zachowania konsumentów na współczesnym rynku. Perspektywa marketingowa

Krystyna Mazurek-Łopacińska

Wydawnictwo: PWE, Warszawa 2021

Rynkowe zachowania konsumentów powinny być dla przedsiębiorstw źródłem inspiracji oraz podstawą kształtowania decyzji rynkowych. Celem książki jest:

* przedstawienie głównych megatrendów w zachowaniach konsumentów, ich reakcji na działania marketingowe przedsiębiorstw oraz kierunków i sposobów wykorzystania tej wiedzy na poszczególnych etapach formułowania i realizowania strategii marketingowych

* wskazanie na rolę klienta w kreowaniu wartości opartej na koncepcjach open innovation, a także przedstawienie nowych koncepcji zarządzania związanych z klientem,

– przedstawienie głównych uwarunkowań, instrumentów oraz kierunków działań służących umieszczaniu konsumenta w centrum strategii marketingowej przedsiębiorstwa.

Monografia stanowi wartościowe kompendium wiedzy dotyczącej współczesnych konsumentów oraz konsekwencji zmian w ich zachowaniach dla strategii biznesowych i marketingowych przedsiębiorstw XXI wieku. Jest to materia złożona i wielowątkowa., a jej przedstawienie w kompleksowy i równocześnie syntetyczny sposób było dla autorki dużym wyzwaniem. Książkę na tle innych publikacji wyróżnia holistyczna perspektywa, i wielowątkowe ujęcie tematu, klarowna ekspozycja najważniejszych zagadnień, przejrzysty tok narracji oraz dojrzałość formułowanych sądów, opinii i wniosków, wspartych wynikami własnych , wieloletnich badań empirycznych.

Prof.dr hab. Bogdan Mróz

Monografia przedstawia oryginalne, autorskie połączenie trzech obszarów badawczych dotyczących zachowań konsumentów, funkcjonowania rynków oraz zarzadzania marketingowego przedsiębiorswem. Autorka zaprezentowała własne, oryginalne spojrzenie na zdefiniowany problem badawczy , co zasługuje na szczególne podkreślenie. W tym zakresie jest to praca unikatowa, odmienna od dostępnych na rynku opracowań z zakresu zachowań konsumentów i marketingu. W szczególności wysoko należy ocenić krytyczne spojrzenie na nowe koncepcje zarządzania oraz marketingu związane z klientem, jak Customer Knowledge Management oraz Customer Engagement Marketing , jak również omówienie roli klienta w kreowaniu wartości.

Prof.dr hab. Henryk Mruk

 

Brand Metrics

Brand Metrics

Jacek Kall

Wydawnictwo: Routledge, Londyn 2021

“Brand Metrics” opisuje ponad 30 wskaźników związanych z budowaniem kapitału marki. Wyjątkowe w niej jest uporządkowanie wskaźników według etapu customer journey, a nie działań marketingowych, których ocenie miałby służyć określony wskaźnik. Opis wzbogacono o liczne przykłady, z różnych rynków i kategorii produktowych. W wielu przypadkach wskazano alternatywne sposoby obliczania wybranych wskaźników oraz nieoczywiste zależności między nimi.

 

Marketing sportu 2.0

Marketing sportu 2.0

Andrzej Sznajder

Wydawnictwo: Nieoczywiste, Warszawa 2021

Książka autorstwa Pana Prof. Andrzeja Sznajdera stanowi pierwsze w Polsce opracowanie poświęcone zagadnieniu transformacji cyfrowej szeroko rozumianego środowiska sportowego. Co ważne, wartość publikacji nie wynika wyłącznie z umiejętnego przeglądu, syntezy literatury zagranicznej jaka na ww. temat już powstała, ale przedstawia ujęcie rodzime, polskie, co jest bardzo ważne dla czytelnika. Bardzo się cieszę, że mogłem przeczytać tę publikację zanim pojawiła się na rynku. Gratuluje Autorowi pomysłu oraz całej koncepcji monografii. Jest to z pewnością wartościowa publikacja, jakiej brakowało na polskim rynku wydawniczym.

Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego

Stwierdzam, że przekazana mi do recenzji wydawniczej monografia jest opracowaniem nowatorskim i oryginalnym. Jest napisana przystępnym językiem, opatrzona licznymi przykładami, często bardzo aktualnymi. Jej lektura sprawia, że czytelnik posiądzie szeroką wiedzę z zakresu wykorzystania najnowszych osiągnięć ITC w sporcie. O ile mi wiadomo, nie ma jak dotąd takich, zwartych, kompleksowych opracowań polskojęzycznych na naszym rynku wydawniczym. Należy spodziewać się, że książka ta spotka się z szerokim zainteresowaniem czytelników, którymi mogą być zarówno praktycy, zajmujący się zarządzaniem i marketingiem w sferze sportu, jak i studenci kształcący się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia.

Dr hab. Zygmunt Waśkowski, UE Poznań

 

Systemy informacyjne w przedsiębiorstwach handlowych

Systemy informacyjne w przedsiębiorstwach handlowych

Ireneusz Rutkowski

 

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2021

Rozważania zawarte w książce koncentrują się wokół problematyki zasilania informacyjnego procesów decyzyjnych w działalności marketingowej prowadzonej w firmach handlowych. Skoncentrowano się na funkcjach i elementach systemu wspomagania decyzji marketingowych, technologiach informacyjnych oraz zbiorach niezbędnych informacji w strategicznych i operacyjnych obszarach działalności przedsiębiorstw handlowych. Zasadniczym celem prowadzonych rozważań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak firmy prowadzące działalność handlową powinny organizować oraz wykorzystywać system informacyjny i technologie z nim związane, by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na użyteczne informacje rynkowe i marketingowe, aby podejmować dobre decyzje sprzyjające osiąganiu celów marketingowych, finansowych, ekonomicznych i pozaekonomicznych w warunkach zrównoważonego rozwoju.

W przedsiębiorstwach handlowych systemy informacyjne mają szczególne zastosowanie w obszarze działań związanych z obrotem towarowym, marketingiem i logistyką (systemy automatycznej identyfikacji towarów, systemy elektronicznej wymiany danych, CRM, automation marketing, edukacja potencjalnego klienta). Zastosowanie nowoczesnej technologii informacyjnej (TI) w zarządzaniu marketingowym sprzyja wzmacnianiu konkurencyjności firmy handlowej.

Książka uwzględnia potrzeby różnych segmentów czytelników. Stanowi wartościowe źródło wiedzy dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw handlowych, menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie ofertą marketingową, podejmowanie decyzji strategicznych oraz operacyjnych. Książka adresowana jest także do pracowników uczelni badających procesy informacyjne dokonujące się w sektorze handlu oraz do studentów uczelni ekonomicznych, zwłaszcza studiujących na kierunkach zarządzanie, handel i marketing oraz logistyka.

Nostalgia w zarządzaniu marką

Nostalgia w zarządzaniu marką

Magdalena Grębosz-Krawczyk

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020

Nostalgia w marketingu jest definiowana jako preferowanie ludzi, miejsc, produktów i marek, które były popularne w czasach młodości, w okresie dojrzewania, w dzieciństwie lub nawet przed urodzeniem konsumenta. Ludzie chętnie wracają do produktów i marek znanych z przeszłości, zgodnie ze stwierdzeniem z filmu „Rejs”: mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. W konsekwencji charakterystyczne dla rynku klienta indywidualnego stało się wykorzystywanie skłonności ludzi do nostalgii i oferowanie produktów, które przypominają o przeszłości. Na potrzeby monografii Autorka przeprowadziła studia literaturowe z wykorzystaniem metody analizy i krytyki piśmiennictwa oraz zrealizowała badania empiryczne, oparte na koncepcji triangulacji.

Autorka przeprowadziła gruntowne studia z zakresu współczesnych socjologicznych i psychologicznych koncepcji nostalgii, a także omówiła podstawowe determinanty i rodzaje nostalgii, które przyczyniają się do rozwoju nostalgicznych zachowań konsumentów. Analiza tych determinant ujawnia mechanizmy kształtowania się nostalgii jako zespołu potrzeb, w tym potrzeby poczucia bezpieczeństwa, stabilności, potrzebę wyrażania własnej i społecznej tożsamości, uznania, a także pragnienia tworzenia powiązań społecznych. Poszukując przesłanek wykorzystania nostalgii w marketingu Autorka bardzo słusznie wskazała na ideę autentyczności, która odgrywa niezwykle ważną rolę w wyjaśnianiu motywacji współczesnych konsumentów oczekujących właśnie produktów autentycznych.

Prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska

Bardzo wartościową częścią recenzowanej monografii jest ta poświęcona prezentacji wyników badań jakościowych. Stanowi ona ważne uzupełnienie rezultatów badań ilościowych, gdyż koncentruje się na charakterystyce wybranych marek nostalgicznych, metodach kształtowania ich wizerunku oraz ocenie postaw polskich konsumentów wobec marek nostalgicznych. (…) Wyniki tych badań umożliwiły Autorce zaproponowanie autorskiej koncepcji modelu pozycjonowania marki nostalgicznej.

Prof. dr hab. Edyta Rudawska

 

Marketing nowych technologii i produktów B+R

Marketing nowych technologii i produktów B+R

Dariusz M. Trzmielak, William Bradly Zehner

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020

Autorzy książki dokładnie analizują zagadnienia marketingu nowych technologii w koordynacji z procesem badawczo-rozwojowym. Określają unikalny proces marketingowy i pułapki związane z przełożeniem nowej technologii na nowy produkt. Ba­dają czynniki, które decydują o sukcesie handlowym produktów nowej technologii. Publikację można polecić uczestnikom kursów MBA oraz wszystkim biorącym udział w procesie komercjalizacji wiedzy i technologii.

Z recenzji Larry’ego Kilhama
– specjalisty zarządzania technologią z pięćdziesięcioletnim doświadczeniem jako technolog, członka zarządu spółek technologicznych, autora książek z zakresu przedsiębiorczości.

W dzisiejszym konkurencyjnym świecie szybkiego rozwoju produktów i szybko powstających technologii często wyzwaniem jest znalezienie i skoncentrowanie się na strategicznej wizji, konkurencyjnym pozycjonowaniu i powiązanych strategiach sprzedaży nowych technologii. Rynki nowych technologii produktowych są przesycone informacjami, intensywnym wysyłaniem wiadomości i szumem technologicznym. Dariusz M. Trzmielak i William Bradley Zehner przedstawiają w swojej książce wyrafinowane, a jednocześnie pragmatyczne badania, analizy i aktywne podejście do wprowadzania nowych technologii i powiązanych produktów na chaotyczny rynek globalny. Doskonała lektura dla doświadczonych profesjonalistów opracowujących i wprowadzających nowe produkty na obecne rynki, jak również dla przedsiębiorców opracowujących nowoczesne technologie w celu tworzenia nowych rynków.

Z recenzji Wayne’a Ronhaara
– lidera technologii z trzydziestopięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu, zajmującego się strategiami technologicznymi, rozwojem produktów i promocją,
założyciela i prezesa Cylentium – przedsiębiorstwa zajmującego się cyberbezpieczeństwem.

Marketing relacji we współczesnym świecie

Marketing relacji we współczesnym świecie

Anna Drapińska

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2020

Teoria i praktyka marketingu ulegają ciągłej ewolucji, podążając za zmianami gospodarczymi, społecznymi oraz technologicznymi i dostosowując się do nich. Obecne trendy, które napędzają zmiany w globalnym świecie biznesu powodują, że silne relacje z klientami są bardziej niż kiedykolwiek, niezbędne dla strategii firm, które chcą osiągać przewagę konkurencyjną. Nowe warunki działania przedsiębiorstw to również świat, w którym miesza się rzeczywistość online i offline. Przedsiębiorstwa muszą odnaleźć w tym świecie własną drogę, która pozwoli im na wzmocnienie swojej pozycji na rynku. Taką propozycję stanowi marketing relacji, którego istotą jest budowanie długookresowych, korzystnych dla obu stron relacji z klientami i partnerami, opartych na obopólnym zadowoleniu, zaufaniu i współdziałaniu.

Celem niniejszej książki jest zebranie najważniejszej dotychczasowej – ciągle aktualnej – wiedzy dotyczącej marketingu relacji, a także jej wzbogacenie, zwłaszcza w kontekście nowej, wirtualnej rzeczywistości i rozwijających się działań w obszarze online. Książka składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym opisano korzenie i ewolucję marketingu relacji, a także trendy umacniające pozycję tej koncepcji we współczesnym świecie. Odniesiono się także do koncepcji pokrewnych, jakim są marketing doświadczeń i zarządzanie relacjami z klientami (CRM). Rozdział drugi koncentruje się na dogłębnym wyjaśnieniu pojęcia relacji i lojalności. W rozdziale trzecim opisane zostały wybrane determinanty relacji. Skoncentrowano się tu na budowaniu zadowolenia, a także na zaufaniu i zaangażowaniu. Scharakteryzowano również przekaz ustny (word-of-mouth) jako jedną z najistotniejszych obecnie form komunikacji oraz jego nową, elektroniczną formę (eWOM). Ostatni rozdział skupia się na współczesnym kliencie. Opisano tu proces współtworzenia wartości, pokazano nowe ścieżki zakupowe klientów, które coraz częściej przeplatają w sobie elementy świata offline i online. Zaprezentowano także genezę i charakterystykę marketingu relacji w świecie cyfrowym.

Książka kończy się autorską propozycją koncepcji współczesnego marketingu relacji, który powinien odpowiadać na potrzebę partnerskiego traktowania klientów. Zwrócenie się ku autentycznym potrzebom, zaspokajanym w uczciwy i rzetelny sposób, pewność, że dana firma jest godna zaufania i wykazuje rzeczywistą troskę o swoich klientów, mogą się stać najważniejszymi atutami prowadzącymi do lojalności klientów i przewagi konkurencyjnej.

Transformacje praktyk mobilności miejskiej. Usługi i wartości, rutyny i innowacje

Transformacje praktyk mobilności miejskiej. Usługi i wartości, rutyny i innowacje

Ryszard Kłeczek, Mirosława Pluta-Olearnik, Anetta Pukas

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2020

Książka autorstwa pracowników Katedry Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autorzy podjęli w niej problematykę transformacji praktyk mobilności miejskiej w kontekście kreowania wartości dla interesariuszy i tworzenia innowacji w sektorze usług. Celem opracowania jest wyjaśnienie, w jaki sposób dostawcy, użytkownicy i inni interesariusze współtworzą i transformują dwie praktyki mobilności miejskiej, czyli codzienne dojazdy do pracy/uczelni środkami komunikacji miejskiej lub autem na minuty. W publikacji autorzy przedstawili interpretacje tworzenia wartości w usługach i innowacjach oraz zaprezentowali istniejący dorobek naukowy w zakresie usługi mobilności miejskiej. Opracowanie zawiera również badanie bezpośrednie praktyk komunikacji miejskiej i samochodów na minuty, w którym autorzy zastosowali analizę i interpretację danych wizualnych i tekstowych w oparciu o Teorię Praktyk Społecznych. Wyniki przeprowadzonych badań to model transformacji praktyk i mapa praktyk, które wskazują kierunek rozważań innym badaczom, ale mają też walor aplikacyjny ukazując możliwości kreowania wartościowych usług w zmieniającym się repertuarze praktyk miejskich.

Marketing w przedsiębiorstwie - ujęcie operacyjne

Marketing w przedsiębiorstwie - ujęcie operacyjne

Anna Czubała, Roman Emanuel Niestrój, Angelika M. Pabian

 

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2020

Książka składa się z sześciu rozdziałów.

Rozdział pierwszy pokrótce objaśnia genezę, istotę oraz społeczną i gospodarczą rolę marketingu. W szczególności zwrócono w nim uwagę na przesłanki ukształtowania się współczesnego marketingu, podstawowe zasady i cele marketingu oraz konieczność rozróżnienia strategicznego i operacyjnego poziomu kompozycji instrumentów marketingowych. Kolejny podrozdział traktuje o specyfice marketingu konsumenckiego (B2C) i tzw. marketingu przemysłowego, nakierowanego na odbiorców biznesowych (B2B). Rozdział kończy syntetyczne omówienie ewolucji koncepcji marketingowych, z uwzględnieniem zmieniających się zadań i roli marketingu w przedsiębiorstwie oraz technologicznych przesłanek rozwoju marketingu.

