Od kilku lat nasze środowisko coraz silniej odczuwa potrzebę kodyfikacji zasad i norm, jakie powinny przyświecać przedstawicielom nauki reprezentującym marketing. Świadczą o tym wielokrotnie podejmowane przy różnych okazjach, najczęściej w czasie konferencji, dyskusje, które kończyły się konkluzją, iż potrzebne jest opracowanie zwartego dokumentu, który jednoznacznie określałby miejsce i rolę marketingu w nauce oraz powszechnie akceptowalne zasady postępowania jego reprezentantów wywodzących się ze środowiska akademickiego.

Dostrzegając tą potrzebę oraz w poczuciu odpowiedzialności za obecną i przyszłą pozycję marketingu w świecie nauki Zarząd Polskiego Naukowego Towarzystwa
Marketingu przygotował Kodeks środowiska naukowego marketingu. Wyrażam głęboką nadzieję, że przyjmą go Państwo z zadowoleniem. Chcielibyśmy, aby Kodeks stał się dla nas wszystkich przewodnikiem w wypełnianiu społecznej misji, którą jako naukowcy realizujemy, a także okazał się pomocny podczas wychowywania następnych pokoleń naukowców zajmujących się tym obszarem nauki.

Będziemy bardzo zobowiązani, jeśli zechcą Państwo upowszechnić Kodeks wśród swoich kolegów i koleżanek, aby służył możliwie jak najszerszemu gronu reprezentantów naszego środowiska. Dokument znajdą Państwo pod tym linkiem.