Rozważania rozdziału drugiego stanowią rozwinięcie podstawowej dla koncepcji marketingowej reguły S-T-P (Segmenting-Targeting-Positioning). Omówiono w nim istotę i znaczenie segmentacji, kryteria segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych, podstawowe procedury segmentacji. Wiele uwagi poświęcono czynnikom decydującym o poprawności wyodrębniania segmentów i ocenie ich atrakcyjności jako rynku docelowego przedsiębiorstwa. W rozdziale omówiono strategie marketingu masowego, zróżnicowanego, skoncentrowanego, zindywidualizowanego. Rozdział zamykają rozważania wyjaśniające istotę, cele, kryteria i strategie pozycjonowania produktów (marek) na rynku docelowym.

W rozdziale trzecim omówiono politykę ofertową przedsiębiorstwa. Zdefiniowano w nim pojęcie produktu, jego kluczowe atrybuty, przedstawiono klasyfikacje produktów konsumpcyjnych i przemysłowych. W charakterystyce poszczególnych faz cyklu życia produktów uwzględniono wielkość sprzedaży, koszty, zysk, typ nabywców, konkurencję, cele promocji. W rozdziale zaprezentowano komponenty portfolio produktów i macierz BCG. Wiele uwagi poświęcono wyjaśnieniu znaczenia marki, opakowania i ceny jako elementów oferty produktowej oraz jej wyróżnienia na tle konkurencji. Całość rozważań kończy tematyka gwarancji i rękojmi.

Rozdział czwarty poświęcono polityce dystrybucji przedsiębiorstwa rozumianej jako zbiór decyzji i czynności umożliwiających dotarcie z ofertą przedsiębiorstwa do finalnych nabywców w odpowiadającym im miejscu, czasie i warunkach. Przedmiotem szczegółowego opisu jest system dystrybucji przedsiębiorstwa, jego cele, struktura, czynniki decydujące o wyborze transakcyjnych i logistycznych kanałów dystrybucji. W charakterystyce kanałów zwrócono uwagę na istotę, znaczenie i determinanty rozwoju elektronicznych kanałów dystrybucji i nowoczesnych rozwiązań logistycznych. W ostatnim punkcie rozdziału omówiono czynniki decydujące o zmianach struktury i rozwoju strategii dystrybucji wielokanałowej.

W rozdziale piątym przedstawiono cele i instrumenty rynkowej komunikacji przedsiębiorstwa. Przedmiotem szczegółowych rozważań jest reklama, promocja sprzedaży oraz PR. Omówiono główne zadania realizowane przez te instrumenty, klasyfikację reklam i działań z zakresu PR, zaprezentowano środki promocji sprzedaży. Z uwagi na rosnące znaczenie Internetu jako medium komunikacyjnego omówiono specyfikę komunikacji marketingowej w sieci będącej naturalną konsekwencją społeczeństwa informacyjnego.

Ostatni rozdział książki zawiera omówienie podstawowych mierników użytecznych w analizach, planowaniu i kontroli działalności marketingowej w przedsiębiorstwie. Są to narzędzia szczególnie użyteczne w zarządzaniu operacyjnym. Pozwalają w sposób skwantyfikowany opisywać rynek odniesienia, stanowiący podstawę określania pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, jak również ilościowy i wartościowy udział w rynku w różnych użytecznych przekrojach analitycznych. Szczególnie ważnym, a zarazem obszernym i zróżnicowanym obszarem pomiarowym marketingu jest badanie skuteczności użycia poszczególnych instrumentów marketingowych. Prezentowane zestawienia tabelaryczne obejmują główne mierniki i z pewnością nie wyczerpują zagadnienia, tym bardziej że rozwój instrumentów marketingowych ciągle inspiruje poszukiwanie nowych miar skuteczności. Rozdział zakończono rozważaniami na temat badania efektywności marketingu.

Wpływ cyfrowej komunikacji marketingowej na angażowanie się w markę I współtworzenie jej wartości przez młodych konsumentów

Wpływ cyfrowej komunikacji marketingowej na angażowanie się w markę I współtworzenie jej wartości przez młodych konsumentów

Magdalena Brzozowska-Woś

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2020

Angażowanie się klientów w markę (ang. customer brand engagement) jest procesem, przy badaniu którego wykorzystuje się podejście interdyscyplinarne powiązane m. in. z psychologią, socjologią i zarządzaniem. Pojęcie to wpisuje się w szerszą literaturę marketingu relacji oraz literaturę dotyczącą zachowania konsumentów. W opracowaniach poświęconych angażowaniu konsumentów sugeruje się, że wynika ono z czynników motywujących, do których między innymi można zaliczyć działania związane z cyfrową komunikacją marek. W świecie, w którym młodzi konsumenci (generacja Milenium i generacja Z) właściwie nie oglądają tradycyjnej telewizji, w którym wiedzę czerpią w pierwszej kolejności z Internetu, prowadzenie działań komunikacji marketingowej, szczególnie bazującej na działaniach reklamowych, staje się coraz trudniejsze.

Jednym z problemów, jakie Marketing Science Institute (MSI) sugerował analizować w swoich zaleceniach badawczych na lata 2018–2020, był obszar marketingu technologicznego, sposoby konstruowania treści i prowadzenia komunikacji marki oraz badanie ich wpływu na angażowanie klientów w markę. Dlatego ogromnym wyzwaniem stojącym przed naukowcami stało się określenie skutecznych sposobów komunikacji w relacji klient–marka, dopasowanych do specyfiki zmian ich zachowania związanego z postrzeganiem treści w środowisku cyfrowym, angażowaniem się w markę oraz jego następstwami. W priorytetach badawczych na lata 2020–2022 MSI sugeruje dalsze pogłębianie badań związanych z ewolucją komunikacji marki i dostarczaniem wartości klientom za jej pośrednictwem po to, by ich angażować i sprawić, by podczas procesu konwersji stali się nie tylko nabywcami, ale przede wszystkim promotorami marek w ten sposób współtworząc ich wartość z korzyścią dla firm oraz społeczeństwa. Niniejsza monografia wpisuje się w ten nurt badań.

Głównym celem badań jest identyfikacja czynników i powiązań istotnych w procesie pozytywnego odziaływania komunikacji marketingowej online na angażowanie się młodych konsumentów w markę, a następnie ponawianie przez nich zakupów oraz współtworzenie wartości marek. W przeprowadzonym badaniu zdecydowano się na wykorzystanie paradygmatu pragmatycznego, gdyż pozwala on łączyć metody badawcze, strategie, techniki i procedury charakterystyczne zarówno dla paradygmatu pozytywizmu, jak i interpretatywizmu.

Wykorzystano mieszaną metodę badawczą, łącząc podejścia jakościowe i ilościowe w jednym badaniu. Metody mieszane pozwalają wykorzystać mocne strony każdego z tych podejść, przy okazji minimalizując wynikające z nich ograniczenia. Dzięki temu uzyskano pełniejsze informacje i poprzez triangulację zwiększono trafność wyników uzyskanych za pośrednictwem netnografii, wywiadów indywidualnych częściowo ustrukturyzowanych oraz ankiet internetowych. Metody mieszane prowadzą do lepszego zrozumienia i bliższego poznania prawdy, a tym samym maksymalizują trafność i zwiększają rzetelność badania. W przypadku omawianego badania dane uzyskane w fazie eksploracyjnej, opartej na metodach jakościowych, zostały wykorzystane do udoskonalenia ram badania oraz przetestowane w fazie potwierdzającej, bazującej na badaniach ilościowych w grupie 1109 respondentów (analizę oparto na modelowaniu równań strukturalnych oraz analizie mediacji łańcuchowych).

Jednym z osiągnięć badania jest stworzenie uniwersalnej skali pomiaru postrzegania komunikacji marketingowej online przez młodych konsumentów, opartej na koncepcji inbound marketingu oraz koncepcji logiki dominującej wartości. Kolejnym jest wypełnienie zidentyfikowanej luki badawczej dotyczącej relacji: postrzeganej komunikacji marketingowej online, angażowania się młodych konsumentów w markę oraz współtworzenia przez nich wartości marek. Wyniki badań uzmysławiają też, że organizacjom trudno jest stworzyć skuteczną strategię komunikacji marki online, która angażowałaby przedstawicieli generacji Milenium oraz generacji Z. Dowodzą, że jeśli realizowane działania i towarzyszące im treści w dużym stopniu spełniają potrzeby klientów w kwestii pozyskiwania wiedzy oraz są użyteczne i pomocne, to komunikacja marki może być bardzo potężnym narzędziem w tworzeniu relacji z klientami.

 

Link do strony internetowej Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej:

https://sklep.pg.edu.pl/pl/12-wydawnictwo-pg

Link do spisu treści monografii:

https://sklep.pg.edu.pl/pl/index.php?controller=attachment&id_attachment=263

Relacje międzyorganizacyjne w dobie Industry 4.0

Relacje międzyorganizacyjne w dobie Industry 4.0

Edyta Gołąb-Andrzejak, Anna Horzela, Ewa Salecka, Anna Tomaszuk

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2020

Niniejsze opracowanie rozpoczyna wprowadzenie Czytelnika w problematykę czwartej rewolucji przemysłowej wraz z przedstawieniem jej najistotniejszych zagadnień. Podjęte rozważania rozpoczęto od prezentacji genezy Industry 4.0 w celu umożliwienia lepszego zrozumienia zawartej w kolejnej części idei prezentowanej tematyki. Rozdział pierwszy kończy próba wykazania, czy i jak szeroko koncepcja Industry 4.0 jest znana polskim przedsiębiorcom. Systematyzacja wiedzy dotyczącej kapitału relacyjnego oraz kapitału społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem wskazania zależności pomiędzy nimi, stanowi cel kolejnej części niniejszego opracowania. Problematykę budowania relacji poprzez zaangażowanie (Customer Engagement – CE) podjęto w kolejnym rozdziale. Opracowanie kończy prezentacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, uwzględniająca zarządzanie relacjami z otoczeniem uniwersytetu czwartej generacji. W części tej opisano ewolucję uniwersytetu, analizując jego generacje, modele oraz tradycje. Ponadto przytoczono definicje społecznej odpowiedzialności w kontekście biznesowym i akademickim.

Tematyka podjęta w niniejszym opracowaniu jest niezmiennie aktualna, tak jak relacje, na bazie których budowane są relacje międzyorganizacyjne. Ich rola i znaczenie w dobie Industry 4.0 pozostanie nienaruszona w kolejnej fazie, o której zaczyna się już powoli mówić – Industry 5.0, nakierowanej na ludzi i ich powiązania z maszynami (ang. human-centric solution). Zmianie ulegną jedynie technologie wspierające proces nawiązywania, rozwijania i efektywnego wykorzystywania relacji w gospodarce sieciowej, np. technologie cyfrowe i platformy współpracy, pozwalające poprzez wykorzystywanie tzw. efektu synergii z jednej strony na zapobieganie marnotrawstwu, z drugiej zaś – na dostarczanie konsumentom niestandardowych produktów w pełni odpowiadającym ich oczekiwaniom i potrzebom.

Badania marketingowe wobec nowych trendów w otoczeniu

Badania marketingowe wobec nowych trendów w otoczeniu

Redakcja naukowa: Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2020

Niniejsza monografia przedstawia zastosowania rozwiązań metodologicznych i metod badawczych, odpowiadające dużej złożoności i zmienności otoczenia marketingowego. W szczególności wskazano w niej na rosnące umiędzynarodowienie badań marketingowych oraz konieczność dostosowywania metod do nowych wyzwań oraz zwiększania jakości wyników badań. Autorzy omawiają m.in.: uwarunkowane kulturowo jakościowe badania marketingowe, badania eksperymentalne, poszukiwanie consumer insight w kontekście doświadczeń klientów w procesie zakupowym, badania zachowań nieuświadomionych przez konsumentów, dostosowanie metod badań do specyfiki sektora.

Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej

Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej

Redakcja naukowa: Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2020

Celem  niniejszej monografii jest przedstawienie, jakie zmiany zachodzą w badaniach marketingowych pod wpływem rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Wskazano na nowe podejścia, metody i techniki badawcze, takie jak Google Analytics, strategie analityczne odnoszące się do big data, sztuczne sieci neuronowe, badania neuromarketingowe. Zwiększająca zasięg penetracja Internetu, rozwój społeczeństwa sieci i gospodarki sieciowej stwarzają szereg implikacji dla zarządzania wiedzą i sprawiają, że bardzo wiele projektów badawczych immanentnie związanych jest z nowymi mediami. Autorzy pokazują, iż dokonująca się dzięki technologiom cyfrowym transformacja danych pozyskanych z rynku w informacje pozwala na coraz trafniejsze antycypowanie zachowań podmiotów rynkowych, w szczególności konsumentów, co w konsekwencji służy zwiększaniu skuteczności i efektywności działań marketingowych.

Srebrna gospodarka. Ujęcie społeczno-ekonomiczne

Srebrna gospodarka. Ujęcie społeczno-ekonomiczne

Redakcja: Ewa Frąckiewicz, Barbara Kryk

 

Wydawnictwo: CeDeWu, Warszawa 2020

Srebrna gospodarka (silver economy), nazywana też senioralną, jest systemem wykorzystującym potencjał nabywczy starzejącego się społeczeństwa, upatrującym w strukturze demograficznej nie tylko zagrożeń, ale przede wszystkim szans na rozwój gospodarczy. Szacuje się, że wdrożenie koncepcji srebrnej gospodarki może przynieść miliardy złotych/euro rocznie i tysiące nowych miejsc pracy oraz – a może przede wszystkim – podnieść jakość życia osób starszych i tych na przedpolu starości.

Podjęcie odpowiednich działań pozwalających na ukształtowanie takiej gospodarki wymaga poznania zmieniających się uwarunkowań wpływających na tę grupę wiekową, procesów zachodzących w gospodarstwach domowych osób starszych, ich zachowań jako konsumentów dóbr i usług, a także aktywnych uczestników życia społeczno-ekonomicznego.

W monografii omówiono następujące zagadnienia:
• związek między poziomem starości populacji świata a Covid-19
• praktyki realizacji standardów WHO dotyczące miasta przyjaznego seniorom
• stan rynku mieszkaniowego przeznaczonego dla seniorów wraz z ich preferencjami
• idea edukacji zdrowotnej seniorów
• system organizacji i finansowania opieki długoterminowej
• relacja między wzrostem gospodarczym a sytuacją finansową gospodarstw domowych seniorów
• sytuacja osób w wieku okołoemerytalnym i poprodukcyjnym na rynku pracy
• wyzwania związane z finansowym zabezpieczeniem okresu emerytalnego
• zmiany struktury konsumpcji gospodarstw domowych w perspektywie 2050 roku
• stosunek seniorów wobec trendu odpowiedzialnej konsumpcji
• formy aktywności wpływające na proces pomyślnego starzenia
• aktywność osób starszych w Internecie i mediach społecznościowych
• rola ekonomii społecznej w zaspokajaniu potrzeb seniorów.

Przyszłość marketingu. Koncepcje, metody, technologie. Teoria i zastosowanie

Przyszłość marketingu. Koncepcje, metody, technologie. Teoria i zastosowanie

Redakcja: Robert Kozielski

 

Autorzy: Dominika Kaczorowska-Spychalska, Magdalena Kalińska-Kula, Agata Mardosz-Grabowska, Agata Matuszewska-Kubicz, Michał Moneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020

Ostatnie lata przyniosły prawdziwą eksplozję nowych koncepcji, metod i technologii stosowanych w marketingu. Dowodzą one jak żywą, ewoluującą i podlegającą trendom jest sfera biznesu i zarządzania. Marketing często ulega modom i jest podatny na łatwe wyjaśnienia, dlatego niektórych fascynuje, a u innych budzi niechęć, zachwyca, ale też wywołuje sprzeciw. Z jednej strony jest gloryfikowany, a z drugiej – często deprecjonowany. Zrozumienie marketingu i określenie jego przyszłości mogą dokonać się jedynie poprzez poznanie kierunków jego zmian, nowych obszarów zastosowania, alternatywnych sposobów wykorzystania. W książce zaprezentowano trzydzieści dwie koncepcje, metody, technologie, które pozwolą zarówno docenić współczesny marketing, jak i poznać marketing jutra.

Marketing doświadczeń. Jak poruszyć zmysły, zaangażować emocje, zdobyć lojalność klientów?

Marketing doświadczeń. Jak poruszyć zmysły, zaangażować emocje, zdobyć lojalność klientów?

Monika Boguszewicz-Kreft

 

Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2020

To trzecie wydanie pionierskiej na polskim rynku publikacji dotyczącej marketingu doświadczeń. Opisana w książce koncepcja doświadczenia, bazująca na dorobku marketingu usług, proponuje holistyczne spojrzenie na ofertę przedsiębiorstw, unikając sztucznej z punktu widzenia zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów, dychotomii dóbr materialnych i usług.
W książce opisano istotę marketingu doświadczeń oraz przeprowadzono szczegółową analizę elementów budujących doświadczenie. Szczególne miejsce poświęcono w niej emocjom – konstytutywnemu elementowi tej koncepcji, adaptując koncepcje z zakresu psychologii na potrzeby marketingu i wskazując sposoby ich zastosowań w kształtowaniu doświadczeń klientów.
Fragmenty publikacji dedykowano dwóm kwestiom szczególnie znacząco wpływającym na odbiór doświadczenia przez klienta. Pierwsza związana jest z sytuacją asymetrii zależności pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą, druga dotyczy sytuacji wystąpienia błędu w usłudze i sposobów reakcji przedsiębiorstwa. W kolejnych rozdziałach omówiono proces projektowania, wdrażania, monitorowania i udoskonalania zarządzania doświadczeniem. Książka zawiera również wiele przykładów zastosowań marketingu doświadczeń oraz cztery studia przypadków prezentujące wzorcowe zarządzanie doświadczeniem.

Konsumpcja w Polsce. Uwarunkowania, zmiany i współczesne trendy

Konsumpcja w Polsce. Uwarunkowania, zmiany i współczesne trendy

Marcin Lipowski, Genowefa Sobczyk, Ilona Bondos, Inga Słowikowska

 

Wydawnictwo UMCS, Lubin 2020

Celem książki jest przedstawienie czynników kształtujących poziom
konsumpcji, nakreślenie zmian w sposobach realizacji potrzeb oraz
współczesnych trendów w odniesieniu do konsumpcji w Polsce na tle trendów
globalnych. Konsumpcja indywidualna oraz gospodarstw domowych podlega w
ostatnim czasie dynamicznym zmianom. Wynikają one z uwarunkowań
wewnętrznych, wzrostu zamożności gospodarstw domowych, transferów
społecznych oraz zmniejszających nierówności w dochodach Polaków.
Globalizacja konsumpcji oddziałuje na konsumpcję polskiego konsumenta
przez unifikację potrzeb konsumpcyjnych, implementację na rodzimym rynku
określonych zachowań czy postaw konsumpcyjnych oraz wzorców/trendów
konsumpcji. W ten sposób uwarunkowania konsumpcji w Polsce są podatne na
wzorce konsumpcji przyjmowane z zewnątrz, ale w zakresie, w jakim dany
wzorzec odpowiada na potrzeby lokalnego konsumenta. Książka jako jedno z
ostatnich opracowań prezentuje stan konsumpcji w Polsce na koniec 2019 r.,
a więc przed okresem pandemii Covid

Kształtowanie relacji na polsko-czeskim transgranicznym rynku usług kultury

Kształtowanie relacji na polsko-czeskim transgranicznym rynku usług kultury

Łukasz Wróblewski

 

Wydawnictwo PWE, Warszawa 2020

Z zadowoleniem należy docenić przygotowanie przez Autora pracy zwartej, opartej na własnych badaniach, poświęconej uwarunkowaniom kształtowania relacji na rynku usług kultury. Wartym szczególnego podkreślenia jest zajęcie się tą tematyką w odniesieniu do obszaru polsko-czeskiego, ze skupieniem uwagi na Cieszynie oraz Czeskim Cieszynie. Jest to jeden z wielu przykładów funkcjonowania miast w regionach przygranicznych. Istotnym czynnikiem podjęcia badań w tym obszarze są kompetencje naukowe Autora. Od wielu lat zajmuje się rynkiem kultury, zarówno w wymiarze regionalnym jak i międzynarodowym. Uczestniczył w realizacji wielu grantów badawczych, organizował unikatowe konferencje naukowe, poświęcone tej tematyce, oraz posiada bogate kontakty międzynarodowe w odniesieniu do sfery kultury. Pozwala to, już na wstępie, sformułować opinię, że oryginalny problem badawczy został podjęty przez osobę, która ma bogate doświadczenia, odpowiednią wiedzę metodyczną, warsztat badawczy oraz publikacje z tego zakresu.

Z recenzji prof. dr. hab. Henryka Mruka

Jestem w pełni przekonana, że problematyka recenzowanej monografii jest aktualna, bardzo interesująca i ważna z naukowego oraz aplikacyjnego punktu widzenia. Walor nowości monografii wynika m.in. z tego, iż Autor odnosi swoje rozważania do transgranicznego rynku usług kultury, ilustrując je przykładem polsko-czeskiego rynku usług kultury. Takie ujęcie tematyki monografii bardzo dobrze nawiązuje do potrzeby identyfikacji czynników warunkujących efektywną współpracę podmiotów tworzących transgraniczne rynki usług kultury i wypracowywania modelowych rozwiązań kształtowania relacji na tego rodzaju rynku, które pozwalałyby na intensyfikację współpracy międzynarodowej i przyczyniłyby się do zmniejszania podziałów między narodami.
Z uwagi na liczne walory monografia z pewnością spotka się z uznaniem badaczy zajmujących się problematyką zarządzania w kulturze, jak również będzie inspirująca dla osób zarządzających podmiotami sfery kultury i odpowiedzialnych za budowanie relacji z uczestnikami kultury.

Z recenzji dr hab. Magdaleny Sobocińskiej, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

https://www.pwe.com.pl/ksiazki/marketing/ksztaltowanie-relacji-na-polsko-czeskim-transgranicznym-rynku-uslug-kultury,p981746309

Komunikacja marketingowa na rynku farmaceutycznym

Komunikacja marketingowa na rynku farmaceutycznym

Anna Rogala, Bogna Pilarczyk

 

Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2020

Z recenzji:

„Jest to pierwsza praca, która całościowo omawia tematykę komunikacji marketingowej na rynku farmaceutycznym. Silną stroną monografii jest osadzenie rozważań, zarówno w modelach, teoriach komunikacji, jak również zaprezentowanie najnowszych instrumentów komunikacji, a także omówienie praktycznych sposobów wykorzystania komunikacji marketingowej przez różne podmioty rynku farmaceutycznego.”

prof. dr hab. Henryk Mruk

„Ogromnym walorem dla zaprezentowanego wyżej materiału jest opracowanie przez  Autorki (….) opisu udziału branży farmaceutycznej w ochronie zdrowia oraz podkreślenie istoty jej wpływu, na zachowania zdrowotne osób indywidualnych i większych zbiorowości społecznych. Autorki w sposób jasny określiły potencjał branży farmaceutycznej w kontekście edukacji pacjentów i odpowiedzialności za ich zdrowie. Z uwzględnieniem aspektów etyki, omówiono szanse i zagrożenia dla procesu komunikacji podmiotów branży farmaceutycznej z adresatami ich produktów.”

dr hab. Maria Danuta Głowacka

W książce omówiono wyzwania związane z przekazywaniem na rynek informacji niezbędnych pacjentom w procesie wyboru i zakupu produktów farmaceutycznych, zaspokajających najważniejszą potrzebę człowieka, jaką jest zdrowie. Analizie poddano następujące zagadnienia:

 • procesy komunikacji marketingowej w kontekście zmian społeczno-technologicznych;
 • uwarunkowania oraz proces tworzenia strategii komunikacji marketingowej na rynku farmaceutycznym;
 • narzędzia komunikacji marketingowej wykorzystywane na rynku leków bez recepty, suplementów diety i dermokosmetyków, a także w procesie sprzedaży leków na receptę;
 • wyzwania dla komunikacji marketingowej w branży farmaceutycznej;
 • dobre praktyki w komunikowaniu się z rynkiem podmiotów farmaceutycznych, bazujące na opisie studiów przypadków.

Prowadzone rozważania podsumowano rekomendacjami w kierunku odpowiedzialnej komunikacji marketingowej przedsiębiorstw działających na omawianym rynku, wskazując na ważną rolę branży farmaceutycznej w systemie ochrony zdrowia, a co za tym idzie odpowiedzialność jej podmiotów za zdrowie społeczeństwa.

 

Consumers towards marketing strategies of coffee producers

Consumers towards marketing strategies of coffee producers

Grzegorz Maciejewski, Sylwia Mokrysz, Łukasz Wróblewski

 

Wageningen Academic Publishers, The Netherlands 2020

To pierwsza tego typu książka przedstawiająca relacje pomiędzy producentami kawy a ich klientami – konsumentami napojów kawowych na poziomie zarządzania marketingowego. Z jednej strony pokazuje rzeczywiste potrzeby klientów – z drugiej, w jaki sposób wdrożyć i kontrolować przyjęte strategie marketingowe, tak aby te potrzeby zaspokoić. Jedną z zalet książki jest niewątpliwie system kontroli realizacji zaproponowanej przez Autorów strategii marketingowej (w oparciu o Balanced Scorecard) oraz agregat 38 wskaźników umożliwiający określenie stopnia realizacji przyjętej przez przedsiębiorstwo strategii marketingowej. Co ważne, zaproponowane rozwiązania mogą być stosowane tak przez producentów kawy, jak i dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw działających na innych rynkach.

https://www.wageningenacademic.com/doi/book/10.3920/978-90-8686-905-3

Oświadczenia zdrowotne i żywieniowe na rynku produktów żywnościowych

Oświadczenia zdrowotne i żywieniowe na rynku produktów żywnościowych

Paweł Bryła

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020

W publikacji podjęto problematykę wykorzystywania informacji związanych ze zdrowiem w marketingu produktów żywnościowych, skupiając się przede wszystkim na oświadczeniach zdrowotnych i żywieniowych umieszczanych na etykietach. Wybór tematu wynikał z jednej strony z rosnącego znaczenia pozacenowych atrybutów produktów żywnościowych, do których zaliczają się dane o właściwościach odżywczych i zdrowotnych, a z drugiej – z luki badawczej w tym obszarze w polskiej literaturze przedmiotu.

Monografia może być użyteczna zarówno dla uczonych zajmujących się marketingiem produktów żywnościowych lub naukami o żywności i żywieniu oraz studentów pokrewnych kierunków, jak i dla praktyków zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwach przetwórstwa i dystrybucji produktów z segmentu tzw. „zdrowej żywności”.

ZE WSTĘPU

Książka bardzo interesująca, oryginalna, warta rozpowszechnienia. Brak na polskim rynku wydawniczym tak kompleksowego opracowania. Podjęty przez Autora problem badawczy jest ważny i nietypowy. Zaletami monografii są zarówno wnikliwe studia literaturowe, jak i wyniki badań własnych Autora. Zgromadzony materiał jest bardzo bogaty i wartościowy. Publikacja ma znaczące walory aplikacyjne.

Z RECENZJI DR HAB. RENATY NESTOROWICZ, PROF. UEP

Otwarty dostęp: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/oswiadczenia-zdrowotne-i-zywieniowe-na-rynku-produktow-zywnosciowych/

CSR in Contemporary Poland. Institutional Perspective and Stakeholder experiences

CSR in Contemporary Poland. Institutional Perspective and Stakeholder experiences

pod red. Katarzyna Bachnik, Magdalena Kaźmierczak, Magdalena Rojek-Nowosielska, Magdalena Stefańska, Justyna Szumniak-Samolej

 

Wydawnictwo: Palgrave Macmillan 2020

Książka pt. ”CSR in Contemporary Poland. Institutional Perspective and Stakeholder experiences” dotyczy wybranych aspektów CSR rozpatrywanych z polskiej perspektywy.
(…) W latach 90. XX wieku i pierwszej dekadzie XXI wieku zaobserwowaliśmy silną orientację na liberalną gospodarkę bez równoległego rozwoju i pokrycia potrzeb społecznych i wspólnego dobra społecznego. Kolejna dekada XXI wieku przyniosła nowe doświadczenia i zrozumienie koncepcji CSR. Z tego punktu widzenia zagadnienia wybrane przez redaktorów do niniejszego opracowania dotyczyły dobra wspólnego w odniesieniu do sukcesu gospodarczego, aksjologiczno-językowego wizerunku świata lub prywatnych spółek non-profit. Rozważania te mają stanowić tło i wprowadzić w dalsze rozważania, które skupią się na kwestiach instytucjonalnych i kluczowych interesariuszach. W ramach podejścia instytucjonalnego przedstawiono kwestię CSR w odniesieniu do uniwersytetów oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Instytucje te mają ogromne znaczenie we wdrażaniu i rozwoju zasad CSR. Z jednej strony przyczyniają się do rozpowszechniania wiedzy wśród przyszłych pracowników i pracodawców, a także do rozwoju wspomnianej koncepcji w dziedzinie naukowej. Z drugiej strony, omawianie perspektywy MSP ma pokazać obecną perspektywę ponad 90% podmiotów gospodarczych działających na polskim rynku (jest to udział tych podmiotów w polskiej gospodarce).
Mamy nadzieję, że taki skład wybranych aspektów wdrażania koncepcji CSR w Polsce będzie interesującym tematem do dalszej analizy i dyskusji wśród czytelników proponowanej książki.

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-42277-6

Nowe technologie na rynku srebrnych konsumentów. Stan, uwarunkowania, perspektywy

Nowe technologie na rynku srebrnych konsumentów. Stan, uwarunkowania, perspektywy

Ewa Frąckiewicz

 

Wydawnictwo: CeDeWu, Warszawa 2019

Tempo i zasięg dokonujących się przeobrażeń, w których działają współczesne przedsiębiorstwa ma wymiar dotąd niespotykany, a nawet zaskakujący. Ich akceleratorem bez wątpienia są nowe technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), których powszechność istotnie wpływa na zachowani wszystkich podmiotów na rynku. Na tę dynamicznie zmieniającą się sytuację nakłada się zjawisko, które do tej pory nie absorbowało uwagi w takich stopniu jak dzisiaj – starzenie się społeczeństw. O ile jednak ten proces jest naturalną cechą rozwoju człowieka, to jak pisze G. Minois, to, co było dotychczas sprawą wyłącznie prywatną i rodzinną, stało się zjawiskiem na wielką skalę. W konsekwencji zderzenia się tych dwóch zjawisk, należy się spodziewać, że działania marketingowe z jednej strony będą w coraz większym stopniu zinformatyzowane, a z drugiej – coraz częściej będą kierowane do segmentu srebrnych konsumentów. Ważnym cele, jakiemu służy książka staje się zatem poznanie postaw i preferencji srebrnych konsumentów wobec nowych technologii. Jest ona efektem doświadczeń naukowo-badawczych Autorki i jej wieloletnich obserwacji zachowań seniorów w obszarze ICT.

Nowoczesne narzędzia marketingu mobilnego - perspektywa konsumenta

Nowoczesne narzędzia marketingu mobilnego - perspektywa konsumenta

Bogdan Gregor, Emilian Gwiaździński

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo SIZ, Łódź 2019

Z recenzji

„Niewątpliwie mamy dziś do czynienia z rewolucją technologiczno-informacyjno-komunikacyjną, znaczącymi zmianami o charakterze społecznym. Transformacja cyfrowa współczesnego świata oraz powstanie i rozwój społeczeństwa sieci stanowią kluczowe uwarunkowania funkcjonowania współczesnych gospodarek. Jest ona postrzegana jako najważniejszy mega trend cywilizacyjny współczesności. Uwzględniając powyższe problem podjęty w pracy należy uznać za bardzo aktualny i ważny (…).Autorzy niniejszej monografii podejmują problematykę wykorzystania nowoczesnych narzędzi marketingu mobilnego z perspektywy klienta. Identyfikują zmiany jakie technologia cyfrowa wywołuje głównie w instrumentach, ale także działaniach marketingowych.  Próbują również udzielić odpowiedzi na pytanie w jakim kierunku ewoluuje działalność marketingowa organizacji koncentrując uwagę na stosowanych narzędziach marketingowych z perspektywy marketingu mobilnego (…).Walory niniejszej pracy upatruję w:

 • podjęciu aktualnego i istotnego problemu badawczego zarówno z punktu widzenia rozwoju teorii nauk o zarządzaniu, bliżej teorii marketingu, jak również mającego swoje znaczenie aplikacyjne,
 • ujęciu problematyki marketingu mobilnego z perspektywy klienta,
 • wykorzystaniu bogatej i aktualnej literatury przedmiotu, w znaczącym stopniu obcojęzycznej,
 • interdyscyplinarnym charakterze prowadzonych rozważań,
 • możliwości wykorzystania niniejszej monografii w dydaktyce akademickiej.

Prof. dr hab. Jacek Otto, Politechnika Łódzka

Opis:
Problematyka marketingu mobilnego jest niezwykle aktualna i ważna, i to zarówno w warstwie poznawczej, jak i aplikacyjnej. Stąd staje się przedmiotem rozważań w literaturze światowej (a także krajowej). Większość dostępnych publikacji opartych jest na informacjach pochodzących ze źródeł wtórnych. Ponadto dominuje w nich spojrzenie na technologie mobilne z punktu widzenia przedsiębiorstw, które wykorzystują te technologie w działalności marketingowej. Daje się odczuć pewien niedosyt prac ujmujących problematykę marketingu mobilnego z perspektywy konsumenta. W ten nurt wpisuje się niniejsza publikacja.
W pracy podjęto próbę wyjaśnienia istoty marketingu mobilnego, określenia kierunków jego rozwoju, scharakteryzowania nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych w marketingu mobilnym oraz zidentyfikowania postaw konsumentów wobec nich. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Rozważania oparto na źródłach wtórnych i pierwotnych.

Innowacje na rynku detalicznych usług finansowych. Perspektywa globalna i krajowa

Innowacje na rynku detalicznych usług finansowych. Perspektywa globalna i krajowa

Dorota Bednarska-Olejniczak, Anna Mazurkiewicz-Pizło, Mateusz Mierzejewski

 

Wydawnictwo: CeDeWu, Warszawa 2019

Książka jest kompleksowym opracowaniem poświęconym problematyce innowacyjności sektora usług finansowych. Autorzy przybliżają w niej zarówno globalne i krajowe uwarunkowania innowacyjności instytucji finansowych, jak również charakteryzują rodzaje innowacji finansowych, a także efekty i przeszkody pojawiające się przy ich wdrażaniu. Zamysłem towarzyszącym powstawaniu niniejszego opracowania było podjęcie próby analizy i oceny poziomu innowacyjności instytucji finansowych w Polsce w latach 2004-2016 – okresie intensywnych i ważnych zmian zachodzących zarówno w polskiej gospodarce, jak i na rynkach światowych. Zmiany te przyczyniły się do poszukiwania przez podmioty sektora finansowego nowych, skutecznych rozwiązań w zakresie oferty produktowej, ale również w obszarze procesów, przyjętych praktyk działania, organizacji pracy, modeli współpracy z otoczeniem oraz w zakresie metod i narzędzi marketingowych. W publikacji przedstawiono: • zagadnienia opisujące innowacyjność sektora usług finansowych

Zarządzanie relacjami z klientem w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa - ujęcie dynamiczne

Zarządzanie relacjami z klientem w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa - ujęcie dynamiczne

Anetta Pukas

 

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2019

W książce zaprezentowano nowe, dynamiczne podejście do zarządzania relacjami z klientem (Customer Relationship Management, CRM), wykorzystując koncepcję dynamicznych zdolności (dynamic capabilities). Treść opracowania obejmuje następujące zagadnienia: rozwój koncepcji i fundamenty poznawcze zarządzania relacjami z klientem, perspektywę dynamicznych zdolności marketingowych w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, znaczenie zarządzania relacjami z klientem (CRM) w procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa i model z wykorzystaniem koncepcji dynamicznych zdolności (DCV), a także propozycję modelową dynamicznego zarządzania relacjami z klientem w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Publikację można polecić naukowcom, doktorantom i studentom uczelni ekonomicznych, jak również praktykom zarządzania.

Rebranding Strategiczna zmiana dla organizacji

Rebranding Strategiczna zmiana dla organizacji

Barbara Mróz-Gorgoń

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019

Zasadniczym celem tego opracowania jest określenie istoty i znaczenia czynników skuteczności rebrandingu korporacyjnego, opracowanie modelu wpływu tych czynników na efekty rebrandingu, oraz weryfikacja tego modelu wśród podmiotów, które faktycznie przeszły proces rebrandingu. W monografii zestawiono ze sobą zarówno analizę studiów literaturowych, jak i wyników własnych badań: jakościowych i ilościowych. Badania jakościowe pozwoliły na uzyskanie wglądu w interpretacje/opinie kadry kierowniczej odnośnie zrealizowanych działań rebrandingowych, a badania ilościowe wskazały na istotność statystyczną wybranych czynników rebrandingu wśród 300 przedsiębiorstw (różnorodnych pod względem reprezentowanych branż i form działalności), działających w Polsce.
Rozważania teoretyczne odnoszące się do rebrandingu zilustrowano opisem rebrandingu zachodzącego w realnych organizacjach, w tym w takich firmach, jak mBank, InPost, Warta, Cyfrowy Polsat, Nest Bank, TIM, Work Service, Mamut, Port Lotniczy we Wrocławiu, Spółdzielnia finansowa ANG, Wrocławski Ogród Zoo, a także tygodnik „Polityka”. Opisy tych przypadków umieszczono w formie załącznika na końcu książki.
Złożoność problemu badawczego wymagała podejścia interdyscyplinarnego, w efekcie czego niniejsza monografia, oprócz głównego wątku związanego z rebrandingiem, prezentuje wiele zagadnień poruszanych w literaturze z obszaru zarządzania i marketingu, a także socjologii i psychologii społecznej.
Zgodnie z wiedzą autorki niniejsza monografia stanowi pionierską próbę identyfikacji czynników skuteczności procesu rebrandingu na bazie szeroko zakrojonych badań prowadzone wśród polskich przedsiębiorstw.

Satysfakcja klienta na rynku usług turystycznych

Satysfakcja klienta na rynku usług turystycznych

Maria Johann

 

Wydawnictwo: Difin, Warszawa 2019

Tematyka monografii koncentruje się na zagadnieniach związanych z satysfakcją klienta, jej znaczeniem oraz pomiarem na rynku usług turystycznych. W pracy przedstawiono mechanizm kształtowania się satysfakcji w oparciu o modele powstałe na gruncie psychologii behawioralnej, koncentrując następnie uwagę na współczesnych modelach biznesowych, w których satysfakcja klienta traktowana jest jako wartość wynikowa realizowanej strategii. Ważną część opracowania stanowi analiza rynku turystycznego w Polsce, z podkreśleniem znaczenia turystyki zorganizowanej oraz jej możliwości rozwojowych. Ponadto w monografii zawarto analizę metod stosowanych do pomiaru satysfakcji klienta, a także wyniki badania satysfakcji turystów z usług świadczonych przez touroperatorów. Zastosowanie modelowania równań strukturalnych SEM jako procedury analitycznej umożliwiło weryfikację zaproponowanego modelu teoretycznego, natomiast wykorzystanie analizy IPA pozwoliło na sformułowanie wniosków oraz zaleceń dla menedżerów.

Interfejs marketingowo-finansowy w analityce marketingowej. Teoria i praktyka

Interfejs marketingowo-finansowy w analityce marketingowej. Teoria i praktyka

Grażyna Golik-Górecka

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo SIZ, Łódź 2018

Niniejsza monografia odkrywa interfejs marketingowo- finansowy. Po raz pierwszy dokonano przeglądu tej problematyki, tak w literaturze anglojęzycznej jak i polskiej. Publikacja zawiera tak ewolucyjne ujecie oraz przegląd kierunków i zakresu badań. Dokonano próby oceny wpływu interfejsu MFTI w zintegrowanych analizach strategicznych na utrzymywanie pozycji przedsiębiorstw na rynku (ich rozwoju i wzrostu). Natomiast we współczesnych analitykach marketingowych, czyli w dashboardach, integrujących planowanie, monitorowanie i analizę strategii przedsiębiorstwa ujęto, także Interfejs MFTI w całościowym zarządzaniu strategicznym co pozwala na uzyskanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku. Praca ma walory metodyczne, poznawcze i aplikacyjne. Praca ma charakter w przeważającej części empiryczny, ale również może być wykorzystywana przez praktyków. Przedstawione w rozprawie tendencje w rozwoju teorii i praktyki w zakresie interfejsu, mogą być wykorzystane przy planowaniu i prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie analityki marketingowej. Praca może być przeznaczona także dla grona odbiorców zaangażowanych w badaniach i procesach dydaktycznych na studiach z zakresu ekonomii i zarządzania.

Z recenzji: „Prezentacja narzędzi analitycznych służących badaniu problemu problemów marketingowych i finansowych stanowi oryginalne ujęcie. Faktyczna analiza strategiczna jest ważnym wyzwaniem dla kształtowania współczesnego rozwoju w tym dla zarządzania strategicznego. Spojrzenie na przedsiębiorstwo jako na portfel produktów uważam za ważny punkt wyjścia dla kształtowania działań marketingowych, ale i dla innych procesów biznesowych (…) Rozważania na temat zależności marketingu i finansów w polskiej nauce uważam za wartościowe i oryginalne, zwłaszcza w kontekście silnej tradycji rozdzielania tych nauk. Choć mało jest badań w tym stylu to tym bardziej wydają się one obiecujące. Argumentację na temat potrzeby integracji ujęć badawczych oraz przegląd dokonań naukowych z tego obszaru uważam za ważny wkład Autorki do nauki (…) Interesująca także w pracy jest oryginalna próba zaprojektowania kokpitu dla wcześniej opisywanych przedsiębiorstw. Jest to zamierzenie wartościowe o znacznych walorach aplikacyjnych.”
prof. zw. dr hab. Andrzej Kaleta

Relationships on food markets. Consumers’ perspectives

Relationships on food markets. Consumers’ perspectives

Elżbieta Goryńska-Goldmann, Michał Gazdecki

 

Wydawnictwo: Poznań University of Life Sciences, Poznań 2018

Link do książki

Problematyka relacji występujących pomiędzy podmiotami rynku należy do zagadnień o rosnącym znaczeniu zarówno w ujęciach teoretycznych jak i praktycznych. Istotność problematyki relacji wynika również z faktu, iż mogą one być rozpatrywane w układach B2B jak i B2C. W obu tych obszarach obserwuje się rozwój piśmiennictwa, który jest wynikiem rosnącego zainteresowania autorów wywodzących się z nauk o zarządzaniu i ekonomii.Silna konkurencja i częsty kontakt z klientem na rynkach żywnościowych pobudzają kreatywność marketerów, a zjawiska i trendy zapoczątkowane na tych rynkach często upowszechniają się w innych branżach. Rozwój rynków żywnościowych, ich heterogeniczność, powodują, że może ujawnić się na nich pełne spektrum powiązań relacyjnych. Z tych powodów rynki żywnościowe mogą stanowić wartościowy obszar badań w zakresie relacji.

W niniejszej monografii przyjęto wielopłaszczyznowe podejście do relacji, poddając je analizie z perspektywy konsumentów. W kolejnych rozdziałach przedstawiono ważne aspekty zarządzania i budowania relacji B2C, takie jak tworzenie innowacji i wartości dla konsumentów, możliwości rozwoju rynków żywności ekologicznej oraz zmiany w stylu życia konsumentów. Przedstawione tematy mogą stać się punktem wyjścia do dalszych badań, pogłębionych studiów i badań naukowych, stanowiąc tym samym inspirację do poszerzania obecnej wiedzy.

Wywiad z liderem. Wizerunek lidera na podstawie osiemdziesięciu (80) indywidualnych wywiadów pogłębionych

Wywiad z liderem. Wizerunek lidera na podstawie osiemdziesięciu (80) indywidualnych wywiadów pogłębionych

Angelica Pegani

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018

 

Książka w swojej treści obejmuje komunikację międzykulturową między liderami – osobami średniego i wyższego stopnia zarządzania. Tematem niniejszej pracy stały się również style liderów, ich analiza na podstawie osiemdziesięciu wywiadów pogłębionych.

Autorka jako cel pracy postawiła sobie odpowiedź na następujące pytania: Jak komunikują się liderzy o różnych narodowościach? Czym jest kultura oraz komunikacja międzykulturowa? Czy występują konflikty w komunikacji międzykulturowej? Co sprawia, że liderzy kierują się stereotypami lub uprzedzeniami? Czy czas, miejsce i przeszłość historyczna wpływa na komunikację między kulturami? Czy kobieta liderka różni się od mężczyzny lidera w komunikowaniu się? Przedstawione do opinii opracowanie liczy kilkaset stron, na których zawarto wstęp, trzy rozdziały, podsumowanie oraz spisy bibliografii, rysunków, wykresów i tabel. Na szczególną uwagę zasługują ciekawe zestawienia różnic pomiędzy menedżerem, a liderem oraz różnice pomiędzy zarządzaniem, a przywództwem. Stanowi to tym samym zasadne wprowadzenie do analiz poświęconych stylom przywództwa. Zasadniczą cześć opracowania poświęcona jest prezentacji wyników badań dotyczących kryteriów tworzących sylwetkę lidera z uwzględnieniem specyfiki branż. Badania te stanowią pewnego rodzaju kompendium wiedzy o liderach wybranych do badań przedsiębiorstw. Całość zaś opracowania może być przydatna zarówno studentom, doktorantom jak i przedsiębiorcom, którzy chcieliby lepiej zrozumieć kluczowe determinanty kreujące sylwetkę lidera, a w dalszej konsekwencji wykorzystać tę wiedzę w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

(z recenzji)

Dr inż. Grzegorz Zieliński

Katedra Inżynierii Zarządzania Operacyjnego

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Politechnika Gdańska

The Sustainable Marketing Concept in European SMEs: Insights from the Food & Drink Industry

The Sustainable Marketing Concept in European SMEs: Insights from the Food & Drink Industry

Redakcja naukowa: Edyta Rudawska

 

Wydawnictwo: Emerald Publishing Limited, Wielka Brytania 2018

Monografia jest efektem realizacji blisko czteroletniego projektu badawczego, otrzymanego przez międzynarodowy Zespół, kierowany przez prof. Edytę Rudawską, w wyniku konkursu „Harmonia” finansowanego przez NCN. Był to pierwszy w Polsce międzynarodowy projekt badawczy przyznany w ramach konkursu „Harmonia” w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Monografia dostarcza nową wiedzę na temat uwarunkowań rozwoju koncepcji marketingu zrównoważonego, sposobu jej konceptualizacji oraz zakresu jej wdrożenia przez MSP funkcjonujące na europejskim rynku żywności i napojów.

Monografia stanowi pionierskie studium o charakterze komparatywnym, w którym zaprezentowano różnice w postawach i wiedzy menadżerów oraz implementacji marketingu zrównoważonego pomiędzy rynkami odmiennymi pod względem stopnia rozwoju społeczno-ekonomicznego: kraje rozwijające się (Europa Środkowo-Wschodnia – Polska, Chorwacja, Rosja) vs. kraje rozwinięte (Europa Zachodnia – Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania). Monografia jest pracą zespołową, a jej autorami są pracownicy sześciu ośrodków naukowo-badawczych z sześciu krajów europejskich (Polska, Wielka Brytania, Niemcy, Chorwacja, Hiszpania i Rosja).

Managing Agricultural Enterprises. Exploring Profitability and Best Practice in Central Europe

Managing Agricultural Enterprises. Exploring Profitability and Best Practice in Central Europe

Redakcja: Paweł Bryła

 

Autorzy: Paweł Bryła, Hana Urbancová, Krisztián Kovács, Judit Kocsis, Klára Major
Wydawnictwo: Palgrave Macmillan, Cham 2018

Monografia jest efektem międzynarodowego projektu badawczego na temat rozwoju przedsiębiorstw rolniczych w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Badania przeprowadzono w trzech krajach z regionu Europy Środkowej: w Polsce, Czechach i Węgrach. W każdym kraju dokonano analizy roli rolnictwa w gospodarce, jak również kluczowych wyzwań z obszaru zarządzania, przed którymi stoją firmy rolnicze. Podjęto problematykę rentowności sektora rolniczego, wzrostu potencjału sprzedaży, konkurencyjności, współpracy, zasobów ludzkich i zarządzania ryzykiem.

Więcej informacji tutaj

Marketing społeczny przedsiębiorstw komercyjnych

Marketing społeczny przedsiębiorstw komercyjnych

Anna Czubała, Agata Jonas, Halina Wojnarowska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017

Ze wstępu:

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa to spełnienie ekonomicznych, etycznych i społecznych oczekiwań oraz powinności nakładanych na przedsiębiorstwo przez jego interesariuszy. Stopień zaangażowania przedsiębiorstwa w podejmowanie działań z obszarów społecznej odpowiedzialności jest w praktyce mocno zróżnicowany. Prowadzi od negacji tej koncepcji poprzez postrzeganie jej jako społecznego obowiązku, odpowiedzialności typu reaktywnego na pojawiające się kwestie społeczne, szkody, negatywne skutki prowadzonej działalności, traktowanie prospołecznych działań i projektów jako instrumentów budowania reputacji firmy do integracji celów społecznych i ekonomicznych w ogólnej strategii rozwoju firmy.

W realizacji CSR ważną rolę odgrywa marketing, odpowiadając za obserwację rynku, określenie oczekiwań społecznych na rynkach docelowych przedsiębiorstw, opracowanie produktów zaspokajających etyczne i społeczne potrzeby nabywców, ich dostarczanie i promocję.

Z recenzji wydawniczej Prof. dr hab. Jacka Otto:

Niniejszy podręcznik nie powinien być traktowany jako wyczerpujące zestawienie i pełny opis koncepcji marketingu społecznego. Należy jednak podkreślić, iż jest to pierwsza na polskim rynku wydawniczym pozycja książkowa podejmująca zagadnienia marketingu społecznego. Zapewne będzie ona stanowiła punkt odniesienia dla potencjalnych innych autorów gotowych zmierzyć się z tą problematyką.

Dodatkowo, uwzględniając fakt, iż sama koncepcja marketingu społecznego budzi pewne kontrowersje, odbierana jest niejednoznacznie, dokonany przez Autorki dobór treści należy uznać za interesujący i godny uznania. Uważam, iż podręcznik ten będzie inspiracją do podjęcia merytorycznej dyskusji w tym obszarze.

Uwzględniając pionierski charakter podręcznika na polskim rynku wydawniczym, pojawiające się wątpliwości co do istoty, zakresu narzędzi, obszarów zastosowania koncepcji marketingu społecznego powodujących niedostateczną spójność poglądów a w konsekwencji powszechnie uznanych i akceptowanych podstaw teoretycznych, w pełni uznaję prawa Autorek do własnej propozycji w tym zakresie. Mając świadomość pojawienia się zdań odmiennych traktuję ten fakt jako zaletę albowiem pobudzenie dyskursu merytorycznego w podjętej przez Autorki problematyce powinno zaowocować jego kolejną udoskonaloną edycją.

Filozofia Kaizen. Rozwój międzynardowego przedsiębiorstwa według japońskiej metody

Filozofia Kaizen. Rozwój międzynardowego przedsiębiorstwa według japońskiej metody

Angelica Pegani

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN,, Warszawa 2017

Tematem książki jest japońska koncepcja Kaizen oraz jej analiza na podstawie wybranych przykładów z badań własnych. W publikacji ujęto filozofię nie tylko pod kątem teoretycznym, ale również praktycznym. Oparto się na przykładach i na podstawie badań ilościowych odpowiedziano na kilka kluczowych pytań: Czym jest koncepcja Kaizen? Czy filozofia opierająca się na „uszczuplaniu” firmy jest skuteczna? Czy Kaizen może być wykorzysty­wany jako koncepcja ułatwiająca rozwój osobisty?

Autorka podjęła się bardzo ważnego i aktualnego tematu doskonalenia podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem filozofii Kaizen. Mgr Angelica Pegani podjęła się wyjaśnienia kluczowych pojęć oraz rysu historycznego omawianej filozofii Kaizen. Odniosła się przy tym do koncepcji Lean Management pokazując tym samym nierozerwalne połączenie obu tych koncepcji w doskonaleniu obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw. Na szczególną uwagę niniejszego opracowania zasługuje prawidłowo uwypuklony wątek zarządzania kapitałem ludzkim i rola człowieka w tego typu koncepcjach. Autorka prawidłowo odniosła się tym samym zarówno do samej roli przywództwa jak i zdefiniowała jego style typy i formy, a w dalszej konsekwencji podjęła się trudnego zadania wskazania roli lidera w przedsiębiorstwach. Bardzo interesujący jest także kolejny rozdział poświęcony przeglądowi metod i narzędzi wspomagających doskonalenie podmiotów gospodarczych wykorzystywanych i możliwych do wykorzystania w przedsiębiorstwach, a następnie do doskonalenia w ujęciu filozofii Kaizen także obszaru organizacji pracy.

Dr inż. Grzegorz Zieliński

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Katedra Inżynierii Zarządzania Operacyjnego

Politechnika Gdańska

 

Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym. Integracja różnorodności

Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym. Integracja różnorodności

Redakcja naukowa: Jan W. Wiktor

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017

 

Jest nam miło podzielić się z Państwem informacją o wyróżnieniu książki „Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym. Integracja różnorodności” Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grupie „wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich”. Nagrodzona praca jest efektem współpracy 7. autorów pod redakcją prof. Jana W. Wiktora z trzech Wydziałów naszego Uniwersytetu:  1) Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 2) Wydziału Finansów i Prawa oraz 3) Wydziału Zarządzania. Zespół tworzą: prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, prof. dr hab. Jan W. Wiktor, dr hab. Paweł Bielawski, prof. UEK dr hab. Czesław Mesjasz,  dr Jolanta Walas-Trębacz, dr hab. Joanna Wyrobek i prof. UEK dr hab. Agnieszka Żbikowska. Była to jedyna nagroda Ministra, jaką otrzymali pracownicy naszego Uniwersytetu w roku 2018 (i jedna z trzech – uniwersytetów ekonomicznych w Polsce).  Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Łazienkach Królewskich w Warszawie w dn. 3 grudnia 2018 r.

Gratulujemy i życzymy kolejnych spektakularnych sukcesów!

Ze Wstępu:

Książka podejmuje pogłębioną, jednak syntetyczną refleksję nad koncepcją, strukturą i uwarunkowaniami zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym. Stanowi próbę zaprezentowania podstawowych zagadnień problematyki internacjonalizacji firmy w postaci swoistej integracji różnorodności – integracji podstawowych i na wskroś autonomicznych funkcji przedsiębiorstwa: marketingu, zasobów ludzkich, finansów i rachunkowości, ale i też integracji odmienności, jaką stanowi współczesny świat – `globalna wioska` ze specyfiką i tożsamością poszczególnych rynków ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw. Takie podejście umożliwia holistyczne spojrzenie na zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym w złożonych i turbulentnych warunkach, jakie stwarzają rozległe i pogłębiające się procesy globalizacji.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. dr. h.c. multi Andrzeja K. Koźmińskiego:

„ W książce  dostrzegam co najmniej następujące znaczące zalety:

 • Po pierwsze, opracowanie zawiera kompletny (lub „niemal kompletny”, […] ) przegląd podstawowych problemów i wyzwań zarządzania międzynarodowego. Na szczególnie pozytywną ocenę zasługuje przełamanie coraz wyraźniejszych barier dzielących subdyscypliny zarządzania i uwzględnienie aspektów finansowych i rachunkowości przedsiębiorstw międzynarodowych.
 • Po drugie, opracowanie zawiera wiele przykładów (w formie tzw. „skanerów”), często zaczerpniętych z praktyki przedsiębiorstw polskich, lub działających w Polsce. Dzięki temu możliwe jest bezpośrednie odniesienie teorii do praktyki i nierzadko rodzimej praktyki.
 • Po trzecie, w pracy znaleźć można kompetentne omówienie większości najważniejszych koncepcji, teorii i modeli spotykanych w światowej i polskiej literaturze dotyczącej zarządzania międzynarodowego. Zapewnia się w ten sposób Czytelnikowi dobry punkt wyjścia do dalszych studiów.
 • Po czwarte, wszystkie rozdziały zostały opracowane przez uznanych uczonych zatrudnionych na czołowej polskiej uczelni ekonomicznej. Gwarantuje to wysoki poziom zaprezentowanego w pracy warsztatu naukowego istotny ze względu na spodziewane zastosowania dydaktyczne książki.
 • Po piąte, dzięki starannej redakcji naukowej udało się nadać pracy zwarty, jednolity charakter, wyraźnie podporządkowany wspólnej koncepcji zaakceptowanej przez wszystkich Autorów.

Podsumowując stwierdzam, że Autorom udało się z powodzeniem zrealizować ambitny zamiar, wychodzący naprzeciw potrzeb praktyki zarządzania, dydaktyki akademickiej, rozwoju kadr menedżerskich i  dalszych badań w obszarze zarządzania międzynarodowego”.

Marketing. Wiedza ekonomiczna i aktywność na rynku

Marketing. Wiedza ekonomiczna i aktywność na rynku

Anna Mazurkiewicz-Pizło, Wojciech Pizło

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

 

Marketing. Wiedza ekonomiczna i aktywność na rynku – opis wydawcy
Praca prezentuje interdyscyplinarne spojrzenie na kwestie marketingu zarówno z punktu widzenia ekonomii, jak i zarządzania. W zaprezentowanym przez autorów ujęciu marketing to nie tylko wiedza o technikach, narzędziach i sposobach oddziaływania na rynek, ale również teoria i praktyka gospodarowania, rozpatrywane na tle zagadnień ekonomii i konsumpcji. Jest to nowatorskie podejście stosunkowo rzadko spotykane w literaturze przedmiotu. Wyróżniającą cechą opracowania jest przedstawienie całokształtu złożonej problematyki marketingu w logiczny i sekwencyjnie uporządkowany sposób. Celem publikacji jest próba odpowiedzi na pytania dotyczące najważniejszych reguł i zasad postępowania marketingowego, które są podstawą zarządzania organizacjami i osiągania przewagi konkurencyjnej w zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Jest adresowana zarówno do studentów kierunków ekonomicznych, jak i praktyków gospodarczych.
Dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW
The book written by Anna Mazurkiewicz-Pizło and Wojciech Pizło focuses on a current marketing theory with a selection of practical consequences and with the stress on economic relations. Presently, there is no offer in the market within the framework of a highly competitive environment that could be successfully applied without a systematic, continuous, planned and objectives-oriented approach within the marketing management process. Although marketing issues are presented by a wide range of publications of domestic (Polish) as well as foreign origin, each new publication, espe-cially if it respects the current marketing trends and is written in a professional style with a high-quality approach, can certainly find its place in the market. These are the reasons why the topic of the reviewed book can be considered as innovative and up-to-date. As stated in the introduction of the book, every one of us at some point has to deal with marketing activities of companies, political parties, non-profit companies, governments or other organisations and thus the publication can be very helpful, as it is important to decode the core marketing concept influencing our everyday life (…). The book has a strong application potential, as it can satisfy the marketing knowledge needs not only of marketing professionals, but also students of management, marketing and/or economics as well as their teachers and, finally, the wider public interested in the core nature and spirit of marketing.
Prof. Peter Štarchoň, Comenius University in Bratislava

Sport jako biznes w czasach globalizacji

Sport jako biznes w czasach globalizacji

Andrzej Sznajder

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017

Książka jest pierwszą w Polsce publikacją na temat internacjonalizacji klubów i innych organizacji sportowych. W książce wskazuje się także na możliwości zwiększenia stopnia umiędzynarodowienia działań różnych przedsiębiorstw dzięki powiązaniu ze sportem.
Tezą książki jest stwierdzenie, że organizacje sportowe, podobnie jak przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, podlegają procesowi internacjonalizacji, rozumianej jako proces zwiększania zaangażowania w działania na rynkach zagranicznych. Jest tu też zwrócona uwaga na zjawisko semiglobalizacji, czyli jednoczesnego przywiązania do społeczności lokalnej i rozwijania działalności na wielu rynkach zagranicznych. Wskazuje się też na różne przejawy internacjonalizacji organizacji sportowych w ramach łańcucha tworzenia wartości przez organizacje sportowe. Polega ona zarówno na pozyskiwaniu z zagranicy zasobów, niezbędnych do ich funkcjonowania – sportowców, trenerów, menedżerów, zasobów finansowych i rzeczowych, jak i na działaniach marketingowych i sprzedażowych na rynkach zagranicznych. Wartością książki są także liczne analizy przypadków rozwoju działania organizacji sportowych na rynkach zagranicznych, jak i internacjonalizacji przedsiębiorstw, stosujących strategię powiązania ze sportem.

Asymetria wiedzy a aktywność informacyjna konsumentów na rynku produktów żywnościowych

Asymetria wiedzy a aktywność informacyjna konsumentów na rynku produktów żywnościowych

Renata Nestorowicz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2017

W monografii usystematyzowano pojęcia związane z asymetrią informacji i wiedzy oraz przedstawienie zależności między obiema kategoriami asymetrii. Przedstawione zostały  skutki asymetrii wiedzy i informacji oraz możliwości przeciwdziałania im na rynku produktów żywnościowych. Przeprowadzone przez autorkę badania pozwoliły m.in. na dokonanie segmentacji konsumentów w oparciu o deklarowaną aktywność informacyjną, a także określenie zależności między poziomem wiedzy a aktywnością informacyjną konsumenta (deklarowaną i rzeczywistą), która wiąże się z ograniczaniem asymetrii wiedzy między konsumentami a producentami.

Kształtowanie lojalności klientów biur podróży

Kształtowanie lojalności klientów biur podróży

Izabela Michalska-Dudek

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017

Monografia pt. „Kształtowanie lojalności klientów biur podróży” stanowi pierwszą próbę podjęcia kompleksowych badań nad problematyką zastosowania instrumentarium tworzenia lojalności nabywców usług turystycznych, a przeprowadzone na jej potrzeby badania pozwoliły na zgromadzenie i uporządkowanie wiedzy na temat teoretycznych i metodologicznych podstaw procesu budowania długotrwałych więzi biur podróży z klientami. Autorka pracy omówiła  także wyniki badań empirycznych strony podażowej rynku biur podróży w Polsce, co pozwoliło na ocenę znajomości podstawowych zasad projektowania, stopnia i zakresu wykorzystania programów lojalnościowych, stopnia trudności poszczególnych aspektów zarządzania nimi, a także ocenę efektów ich stosowania przez menedżerów odpowiedzialnych za działania marketingowe w biurach podróży funkcjonujących na polskim rynku. W monografii zawarto również propozycję autorskiego modelu teoretycznego lojalności klientów biur podróży, stanowiącego egzemplifikację rzeczywistych zachowań nabywców usług turystycznych biur podróży.

Culture Management. Strategy and Marketing Aspects

Culture Management. Strategy and Marketing Aspects

Łukasz Wróblewski

 

Wydawnictwo: Logos Verlag Berlin – Academic Books for Sciences and Humanities, Berlin 2017

Każdy podmiot gospodarczy, który pragnie utrzymać i umacniać swoją pozycję na rynku, musi dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych oraz wymagań i potrzeb swoich odbiorców. Odnosi się to do wszystkich sektorów gospodarki, w tym również do podmiotów sektora kultury. Zarządzanie instytucjami kultury ma wiele cech wspólnych z tymi, które wykształciły się w przedsiębiorstwach, ale też wiele takich, które spotykamy tylko w sektorze kultury. Szczególnie działania z obszaru zarządzania strategicznego i marketingowego przybierają dużo oryginalnych cech, co zaprezentowane zostało w książce „Culture Management. Strategy and Marketing Aspects”.
Więcej informacji tutaj

Uwarunkowania skuteczności badań marketingowych

Uwarunkowania skuteczności badań marketingowych

Piotr Tarka

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2017

Celem rozprawy była identyfikacja i klasyfikacja kategorii uwarunkowań postulowanego modelu skuteczności badań marketingowych w ujęciu teoretycznym, a następnie konstrukcja empiryczno-operacyjnego modelu pomiarowego i przeprowadzenie analitycznej diagnozy uwarunkowań (w tym wyjaśnienie związków pomiędzy czynnikami i efektami badań wraz ze wskazaniem kluczowych determinant) skuteczności badań marketingowych w firmach w sferze organizacyjnej i metodologicznej.

 

Badania marketingowe. Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku

Badania marketingowe. Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku

Krystyna Mazurek-Łopacińska

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

Książkę oceniam jako jedną z najbardziej wartościowych pozycji poświęconych tej problematyce na polskim rynku. Jest to efekt zastosowanego w niej podejścia metodycznego obejmującego procedurę badawczą, źródła informacji, metody i techniki badań (…). Ciekawie dobrane przykłady bardzo dobrze pokazują specyfikę i użyteczność stosowanych metod w rozwiązywaniu problemów marketingowych związanych m.in. z segmentacją rynku, produktami marketingowymi, wyborem kanałów dystrybucji i obsługą klienta, a także pomiarem efektów komunikacji, w tym reklamy internetowej. Zaletą książki jest stosowanie nowoczesnych rozwiązań metodycznych z wykorzystaniem internetu, technik neurobiologicznych, a także dobrze dobranych metod jakościowych i ilościowych. Publikację wyróżnia kompleksowe ujęcie prezentowanych zagadnień, a doskonałym zwieńczeniem takiego podejścia są przedstawione metody pomiaru satysfakcji i lojalności i klientów.

Z recenzji wydawniczej: Prof. dr hab. Józefa Garczarczyka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Do wyróżników książki należą:

 • zaprezentowanie szerokiego wachlarza jakościowych oraz ilościowych metod badań marketingowych wraz ze wskazaniem na rozwój zastosowań eyetrackingu, technik neurobiologicznych, a także na zwiększający się zakres wykorzystywania internetu w badaniach marketingowych,
 • przykłady pochodzące z polskich firm,
 • kompleksowe podejście,
 • przejrzysta struktura i jasność wykładu,
 • bogata bibliografia.
Style liderów. Analiza na podstawie wybranych przykładów z polityki, kultury oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych

Style liderów. Analiza na podstawie wybranych przykładów z polityki, kultury oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych

Angelica Pegani

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

Książka jest oparta na między innymi własnych badaniach naukowych i stanowi bardzo rzetelne, dojrzałe, szczególnie od strony teoretycznej, opracowanie stylów liderów i przywództwa.

Celem pracy jest próba odpowiedzi na kilka ważnych pytań, które zadaje młoda badaczka: Jakie są cechy charakterystyczne lidera? Jakie style liderów występują w świecie polityki, kultury oraz biznesie? Czy kobieta-liderka różni się od mężczyzny lidera w danej branży? Jakie czynniki wpływają na styl przewodzenia lidera? Kiedy mowa jest o przewodzeniu, a kiedy o zarządzaniu ludźmi?

(z recenzji)

Mgr Angelica Pegani opisała, jak powinien zachować się lider w sytuacji kryzysowej oraz czy współpraca lidera z innymi ludźmi buduje tożsamość przywódcy. Przeprowadzone badania jakościowe stanowią ważny materiał źródłowy do ewentualnej kontynuacji pracy badawczej ze wględu na liczne obiektywne oraz pozytywne recenzje doktorów i profesorów akademickich. Książka jest w pełni rekomendowana dla polskich oraz zagranicznych czytelników.

Prof. UG, dr hab. Dariusz Konrad Sikorski

Kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej i Kulturowej

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Gdański

wykładowca uniwersytecki

Zabezpieczenie emerytalne. Modele i determinanty zachowań polskich gospodarstw domowych

Zabezpieczenie emerytalne. Modele i determinanty zachowań polskich gospodarstw domowych

Iwona Olejnik

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016

Opracowanie jest próbą kompleksowego spojrzenia na problem finansowego i pozafinansowego zabezpieczenia na okres starości. Mimo licznych badań i analiz dotyczących systemu zabezpieczenia emerytalnego wiedza o postawach i zachowaniach gospodarstw domowych w tym obszarze jest wciąż niewielka. Ogniskowanie uwagi na systemie zabezpieczenia emerytalnego jedynie w kontekście wydatków socjalnych czy wysokości świadczeń emerytalnych – dla utrzymania poziomu jakości życia przyszłych emerytów – jest niewystarczające. Problem ograniczonej wiedzy w tym zakresie dotyczy nie tylko Polski. Pogłębiona znajomość zachowań różnych grup osób może umożliwić lepsze przewidywania i działania w zakresie polityki społecznej oraz przygotowywania produktów zabezpieczenia emerytalnego dopasowanych do potrzeb gospodarstw domowych. Dlatego też głównym celem pracy jest skonstruowanie modelu postaw i zachowań gospodarstw domowych w zakresie zabezpieczenia na okres starości.

Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym

Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym

Wawrzyniec Rudolf

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016

W monografii autor podjął próbę wyjaśnienia rozwoju koncepcji marketingu terytorialnego na podstawie teorii współdziałania międzyorganizacyjnego. Dokonał świadomego zawężenia tej koncepcji do procesów przyciągania mobilnych czynników wzrostu do terytorium. Wymagało to zastąpienia samorządu terytorialnego jego organizacyjnym wymiarem w postaci struktur administracji samorządowej wraz z ich kierownictwem (organizacja terytorialna).
W przeciwieństwie do wielu dotychczasowych ujęć, mieszkańcy zostali zaprezentowani jako udziałowcy terytorium, mający pośredni i bezpośredni wpływ na rządzenie zarówno poprzez demokratyczne instytucje sprawowania władzy, jak i procesy governance, umożliwiające im włączanie się w podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących rozwoju terytorium. W charakterze klientów znaleźli się natomiast zewnętrzni inwestorzy, turyści i studenci rozumiani jako dysponenci mobilnych zasobów kapitału, pracy i wiedzy.

Więcej informacji tutaj

Communication in Organizational Environments

Communication in Organizational Environments

Anna Rogala, Sylwester Białowąs

 

Wydawnictwo: Palgrave Macmillan UK, Basingstoke 2016

Monografia stanowi interdyscyplinarne, kompleksowe opracowanie dotyczące zagadnień związanych z komunikowaniem się w środowisku organizacyjnym. Na potrzeby analizy połączono perspektywy takich dyscyplin jak: psychologia, socjologia i nauki o zarządzaniu. W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych przeanalizowano funkcje, cele, uwarunkowania oraz determinanty skuteczności komunikacji wewnętrznej.
Książka wypełnia lukę w literaturze związanej z zarządzaniem komunikacją wewnątrz organizacji i łączy walory naukowe z walorami aplikacyjnymi. Przydatna przy prowadzeniu zajęć z zakresu komunikacji organizacyjnej, komunikacji wewnętrznej i public relations. Zawarte w niej wnioski i rekomendacje mogą być wykorzystane przez zarządzających komunikacją wewnętrzną w różnego typu organizacjach.

Multikanałowość dystrybucji usług w gospodarce sieciowej

Multikanałowość dystrybucji usług w gospodarce sieciowej

Marcin Lipowski

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016

Technologie informacyjno-komunikacyjne zmieniły dotychczasowe podstawy przewagi konkurencyjnej oparte na rozbudowanych kanałach dystrybucji, wykorzystaniu wiedzy wyspecjalizowanych pośredników rynkowych i dużej liczbie placówek obsługujących finalnego odbiorcę. Technologia i wykorzystanie jej w procesach dystrybucji spowodowała przede wszystkim skrócenie kanałów marketingowych, bliższy kontakt producenta/dostawcy z finalnym nabywcą produktów oraz wzrost roli informacyjnej jako funkcji dystrybucji. Celem monografii jest identyfikacja czynników determinujących zachowania konsumenta w wyborze kanału dystrybucji na poszczególnych etapach procesu zakupu usługi. W środowisku multikanałowym elementem warunkującym zachowanie konsumenta jest cel kontaktu klienta z usługodawcą – poszukiwanie informacji, zakup, obsługa pozakupowa, rezygnacja. Na podstawie badań nabywców sformułowano zalecenia zarządzania systemami wielokanałowej sprzedaży dla dostawców usług. Niniejsza książka jest efektem pracy w ramach grantu naukowego Narodowego Centrum Nauki nr 2014/13/B/HS4/01612 zatytułowanego „Modelowanie dystrybucji usług w gospodarce sieciowej” .

Cena jako marketingowy instrument oddziaływania na konsumentów

Cena jako marketingowy instrument oddziaływania na konsumentów

Ilona Bondos

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2016

Książka ma charakter teoretyczno-empiryczny, celem głównym było zbadanie i ocena wpływu ceny na decyzje nabywcze konsumentów na rynku dóbr wybieralnych trwałego użytku. Autorka przeanalizowała znaczenie ceny na tle pozostałych elementów oferty, istotnych z punktu widzenia nabywcy, uzupełniając wnioski informacjami pozyskanymi od reprezentantów strony podażowej. W ramach tak sformułowanego celu głównego wyodrębniono również cele cząstkowe nawiązujące do takich kwestii, jak identyfikacja czynników ważnych podczas poszukiwania informacji oraz zakupu, postrzeganie różnych poziomów cen przez nabywców i czynników sprzyjających akceptacji ceny, a także ocena podejścia badanych przedsiębiorstw do problemu komunikowania cen potencjalnym nabywcom.
W części teoretycznej zwrócono uwagę m.in. na zagadnienie ewolucji poglądów na temat wartości i ceny z uwzględnieniem dorobku ekonomii behawioralnej, związków ceny z pozacenowymi instrumentami marketingu oraz wybrane zagadnienia z obszaru zarządzania ceną w przedsiębiorstwie.

The Impact of the Digital World on Management and Marketing

The Impact of the Digital World on Management and Marketing

G. Mazurek, J. Tkaczyk

 

Wydawnictwo: Poltext, Warszawa 2016

Takie zjawiska jak e-rynek, e-commerce, e-konsument, które pojawiły się ponad 10 lat temu w dyskursie naukowym, nadal można uznać za nowinki, głównie ze względu na ich rosnące znaczenie i zmiany jakie one wywołują – nie tylko w kontekście działań marketingowych, ale także w odniesieniu do koncepcji działalności gospodarczej oraz sposobu tworzenia wartości.
Paradygmat sieci, współpraca oparta na partnerstwie pomiędzy różnymi podmiotami, dzielenie się zasobami staje się podstawą do dyskusji na temat zarządzania przedsiębiorstwem oraz sposobów w jaki przedsiębiorstwa mogą tworzyć wartość.
Książka ma na celu przedstawienie różnorodnych zmian, jakim podlega Internet oraz ukazanie, jaki wpływ mogą te zmiany wywierać zarówno na teorię, jak i praktykę marketingu i zarządzania.

Książka dostępna jest w otwartym dostępie na licencji Creative Commons 3.0 PL do pobrania w całości z repozytoriów:
Ceon Repozytorium
Google Books

B2B Relationship Marketing Management in Trade Fair Activity

B2B Relationship Marketing Management in Trade Fair Activity

D. Siemieniako, M. Gębarowski

 

Wydawnictwo: Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2016

Monografia porusza problematykę zarządzania marketingiem na rynku przedsiębiorstw (business-to-business, B2B), którą coraz bardziej interesują się badacze oraz praktycy biznesu. W książce zaprezentowano połączenie dwóch ważnych koncepcji marketingowych, takich jak: zarządzanie marketingiem relacyjnym oraz zarządzanie aktywnością targową. Publikacja poświęcona została zagadnieniu roli targów w zarządzaniu marketingiem relacyjnym na rynku B2B, na przykładzie branży nieruchomości handlowych, w kontekście rynku europejskiego (ze szczególnym uwzględnieniem rynku polskiego). Autorzy uwzględnili wpływ światowego kryzysu ekonomicznego na analizowaną branżę. Istotną kwestią poruszoną w monografii jest eksploracja cech targów branży nieruchomości handlowych z punktu widzenia tworzenia korzystnych warunków w rozwijaniu relacji biznesowych, co jest oryginalnym wkładem autorów. Książka zaczyna się prezentacją współczesnych targów nieruchomości handlowych wraz z propozycją autorskiej metody badania aktywności marketingowej wystawców – mystery visitor. Następnie, przy wykorzystaniu czteroetapowego badania empirycznego, przedstawiono model zarządzania relacjami z klientami z perspektywy uczestników targów nieruchomości handlowych. Na podstawie przeprowadzonych badań ukazano generalny problem zarządzania marketingiem relacji w usługach na rynku B2B, z położeniem szczególnego nacisku na koncepcję zarządzania obietnicą oraz na zagadnienie lojalności relacyjnej. Zaprezentowano nowatorskie podejście do zarządzania aktywnością marketingową w odniesieniu do wielu wydarzeń wystawienniczych, z perspektywy zarządzania cyklem życia projektu. W monografii sporo miejsca poświęcono kluczowym, zdaniem autorów, działaniom w budowaniu relacji w przestrzeni targowej – wykorzystaniu przez wystawców marketingu doświadczeń oraz rozmowie targowej. Pomimo, że wyniki badań empirycznych przedstawionych w książce odnoszą się do branży nieruchomości handlowych, to zdaniem autorów, zawarte w niej propozycje mogą zostać wykorzystywane przez menedżerów w innych obszarach aktywności gospodarczej.

Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej

Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej

Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Aleksander S. Marcinkowski, Agata Motyl-Adamczyk

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016

Książka uwzględnia wielość podejść i perspektyw naukowych. Opiera się na przeglądzie zarówno wyników badań empirycznych, jak i aspektów metodologicznych i teoretycznych z zakresu socjologii, antropologii, psychologii czy lingwistycznych analiz międzykulturowych, ważnych dla działań biznesowych realizowanych na zróżnicowanych kulturowo rynkach. Autorzy, wychodząc z założenia, że komunikacja to kultura, a kultura to komunikacja, skoncentrowali się na syntezie zagadnień wyjaśniających zawiłości i złożoność komunikacji międzykulturowej w biznesie, uwypuklając zagadnienia powiązane z marketingiem.
W poszczególnych rozdziałach zostały podjęte wątki dotyczące:
• istoty komunikacji międzykulturowej i kompetencji międzykulturowych u przedstawicieli biznesu jako konsekwencji procesów globalizacyjnych,
• uwarunkowań komunikacji na zróżnicowanych kulturowo rynkach,
• analizy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w przestrzeni międzykulturowej,
• budowania przekazu reklamowego kierowanego do klientów na rynkach odmiennych kulturowo.

więcej informacji tutaj

Uwarunkowania i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w podmiotach sfery kultury

Uwarunkowania i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w podmiotach sfery kultury

Magdalena Sobocińska

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015

Książka w 2017 roku została wyróżniona w XII konkursie na prace naukowe w zakresie nauk o zarządzaniu w kategorii monografie przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.
Autorka podjęła w monografii bardzo ważny problem badawczy oraz wniosła istotny wkład do dorobku naukowego. Główne komponenty „intelektualnej wartości dodanej” reprezentowanego opracowania są następujące:

 • wzbogacenie wiedzy dotyczącej stosowania orientacji rynkowej w podmiotach sfery kultury w Polsce dzięki oryginalnym, samodzielnie zaprojektowanym i metodycznie poprawnym badaniom empirycznym […];
 • systematyzacja istniejącego dorobku naukowego; Autorka bardzo rzetelnie, z benedyktyńską wręcz dokładnością, prowadzi swoją narrację, odwołując się do różnych teorii, ujęć i koncepcji funkcjonujących w naukach społecznych i w naukach o zarządzaniu;
 • solidna dokumentacja naukowa i bogata warstwa faktograficzna; Autorka zademonstrowała bardzo dobrą znajomość podejmowanych w pracy zagadnień i problemów, wspartą erudycją i przeglądem bogatej literatury przedmiotu (krajowej i zagranicznej) […];
 • umiejętne wykorzystanie oraz twórcza adaptacja istniejących teorii, ujęć i koncepcji dla potrzeb własnego programu badawczego, co świadczy o dojrzałości intelektualnej oraz metodycznej Autorki oraz bardzo dobrym opanowaniu warsztatu naukowego.

Z recenzji wydawniczej: Prof. dr hab. Bogdana Mroza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Monografia zawiera krytyczny przegląd istniejących teorii i koncepcji. W nowatorski sposób łączy teorie ekonomiczne z teoriami funkcjonowania sfery kultury. Autorka wniosła także własny wkład do syntetyzowania dotychczasowego dorobku naukowego. Dokonała modyfikacji metod badań ilościowych oraz jakościowych i poprawnie je zastosowała do osiągnięcia celu pracy oraz zweryfikowania postawionych hipotez badawczych. Przeprowadzone badania oraz zastosowane metody w istotny sposób poszerzają wiedzę marketingową z zakresu orientacji rynkowej instytucji kultury i jej uwarunkowań. Autorka wykazała się bardzo dobrym warsztatem naukowym.

Z recenzji wydawniczej: Prof. dr hab. Henryka Mruka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Działania marketingowe i ich uregulowania w Polsce

Działania marketingowe i ich uregulowania w Polsce

Redakcja: Teresa Taranko

 

Autorzy: Radosław Baran , Adam Czarnecki , Stefan Doroszewicz , Beata Marciniak , Piotr Miller , Tomasz M. Miśkiewicz , Teresa Taranko, Anna Zbierzchowska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer, Warszawa 2015

Książka dotyczy prawnych i etycznych uwarunkowań marketingu. Ma ona na celu ułatwienie menedżerom odpowiadającym za działania marketingowe podejmowanie decyzji w zgodzie z uregulowaniami prawnymi, środowiskowymi oraz etyką, co w konsekwencji powinno prowadzić do wzrostu zaufania do marketingu jako koncepcji działania przedsiębiorstw i poprawy jego społecznego wizerunku. W publikacji omówiono m.in. uregulowania dotyczące:
• bezpieczeństwa produktów i odpowiedzialności za ich wadliwość,
• potwierdzania zgodności wyrobów ze standardami za pomocą znaków jakości,
• bezpieczeństwa opakowań produktów dla konsumentów i środowiska naturalnego,
• możliwości legalnego zabezpieczenia niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa,
• zasad kształtowania cen i ich komunikowania potencjalnym nabywcom,
• stosunków między użytkownikami kanałów dystrybucji,
• ograniczeń w obrocie niektórymi rodzajami produktów,
• warunków oferowania wybranych rodzajów produktów,
• komunikacji marketingowej,
• ochrony interesów respondentów, badaczy i zleceniodawców odnoszące się do procesu projektowania badań ich przebiegu i ogłaszania wyników.

Podstawy statystyczne badań marketingowych

Podstawy statystyczne badań marketingowych

Małgorzata Adamska, Magdalena Ciesielska, Mirosława Szewczyk

 

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2015

Wartością najbardziej cenioną przez współczesnych menedżerów jest doskonała znajomość aktualnych trendów rynkowych i potrzeb nabywców oraz działań konkurencji, wynikająca z realizowanych badań marketingowych. Systematyczne badania rynku należy traktować jako podstawową zasadę postępowania marketingowego.
To drugie wydanie cieszącego się dużą popularnością, zarówno wśród studentów jak i praktyków zarządzania skryptu, poświęcono zarówno teoretycznym, jak i praktycznym zagadnieniom związanym z realizacją badań marketingowych, m.in.: określeniu podmiotu w badaniu marketingowym, charakterystyce klienta jako źródła wiedzy, przekładaniu problemu decyzyjnego na problem badawczy, doborowi odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych, doborowi próby, analizie i interpretacji danych (z zastosowaniem metod statystycznych), raportowaniu i prezentacji wyników badań.
Opracowanie obejmuje swym zakresem materiał pomocny w samodzielnym przeprowadzaniu badań marketingowych lub/i współpracy przy ich przeprowadzaniu z profesjonalną agencja badawczą. Skrypt, dzięki przyjętej konstrukcji ułatwia studentom nabycie umiejętności zastosowania podstawowych metod statystycznych w badaniach marketingowych.

Promocja usług

Promocja usług

Mirosław Marczak, Monika Boguszewicz-Kreft

 

Wydawnictwo: CeDeWu, Warszawa 2015

Podręcznik zawiera szczegółową analizę funkcjonowania rynku usługowego w kontekście podejmowanych na nim działań promocyjnych, w tym m.in.:
– podstawy teoretyczne i terminologię związaną z usługami,
– specyfikę promocji oraz charakterystykę jej głównych instrumentów wykorzystywanych w sektorze usług,
– przykłady wykorzystania niestandardowych form promocji w usługach,
– zasady planowania i realizacji kampanii promocyjnych,
– przykłady działań promocyjnych podejmowanych na wybranych rynkach usług,
– analizę kompleksowych rozwiązań w zakresie promocji usług na przykładzie sektora usług turystycznych.

Główne zalety podręcznika to m.in.:
– przejrzysty układ,
– logiczna i spójna merytorycznie struktura,
– zrozumiała forma przekazu,
– szczegółowa analiza wykorzystania promocji w usługach,
– liczne przykłady z polskiego i zagranicznego rynku usług,
– omówienie problematyki rzadko podejmowanej w literaturze krajowej (dotyczącej koncepcji ambient marketingu),
– bogata bibliografia.

Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych. Perspektywa sprzedawcy i konsumenta

Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych. Perspektywa sprzedawcy i konsumenta

Paweł Bryła

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015

W marketingu produktów żywnościowych wzrasta znaczenie akcentowania obszaru pochodzenia, tradycyjnych metod wytwarzania i ekologicznego charakteru produktu jako wyróżników oferty. W procesie budowania przekonania konsumentów o atrakcyjności oferty istotną rolę odgrywają instrumenty gwarantowania wysokiej jakości produktu, w szczególności oznaczenia jakości i systemy certyfikacji. Przyjmują one cechy tzw. marek kolektywnych. Marketingowy proces konstruowania jakości produktów regionalnych i ekologicznych ma uwarunkowania systemowe, gdyż zależy od poziomu współpracy w kanale dystrybucji. Tożsamość obszaru pochodzenia i wymiar ekologiczny nawiązują do potrzeb współczesnego konsumenta, jego systemu wartości i preferencji. Dotychczasowe zainteresowania naukowe autora koncentrowały się na marketingu regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych, przede wszystkim od strony podażowej z perspektywy producentów. Naturalnym kierunkiem dalszych badań, których wyniki prezentowane są w tej publikacji, było zatem dążenie do poznania perspektywy konsumentów i innych uczestników kanału rynku, w szczególności detalistów.

Komunikacja marketingowa. Istota uwarunkowania efekty

Komunikacja marketingowa. Istota uwarunkowania efekty

Teresa Taranko

 

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, Warszawa 2015

Książka dotyczy tematyki komunikacji marketingowej, która stanowi element komunikacji społecznej, a jednocześnie część systemu działań przedsiębiorstwa zmierzających do identyfikowania i kształtowania zachowań uczestników rynku: konsumentów, pośredników handlowych i konkurentów. Autorka opisuje w niej sposoby wykorzystania mechanizmów perswazyjnych związanych z kształtowaniem opinii, postaw i zachowań klientów wobec przedsiębiorstw i ich ofert. Wskazuje na funkcję konkurencyjną komunikacji marketingowej będącej ważnym elementem rywalizacji podmiotów rynkowych o uwagę, wybory i lojalność konsumentów.
Szczegółowo przedstawia m.in.: – istotę komunikacji marketingowej, jej cechy i funkcje, – zadania komunikacji marketingowej oraz wykorzystywanych do ich realizacji narzędzi i kanałów przekazu, – specyfikę komunikacji marketingowej wybranych kategorii dóbr oferowanych na rynku, – uwarunkowania projektowania i realizacji komunikacji marketingowej, – czynniki wpływające na osiąganie zakładanych przez przedsiębiorstwo celów komunikacji marketingowej, – modele ujmowania i pomiaru efektów komunikacji marketingowej, – rezultaty komunikacji marketingowej w czasie (m.in. mediowe, komunikacyjne i biznesowe, kapitał marki i kapitał relacyjny).

źródło

Za fasadą społeczności

Za fasadą społeczności

Jan Kreft

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015

Google, Facebook, Twitter, Instagram, Huffington Post i wiele innych. Za nowomedialną „społecznościową fasadą” równości, partnerstwa, wspólnot i zbiorowej inteligencji, w aureoli kreatywności i doświadczeń korporacje medialne zarządzają największą sieciową fabryką świata. Internauci są w niej wydajni i twórczy, sami się uczą i sami kupują narzędzia pracy: smartfony, komputery, aplikacje… Sami współtworzą media: poprawiają gry komputerowe, nagrywają pliki muzyczne, piszą artykuły, maile, rekomendacje. Dzielą się nimi, wzajemnie zachęcają i inspirują. Są ich już w sieciowym „nowym wspaniałym świecie” miliardy – jeszcze nigdy tak wielu nie pracowało tak nieświadomie i z takim entuzjazmem dla tak niewielu. Zwykle za darmo.
Zarządzanie ich aktywnością jest dziś największym wyzwaniem organizacji medialnych. Tych nowych, dominujących korporacji nowomedialnych, i tych starych, które w poszukiwaniu efektywnych modeli biznesowych są skazane na aktywność piratów i firm „jadących na gapę”. W środowisku „płynnej rzeczywistości” i „zawieszenia prawa” wydawcy prasowi i nadawcy telewizyjni dostarczają to, co nadal w mediach najcenniejsze, czyli unikatowe produkty: informacje, filmy, gry itp.
W Web 2.0 internauci bawią się, informują, uczą, ale też tworzą rynkowe wartości, których owoców pozbawiają się świadomie i nieświadomie. Web 2.0 towarzyszy Kultura 2.0, ale i Praca 2.0 prosumentów i prekariuszy”.

Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers

Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers

Redakcja: Magdalena Stefańska i Renata Nestorowicz

 

Autorzy: Ewa Jerzyk, Henryk Mruk, Renata Nestorowicz, Anna Rogala, Magdalena Stefańska, Ryszard Stefański, Grażyna Śmigielska, Tomasz Wanat
Wydawnictwo: Palgrave Macmillan, New York 2015

„Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers” to interesująca, wielowymiarowa pozycja na temat sprawiedliwego handlu oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Jej oryginalność ma swoje źródło przede wszystkim w obiektywnym ukazaniu zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektów związanych z tytułowymi zagadnieniami, którego to podejścia brakowało do tej pory w literaturze przedmiotu.
Autorzy omawiają ideę fair trade w nowatorski sposób, widząc w niej obszar o strategicznym znaczeniu dla sieci handlowych. Odwołują się do szeroko zakrojonych badań własnych (ilościowych i jakościowych), które przeprowadzono na terenie Polski, wśród różnych grup interesariuszy sieci detalicznych.
Szczegółowej analizie poddano m.in.: obszary przenikania koncepcji fair trade i CSR, postawy konsumentów wobec obydwu idei i związane z nimi zachowania zakupowe, znaczenie fair trade w relacjach detalistów z dostawcami oraz role komunikacji wewnętrznej i bezpośrednich przełożonych w szerzeniu postaw CSR i fair trade wśród personelu.
Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz autorzy wskazali na kierunki rozwoju koncepcji fair trade.

Scales Construction for Consumers’ Personal Values

Scales Construction for Consumers’ Personal Values

Piotr Tarka

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015

Monografia obejmuje istotną dla badań społecznych, przede wszystkim badań konsumenckich, problematykę pomiaru wartości osobowych. Książka ma charakter teoretyczno-empiryczny i jest poświęcona metodom oraz technikom konstrukcji skal pomiarowych. Poza omówieniem takich zagadnień, jak: wartości osobowe, problemy pomiaru w badaniach społecznych, czy modele pomiaru zjawisk ukrytych, autor przedstawił w książce własną propozycję skali mierzącej wartości hedonistyczno-konsumpcyjne konsumentów.

Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich

Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich

Bogdan Gregor, Magdalena Kalińska-Kula

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014

Monografia wpisuje się w aktualny i ważny nurt rozważań na temat roli informacji i wiedzy
w zarządzaniu współczesną organizacją. Autorzy koncentrują się na przedstawieniu roli informacji, pozyskiwanych głównie w drodze badań marketingowych, w podejmowaniu decyzji menedżerskich. W oparciu o studia literaturowe i inne źródła wtórne, a także wyniki szeroko zakrojonych badań empirycznych wśród przedsiębiorstw dokonano diagnozy stanu
i uwarunkowań badań marketingowych realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa oraz oceny użyteczności tychże badań w procesach decyzyjnych. Książka jest jedną z nielicznych publikacji poświęconych ocenie wykorzystania wyników badań marketingowych
w rozwiązywaniu konkretnych problemów rynkowych. Za nowatorskie można uznać badania dotyczące informacyjnych podstaw negocjacji biznesowych. Praca ma liczne walory metodyczne, poznawcze i praktyczne. Jest adresowana do szerokiego grona odbiorców. Jej treści mogą być inspirujące dla pracowników naukowych, studentów i przedstawicieli praktyki gospodarczej.

The impact of the Erasmus programme on mobility and employability

The impact of the Erasmus programme on mobility and employability

Paweł Bryła, Tomasz Domański

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014

Książka jest efektem międzynarodowego projektu badawczego finansowanego z środków Unii Europejskiej pt. “Mobilities and Employability Research for Generation Erasmus” (MERGE). Projekt był realizowany przez partnerów z Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski w latach 2011-2014. Polskim zespołem projektowym kierował dr Paweł Bryła z Katedry Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji Uniwersytetu Łódzkiego. Celem badania było określenie wpływu udziału w międzynarodowej wymianie studenckiej na przyszłą skłonność do mobilności i karierę zawodową absolwentów. Według naszej wiedzy jest to pierwsza próba analizy długofalowych efektów programu Erasmus. Polska część badania została wykonana za pomocą ankiety internetowej przeprowadzonej w 2012 r. wśród uczestników programu Erasmus w latach 2007 i 2008 (14705 wysłanych próśb, 2450 wypełnionych ankiet) oraz wywiadów z ekspertami. Dla celów porównawczych stworzono dodatkowo grupę kontrolną złożoną z absolwentów, który nie brali udziału w międzynarodowej wymianie studenckiej. Wyniki wskazują m.in. na związek między udziałem w Erasmusie a późniejszą emigracją

Kreowanie marki korporacyjnej

Kreowanie marki korporacyjnej

Magdalena Daszkiewicz, Sylwia Wrona

 

Wydawnictwo: Difin, Warszawa 2014

Świadomość znaczenia aspektów wizerunkowych sprawia, że wiele przedsiębiorstw inwestuje w branding korporacyjny. Oznacza to dbałość o przekazywanie otoczeniu wyrazistego oraz spójnego pod każdym względem obrazu. Ma on zapewnić wyróżnienie i zawładnąć trwale świadomością odbiorców. Dziś, na silnie konkurencyjnym i przeładowanym komunikacyjnie rynku, jest to zadanie coraz trudniejsze. Książka jest odpowiedzią na potrzeby osób pragnących poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności w zakresie tworzenia wizerunku firmy. Jej głównym celem jest przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z kreowaniem marki korporacyjnej oraz zainspirowanie do wykorzystania przedstawionej wiedzy w praktyce. Czytelnicy znajdą w niej odpowiedzi na pytania dotyczące istoty kreowania marki korporacyjnej, komunikacyjnych aspektów jej tworzenia, badań i analizy wizerunku, wartości marki korporacyjnej oraz związanych z nią wyzwań rynkowych. Autorki posługują się licznymi przykładami, które osadzają prezentowane zagadnienia w realiach rynkowych, uatrakcyjniając przekaz i pozwalając na lepsze zrozumienie prezentowanych treści. Książka skierowana jest do osób zainteresowanych problematyką wizerunku firmy i marki korporacyjnej.

Technologie mobilne w marketingu

Technologie mobilne w marketingu

Andrzej Sznajder

 

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014

W ostatnich latach nastąpiły ważne zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw. Coraz większe znaczenie ma korzystanie z urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety i e-czytniki. W książce przedstawiono wpływ nowych technologii informacyjnych, szczególnie rozwoju technologii mobilnych, na funkcjonowanie przedsiębiorstw, przede wszystkim na zwiększenie możliwości działań marketingowych i kształtowanie preferencji zakupowych klientów.

Autor szczegółowo omawia:
– trendy technologiczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe, które wpływają na rozwój technologii mobilnych i ich zastosowanie w marketingu,
– istotę marketingu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych i najważniejsze narzędzia marketingu mobilnego,
– możliwości zastosowania mobilnych technologii informacyjnych w odniesieniu do poszczególnych elementów marketingu w tradycyjnej jego koncepcji, czyli kształtowania produktu, ceny, dystrybucji i promocji,
– możliwości zastosowania informacyjnych technologii mobilnych w wybranych branżach.

Zintegrowana opieka zdrowotna. Podejście relacyjne do obsługi pacjenta jako klienta

Zintegrowana opieka zdrowotna. Podejście relacyjne do obsługi pacjenta jako klienta

Iga Rudawska

 

Wydawnictwo: ABC, a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014

Publikacja jest jedyną tego typu pozycją na rynku, która w sposób kompleksowy omawia zagadnienie integrowania procesu świadczenia usług opieki zdrowotnej oraz obsługi pacjenta-klienta. Opracowanie zawiera:
-przesłanki wprowadzania modelu zintegrowanej opieki zdrowotnej,
-uzasadnienie tego modelu z perspektywy teorii nauk ekonomicznych,
– nowatorskie, relacyjne ujęcie obsługi pacjenta,
-propozycję modelu oceny jakości obsługi pacjenta.
Publikacja wpisuje się w dyskusję nad możliwością jednoczesnego podnoszenia jakości obsługi pacjenta i realizowania celów efektywnościowych stawianych przed systemami ochrony zdrowia. Proponuje relacyjne ujęcie obsługi pacjenta w perspektywie marketingu związków oraz teorii sieci, w tym – oparte na badaniach empirycznych – narzędzia pomiaru jakości tej obsługi. Książkę wieńczy wypracowanie praktycznych narzędzi.
Adresatami publikacji są zarówno pracownicy naukowi zajmujący się problematyką marketingu relacji w opiece zdrowotnej i ekonomiki zdrowia, studenci uczelni ekonomicznych różnych form kształcenia, jak i decydenci w systemie ochrony zdrowia.

Marketing doświadczeń. Jak poruszyć zmysły, zaangażować emocje, zdobyć lojalność klientów?

Marketing doświadczeń. Jak poruszyć zmysły, zaangażować emocje, zdobyć lojalność klientów?

Monika Boguszewicz-Kreft

 

Wydawnictwo: CeDeWu, Warszawa 2013

To drugie wydanie pionierskiej na polskim rynku publikacji dotyczącej marketingu doświadczeń (tytuł wydania pierwszego: Zarządzanie doświadczeniem w usługach, 2009 r.). Opisana w książce koncepcja doświadczenia, bazująca na dorobku marketingu usług, proponuje holistyczne spojrzenie na ofertę przedsiębiorstw, unikając sztucznej z punk¬tu widzenia zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów, dychotomii dóbr materialnych i usług.
W książce opisano istotę marketingu doświadczeń oraz przeprowadzono szczegółową analizę elementów budujących doświadczenie. Szczególne miejsce poświęcono w niej emocjom – konstytutywnemu elementowi tej koncepcji, adaptując koncepcje z zakresu psychologii na potrzeby marketingu i wskazując sposoby ich zastosowań w kształtowaniu doświadczeń klientów.
Fragmenty publikacji dedykowano dwóm kwestiom szczególnie znacząco wpływającym na odbiór doświadczenia przez klienta. Pierwsza związana jest z sytuacją asymetrii zależności pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą, druga dotyczy sytuacji wystąpienia błędu w usłudze i sposobów reakcji przedsiębiorstwa. W kolejnych rozdziałach omówiono proces projektowania, wdrażania, monitorowania i udoskonalania zarządzania doświadczeniem. Książka zawiera również wiele przykładów zastosowań marketingu doświadczeń oraz cztery studia przypadków prezentujące wzorcowe zarządzanie doświadczeniem.

 E-consumer in Europe. Comparative analysis of behabiours

E-consumer in Europe. Comparative analysis of behabiours

M. Jaciow, R. Wolny, A. Stolecka-Makowska

 

Wydawnictwo: Helion, Gliwice 2013

Kraje Europy rozwijają się w różnym tempie, stopniu i zakresie, w zależności od czynników ekonomicznych, demograficznych, społecznych, kulturowych czy stopnia zaawansowania technologicznego. Innowacyjność gospodarki ma coraz większe znaczenie dla rozwoju danego państwa, ponieważ przekłada się na konkurencyjność podmiotów rynkowych i zwyczaje konsumentów. Jednym z przejawów tej innowacyjności jest wirtualizacja życia społeczno-gospodarczego, o określonych skutkach dla handlu międzynarodowego. Monografia uzupełnia wiedzę w zakresie zachowań e-konsumentów w Europie. W pracy dokonano identyfikacji i porównania zachowań nabywczych e-klientów w wybranych krajach (we Francji i Włoszech, w Polsce, Portugalii, Rumunii i na Słowacji). Zawarto w niej także informacje, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w Internecie i kierującym ofertę do e-konsumentów na obszarze naszego kontynentu.

Rynek e-usług w Polsce – funkcjonowanie i kierunki rozwoju

Rynek e-usług w Polsce – funkcjonowanie i kierunki rozwoju

R. Wolny

 

Wydawnictwo: UE, Katowice 2013

Zmiany jakie dokonują się w procesie świadczenia usług, a związane z rozwojem internetowego kanału dystrybucji wpływają na funkcjonowanie rynku usług, w tym na zachowania usługobiorców i na działalność usługodawców. Rynek e-usług w Polsce jest rynkiem młodym. Świadczy o tym zarówno liczba podmiotów występujących na rynku, jak również oferta e-usług. Praca stanowi próbę eksploracji rynku e-usług w Polsce zarówno od strony popytowej, jak i podażowej. W pracy dokonano próby modelowania wyodrębnionych wschodzących i wzrastających rynków e-usług. Przeprowadzone na potrzeby pracy badania o charakterze teoretycznym i empirycznym poszerzają wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku e-usług w Polsce oraz wskazują na kierunki jego rozwoju.

Marketing produktów regionalnych na europejskim rynku żywności

Marketing produktów regionalnych na europejskim rynku żywności

Tomasz Domański, Paweł Bryła

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013

W procesie konsumpcji produktów żywnościowych obserwujemy wyraźny trend do poszukiwania autentycznych wartości i związanych z nimi produktów. W kontekście europejskim należy także podkreślić umacnianie roli regulacji unijnych, które służą ochronie produktów regionalnych oraz unikatowych metod wytwarzania. Z marketingowego punktu widzenia produkty regionalne stwarzają szereg zupełnie nowych możliwości dla innowacyjnych działań marketingowych. Działania te wpisują się w szeroki nurt marketingu sensorycznego i nostalgicznego, gdyż w przypadku żywności zmysłowe walory produktu mają kluczowe znaczenie. Innowacje marketingowe tej kategorii firm dotyczą głównie sfery komunikacji marketingowej oraz nowoczesnych kanałów dystrybucji. W sferze komunikacji marketingowej działania te dotyczą strategii budowania marki oraz wykorzystania nowoczesnych kanałów komunikacji marketingowej. Osobnym wyzwaniem dla regionalnych produktów żywnościowych są strategie eksportu i próby penetrowania rynków zagranicznych. Możliwości marketingowe są w tym zakresie zdeterminowane skalą produkcji, a także wykorzystaniem w tej strategii różnego rodzaju dobrowolnych zrzeszeń i konsorcjów producenckich.

Marketing terytorialny oparty na wiedzy

Marketing terytorialny oparty na wiedzy

Wiesław Ciechomski, Robert Romanowski

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013

Marketing terytorialny oparty na wiedzy nawiązuje do terminu gospodarka oparta na wiedzy – oznaczającego procesy rozwoju gospodarczego stymulowanego przez innowacje powstające na bazie wiedzy rozprzestrzeniającej się dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych oraz do coraz większego znaczenia kapitału ludzkiego we wprowadzaniu nowych rozwiązań. Monografia pozwala odpowiedzieć na pytanie, w jakim zakresie marketingowe podejście oparte na relacjach z otoczeniem zmienia sposoby zarządzania jednostką terytorialną.

Marketing oparty na wiedzy w świetle procesów decyzyjnych

Marketing oparty na wiedzy w świetle procesów decyzyjnych

Wiesław Ciechomski, Robert Romanowski

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013

W monografii została podjęta tematyka dotycząca znaczenia marketingu w procesie tworzenia i rozwoju kapitału intelektualnego na poziomie przedsiębiorstwa (poziom mikro). Autorzy rozdziałów prezentują koncepcję marketingu opartego na wiedzy na poziomie przedsiębiorstw i ich otoczenia.

Niewerbalna komunikacja w reklamie telewizyjnej. Zastosowanie i oddziaływanie

Niewerbalna komunikacja w reklamie telewizyjnej. Zastosowanie i oddziaływanie

Michał Makowski

 

Wydawnictwo: CeDeWu, Warszawa 2013

Dotychczasowy stan wiedzy dotyczący problematyki komunikacji niewerbalnej odnosi się przede wszystkim do niewerbalnych zachowań ludzkich rejestrowanych i analizowanych w kontekście psychologicznych prawidłowości zachodzących podczas interpersonalnych relacji. Niniejsza książka wskazuje natomiast zakres praktycznego stosowania treści niewerbalnych w przekazie reklamowym emitowanym w telewizji. Fakt wykorzystywania tych treści poddawany jest analizie ich postrzegania przez społeczeństwo, co w efekcie stanowić ma przyczynek do identyfikacji skuteczności reklamy. Głównym celem opracowania jest ujawnienie czynników determinujących stosowanie treści niewerbalnej w reklamie telewizyjnej, a w konsekwencji opisanie wpływu skuteczności wykorzystania treści niewerbalnych w przekazach komercyjnych, politycznych i społecznych na percepcję audytorium. Książka jest przeznaczona dla studentów marketingu, komunikacji społecznej i psychologii, jak również praktyków zajmujących się na co dzień reklamą.

Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu

Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu

Jan W. Wiktor

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

 

Alianse marketingowe

Alianse marketingowe

Andrzej Sznajder

Autorzy:  A. Sznajder (red.) 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2012

 

Książka jest pierwszą w Polsce publikacją dotyczącą szybko rozwijających się ostatnio aliansów marketingowych przedsiębiorstw i innych organizacji. Przedstawiono tu charakterystykę aliansów marketingowych i sposobów zarządzania nimi w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku. Zaprezentowano również przypadki ich zastosowania w praktyce gospodarczej i rezultaty badań ankietowych prowadzonych przez autorów w dużych polskich przedsiębiorstwach.

W książce szczegółowo omówiono:

 • cechy aliansów marketingowych, ich rodzaje i przyczyny rozwoju,
 • zarządzanie aliansami marketingowymi – wraz z analizą ich skuteczności i efektywności oraz koncepcją aliansu jako projektu,
 • tworzenie sojuszy marek, multipartnerskie programy lojalnościowe, licencjonowanie i franczyzę, współczesne porozumienia sponsoringowe,
 • alianse marketingowe różnych podmiotów – przedsiębiorstw różnych branż, organizacji kultury, sportu i jednostek samorządu terytorialnego, właścicieli mediów.

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla kadry zarządzającej i menedżerów przedsiębiorstw i instytucji, które zamierzają tworzyć porozumienia kooperacyjne. Będzie także cennym źródłem wiedzy dla kadry naukowej i studentów kierunków ekonomicznych.

 

Alianse marketingowe

Alianse marketingowe

Redakcja: J. W. Wiktor, P. Chlipała

 

Autorzy: P. Chlipała, A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J. W. Wiktor, A. Żbikowska 
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012

Ze Wstępu

Komunikacja marketingowa w bogactwie form  i ich kombinacji jest tym elementem strategii, który w sposób znaczący i bezpośredni łączy uczestników rynku: przedsiębiorstwo i konsumenta, nadawcę i odbiorcę przekazu.  Przedsiębiorstwo poprzez proces komunikacji z rynkiem wyraża swoją tożsamość – misję, strategie marketingowe, wartości i kształt kompozycji marketingu mix. Z kolei odbiorca przekazu,  konsument w procesie zaspokajania swoich potrzeb  i preferencji komunikuje się z rynkiem poszukując niezbędnych informacji zakupowych, umożliwiających rozwiązania określonej sytuacji problemowej.

Książka podejmuje  pogłębioną refleksję nad komunikacją marketingową  w szerokim, wielowymiarowym, interdyscyplinarnym wymiarze. Szczegółowo prezentuje jej  narzędzia  ujęte w cztery podstawowe formy przekazu – promocję osobistą, reklamę, promocję dodatkową i public relations,  omawia ich cechy i właściwości, akcentując  wymiary integracji, konfigurację i  zależność między nimi w dwóch odmiennych, jednak wzajemnie się uzupełniających środowiskach komunikacji: tradycyjnym i  hipermedialnym.  Podręcznik  nawiązuje do najnowszej wiedzy z  teorii komunikacji społecznej, zarządzania i marketingu jak i rozwiązań kształtujących komunikację marketingową pod wpływem zmian w  technice i technologii komunikacji, rozwoju Internetu, jego narzędzi i aplikacji; przedstawia zarazem interesujące przykłady i  doświadczenia kampanii promocyjnych.

Z recenzji prof. dr hab. Bogny Pilarczyk:

„Recenzowana publikacja stanowi rzetelne studium łączące w sobie atrybuty monografii z cechami podręcznika akademickiego i z tego m.in. powodu zasługuje na szczególne wyróżnienie. Autor będąc uznanym autorytetem w polskim środowisku naukowym w dziedzinie komunikacji marketingowej, prezentuje swój pogląd myślenia oraz sposób podejścia do badania procesów komunikacji marketingowej. Wyraźna aktualizacja treści oparta na najnowszych studiach literatury oraz sposób ujęcia rozważań czynią z tej książki źródło wiedzy i inspiracji zarówno dla studentów różnych kierunków ekonomicznych (w tym nie tylko o profilu marketingowym), jak też dla badaczy zajmujących się tą problematyką. Wiele wątków rozważanych w tej publikacji jest też przydatnych dla osób zajmujących się w praktyce kreowaniem procesów komunikacji marketingowej w przedsiębiorstwach, agencjach marketingowych(reklamowych), a także instytucjach non-profit. Mogą one stanowić cenną wskazówkę dla kompleksowego ujęcia tych kwestii w strategii marketingowej oraz wykorzystania komunikacji marketingowej jako źródła przewagi konkurencyjnej na rynku”.

[HANDEL WEWNĘTRZNY 2014;2(349):171-174]

Z recenzji prof. dr. hab. Henryka Mruka”

„W coraz bardziej zglobalizowanym świecie, nasyconym nowymi technologiami, zdominowanym przez rosnące zasoby informacji, coraz większą wagę należy przykładać do budowania skutecznych komunikatów. Dążąc do budowania lepszego świata, z namysłem i rozwagą należy podchodzić do tworzenia właściwych form i treści przekazu. Odpowiednia komunikacja jest niezbędna w sferze nie tylko ekonomicznej, lecz także społecznej i politycznej. To wszystko, a także wiele innych czynników uzasadnia pojawianie się na rynku wydawniczym pracy pióra wybitnego znawcy tematyki komunikacji marketingowej, jakim jest Jan W. Wiktor, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Z satysfakcją należy odnotować fakt, że ta ważna dla teorii oraz praktyki książka ukazała się na 25-lecie funkcjonowania gospodarki opartej na mechanizmie rynkowym. Z jednej strony rozważania zawarte w pracy porządkują terminologię, odwołują się do modeli teoretycznych, z drugiej zaś praca zawiera oryginalne przykłady rozwiązań, a także wskazuje kierunki rozwoju form przekazu.

W odbiorze treści zawartych w książkach istotne znaczenie ma ich struktura. W przypadku omawianej pracy jest ona starannie ułożona zarówno od strony merytorycznej, jak i logicznej. Autor przechodzi od problemów ogólnych do szczegółowych. W rozważaniach stosowana jest zasada wynikania. Mocną  stroną pracy jest osadzenie treści w sferze komunikacji marketingowej, rozumianej jako komunikacja przedsiębiorstwa z rynkiem oraz konsumentem. Całość rozważań została zamknięta w sześciu  rozdziałach. Każda część pracy odwołuje się do bogatej literatury przedmiotu i do rozwiązań praktycznych. Osią, wokół której skupiają się rozważania, jest marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Warto tu podkreślić bezkompromisowe związanie komunikacji z zasadami etyki oraz uczciwości biznesowej”.

[“Management and Business Administration. Central Europe” Vol. 22, No. 3(126):2014,  p. 152–155].

Książka została wyróżniona  w VIII edycji Konkursu na  Najlepszą Publikację Ekonomiczną w Polsce w kategorii  Zarządzanie i Marketing.

Marketing imprez biegowych

Marketing imprez biegowych

Zygmunt Waśkowski